Frågor och goda råd

Vad tycker du att jag ska göra?

Ett coachande förhållningssätt vilar på övertygelsen om att alla människor har svaren inom sig. Svaren på vad som är viktigt för just hen, vad hen behöver göra och vilket stöd och vilka resurser som hen behöver för att lyckas.

I ett möte blir din förmåga att skapa utrymme för detta avgörande för huruvida din samtalspartners inre visdom och kunskap får möjlighet att blomstra.

 

Goda råd

Den positiva människosyn som det coachande förhållningssättet vilar på förutsätter att människor är både villiga och kapabla att lösa sina egna problem och dilemman. Detta synsätt gör din samtalspartner till ägare av både sitt dilemma och lösningen av detta. Detta sätt att adressera dilemmat skapar även en tydlighet om ansvaret för val och handlingar ligger hos din samtalspartner.

Ett coachande förhållningssätt utgår från att vi var och en är expert på vår egen verklighet- ett mycket jagstärkande förhållningssätt. På så vis hjälper du din samtalspartner att belysa sin egen verklighet och skapa nya perspektiv. Detta sker inifrån hen själv, hen är själv ägare av både angelägenhet och förändring.

När du får frågan hur frågan ”Vad tycker du att jag ska göra? kan du välja att agera utifrån olika perspektiv. Du kan välja ett coachande perspektiv som ger din samtalspartner möjligheter att själv hitta sitt svar och där med öka sin kunskap om och tilltro till sig själv. Eller så kan du välja ett perspektiv där din egen kunskap står i fokus.

Frågan ”Vad tycker du jag ska göra” kan vara en utmaning framför allt om du har kunskap och erfarenhet i ämnet. Det är lätt att i det läget tappa bort grundtanken om varje individs inre potential och i välvilja börja ge råd om hur hen ska agera. Här behöver du ställa dig frågan om ditt råd adresserar din samtalspartners bästa eller om rådet ges för att tillfredsställa ditt eget ego, behovet av att glänsa. Goda råd har sitt ursprung i den verklighet de kommer från, dvs. givarens. Sett ur denna synvinkel blir det logiska att ge sig själv de goda råden.

 • Om jag som var i din situation, vilket råd skulle du ge mig?

Om du vill agera utifrån ett coachande perspektivför att stärka och utveckla din samtalspartners förmåga att ge sig själv de goda råden ställer du frågor som adresserar både logik, känsla, motivation, egna värderingar och handlingar hos din samtalspartner. Dessa frågeställningar är kraftfulla verktyg i samtalet och skapar insikter, tydlighet och struktur.

 • Hur tänker du kring detta?
 • Vad tycker du?
 • Hur känns det för dig?
 • Vad är viktigt för dig?
 • Vad betyder detta för dig?
 • Om du får önska?
 • Vad vill du göra?
 • Vad kan du göra?
 • När ska du göra det?

 

Goda råd och dubbla roller

Ibland kommer du att befinna dig i två roller samtidigt, både som samtalspartner och expert inom ett visst område. Även i detta läge kan du agera för att stärka och utveckla din samtalspartners förmåga till att hitta sina egna svar och lösningar. Du gör det genom att på ett mer generellt sätt delge ditt perspektiv

 • Jag vet att andra gjort på det här sättet…..
 • Jag har sett goda resultat genom att……
 • Har du funderat på att….?
 • Vad tror du om att…?

För att låta din samtalspartner äga svaret låter du hen fördjupa sig i detta och skapa sin egen betydelse av perspektivet. Det viktiga är vilket lärande dit perspektiv ger, inte att ditt perspektiv är det rätta.

 • Hur är det påståendet användbart för dig?
 • På vilket sätt kan du använda dig av den informationen?
 • Vad tar du med dig från detta som du inte vara medveten om tidigare?

Du bör vara tydlig, både inför dig själv och inför din samtalspartner, med vilken roll du har i samtalet. Dubbla roller skapar förvirring och otrygghet

 

Var lite barnsligt frågvis!

Hur gör våra barn för att lära och förstå?
Jo, de ställer frågor. Ofta korta, enkla och mycket raka frågor. Barns frågor kommer från ett genuint intresse – de är verkligen nyfikna och vill veta, vill förstå. De frågar inte för att ”snoka” eller för att hitta fel. Så klokt av dem – vem vill inte berätta för någon som verkligen är intresserad?

Frågor är ett effektivt verktyg i mötet med andra människor – om vi vill mötas och öka förståelsen för varandra och hjälpa varandra att växa.

Ibland behöver vi, precis som våra barn gör, ställa känsliga frågor. Detta har en positiv effekt – att skapa reflektion och ökad medvetenhet. Just känsliga frågor eller klargöranden kan vara det som får oss att ”vakna upp”. Alla har vi varit med om ett smärtsamt ”sanningens ögonblick”, vilket vi senare känner stor tacksamhet inför.

Barn frågar ofta – Varför då? Detta får oss vuxna att vilja berätta för att ge barnet ny kunskap. Då vuxna människor möts av ”varför-frågor” intar de lätt en försvarsställning eller försöker förklara och rättfärdiga sina handlingar på ett mentalt plan vilket inte leder till ny kunskap. I mötet med vuxna kan frågor av typen Vad? Vem? Var? Hur? När? – vara mer utvecklande för att skapa reflektion och ny kunskap.

 

frågor-barn

Det viktigaste är inte vilken fråga du ställer utan motpartens respons på din fråga.
Korta och kärnfulla frågor är oftast mer kraftfulla då de ”sätter fingret på” kärnan i angelägenheten

Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach (ACC)

Coachande ledarskap – ett ledarskap i tiden

Det coachande ledarskapet – en ledarstil i tiden. Varför? För att snabba och stora förändringar och valmöjligheter ställer tydliga krav på individens förmåga att leda sig själv. Ett coachande förhållningssätt synliggör drivkrafter och frigör motivation hos medarbetarna.

Coachning växer därför snabbt som kompletterande kompetens i många yrken, exempelvis bland lärare, ledare, chefer och personalansvariga inom olika yrkesområden, hälso- och sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer och alternativterapeuter.

 

När vi blir sedda, bekräftade, får ta ansvar och använda hela vår potential växer vi och presterar bättre. Ett coachande ledarskap möter upp omvärldens nya krav att uppnå mål, vara i förändring och kunna stödja den anställdes yrkesmässiga och personliga utveckling.

Det nya ledarskapet innebär att kunna inspirera och motivera enskilda och grupper till att hitta drivkrafter, lösa problem, planera och fullfölja en överenskommen plan. Till att uppnå önskade mål, till medvetenhet och ansvar.

En ledare med ett coachande förhållningssätt har en verktygslåda och en struktur för att se sina medarbetares möjligheter. Den moderne ledaren kan tydlig kommunikation och har motivationsstödjande verktyg för att tillvarata både den enskildes och gruppens potential.

 

Det nya ledarskapet – få medarbetare att leda sig själva.

Rollen som ledare handlar inte längre om att tala om vad andra ska göra. Utmaningen ligger i att leda med visioner och ha tydliga mål för såväl företaget/organisationen, som för enskilde medarbetaren. Att kunna växla perspektiv – från företagets affärsmål till individens behov av utveckling. En förmåga av stor vikt för att klara målen och tillvarata de mänskliga resurserna.

För att kunna motivera andra till full insats kräver förmågan att lyssna, ställa utvecklande frågor och att sätta sig in i den andres förutsättningar.

 

Medarbetaren ansvarar för Hur – det avlastar chefen

En ledare med ett coachande förhållningssätt lockar fram medarbetarnas egna resurser för att kunna lösa och utföra arbetsuppgifter. Därigenom utvecklas kompetenta och självgående medarbetare, ett synsätt som stämmer överens med den moderna människans önskan om eget ansvar och självförverkligande. Att lämna över ansvaret för hur arbetsuppgiften ska lösas avlastar ledaren och minskar dennes känslor av stress och otillräcklighet.

Ledare med ett coachande förhållningssätt genererar en större trivsel. Medarbetare som blir sedda och bekräftade, som får använda sin fulla potential på arbetet trivs bättre och kommer att prestera bättre.

 

Vinster med ett coachande ledarskap

 • Aktivt medarbetarskap – ökat individuellt ansvar
 • Motivationshöjande
 • Ökar effektiviteten och prestationerna
 • Bättre och tydligare kommunikation
 • Bättre sätt att hantera konflikter
 • Personlig utveckling för medarbetare och ledning

Är du beredd att ta nästa steg i ditt ledarskap?

Utbilda dig till coach hos oss.

Vår coachutbildning är internationellt certifieringsgrundande och ackrediterad av ICF (International Coach Federation)- detta säkerställer att utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska verktyg du behöver för att kunna arbeta med coaching på ett kvalitetssäkert sätt.

 

Nyfikenhet och en gemensamt utforskande miljö

Hur påverkas du i ett möte med någon som verkligen är intresserad av just dig?

De flesta av oss upplever detta mycket positivt och jag-stärkande

Att mötas av intresse och nyfikenhet har ofta den effekten på oss människor att vi gärna berättar mer om oss själva, vi bjuder in den andre i vår värld. Att mötas av en människa som inte tror sig veta mer om mig än vad jag gör själv är oerhört bekräftande. I den andres genuina intresse för just mig och min erfarenhet får jag vara huvudpersonen i min egen verklighet.

Nyfikenhet och en gemensamt utforskande miljö

Du är inte ett oskrivet blad, du har egna erfarenheter, förutfattade meningar och tolkningar. I ett icke-vetande förhållningssätt har du förmåga att låta detta vara i bakgrunden. Vi är som människor ofta mycket känslig för om vår samtalspartners nyfikenhet kommer från ”hjärtat” eller om syftet är att analysera och hitta fel.

Äkta nyfikenhet handlar om att ge din samtalspartner utrymme att utforska sin egen värld, inte dina analyser och problemlösningar.

Det är lätt och naturligt att i samtal med andra referera till sig själv, egna erfarenheter och problemlösningar. Men funderera över hur detta hjälper din samtalspartner att växa och ta sig an sina egna utmaningar.

Utforskande frågor- besvärliga och obekväma frågor

För att hjälpa din samtalspartner att hitta sina egna vägar till problemlösningar kan du i stället ställa frågor- frågor som gör att din partner behöver gå utanför sin egen trygghetszon, frågor som gör att din partner hittar sina egna svar.

Dessa frågor hittar du i din genuina nyfikenhet och ditt genuina intresse för att de den du samtalar med. Dessa frågor handlar om vad, hur, vem, när, på vilket sätt etc. Detta kan var lite besvärliga eller obekväma frågor.

 • Hur menar du då?
 • Hur känns det för dig?
 • Hur vill du att det ska vara?
 • Vad vill du?
 • Vad behöver du?
 • Vad kan du göra?
 • Vad betyder det för dig?
 • Vad betyder……… för dig?
 • På vilket sätt vill du göra?
 • Vems ansvar är detta?
 • Vilket är ditt ansvar i detta?

Din samtalspartner kommer troligt tacka dig för att du ställt just dessa frågor- hen kommer kanske tom uppleva att du genom detta gett många goda råd

Goda råd – för vems skull?

Att ge goda råd till en god vän då hen befinner sig i ett av livets dilemman bottnar i att vi vill vara hjälpsamma och duktig. Det är viktigt för oss att hjälpa dem som befinner sig i vår flock för flockens gemensamma styrka. Att vara hjälpsam gör även att vi kommer i en god dager inför våra flockmedlemmar och det säkerställer en plats i flocken.

Det kan dock vara klokt att titta på det goda rådets ursprung – dina egna värderingar, kunskaper och erfarenheter av hur du löst ett liknande dilemma. Frågan är hur relavant din lösning är för din partner?

Då vi människor får hjälp att hitta våra egna lösningar växer vi inifrån och ut.  Vi blir också mer benägna att ta ansvar för våra handlingar om dessa kommer som ett resultat av våra egna insikter och önskningar om hur  vi vill göra.

Om du vill hjälpa din samtalspartner att komma vidare- fråga om hen vill ha din hjälp och på vilket sätt du på bästa sätt kan vara till hjälp.

 • Vilken hjälp behöver du?
 • Kan jag hjälpa dig?
 • På vilket sätt kan jag hjälpa dig?

coachande fröhållningssätt

Du behöver inte veta
– det viktiga är att din samtalpartner gör nya upptäckter på sin resa!

Så länge vi lever finns det alltid saker att lära och utveckla!

I det här blogginlägget får vi ta del av Emmilie Sidevågs berättelse om att utbilda sig till coach- börja på någonting nytt.

 

Beroende på vart vi befinner oss i livet så upplever vi olika områden i livet som stimulerande eller utmanande. Därför är det så viktigt att leva i nuet och att lära sig att prioritera för att lyckas bättre med vad det nu är vi vill uppnå. 

Jag bestämde mig lite senare i livet att jag ville arbeta som coach och valde att komplettera min tekniska kunskap med beteendevetenskap. Jag har en universitetsexamen inom datavetenskap och en karriär inom IT och projektledning men jag har alltid dragit mig till positioner där jag samspelar mycket med människor och där det humanistiska har en stor inverkan på ett lyckat resultat.

Jag vill lyssna till andra och jag fascineras av våra olikheter, likheter och beteenden. Hur vi människor agerar med varandra, varför vi agerar som vi gör och hur motivation kan lyftas fram eller släckas beroende på ledarskap. Att vi är ett flockdjur, hur vi anpassar oss efter flocken osv. Vad vi än arbetar som inom våra yrkesliv så har vi oftast att göra med människor. Levande varelser, precis som oss själva. Vi har samma behov, som att äta, sova och att älskas för att överleva. Däremellan finns det dock mycket som kan skilja oss åt, beroende på våra beteenden, värderingar, tankar och känslotillstånd mm. För att få vårt liv att fungera eller för att få fungerande arbetsgrupper så hjälper det enormt med att ha förståelse för människan och tydliga strategier. Novus ger en stor portion av båda ingredienserna och jag kan varmt rekommendera denna utbildning.

Först utbildade jag mig till förändringsledare och sen till coach. Jag ville utbilda mig till coach för att få en djupare förståelse för människan. Jag utbildade mig till Coach på Folkuniversitetet i Stockholm via Novus Coachutbildning som är ackrediterad av ICF (International Coach Federation). Jag valde Novus Coachutbildning för jag ville hitta en coachutbildning som hade fokus på att skapa förändring och utveckling. Ville finna en utbildning som var praktisk i form av att lära ut tekniker/verktyg men också där tid för reflektion och riktiga coachsamtal fanns på schemat.

Novus blev en lyckträff för mig. Utbildningen var teoretisk och praktiskt balanserad och jag fördjupade min förståelse för helheten. Handfasta och konkreta verktyg kombinerat med lärdom och förståelse över vilken kraft det aktiva lyssnandet har för att hjälpa våra klienter framåt på sin resa. Vikten av att läsa mellan raderna och utveckla kraftfulla frågor som får klienten att landa i en medvetenhet kring sin angelägenhet.

Fantastiska lärare, erfarna och professionella och väl insatta i de mänskliga processerna och de följde naturligtvis ICFs-standard.

Novus är också en bred utbildare, de kan följa dig på din utvecklingsresa när det gäller certifiering och mentorcoachning.

Jag fann min passion och insåg snart att jag måste arbeta med detta för att föra det vidare till andra. Att jag valde att utbilda mig till coach var det bästa jag gjort i hela mitt liv. Även om du efter utbildningen känner att du kanske inte vill arbeta som coach så kommer utbildningen troligtvis att ge dig en stor portion personlig utveckling.

Jag arbetar idag som coach och driver mitt egen företag Coaches. Jag vill hjälpa andra att finna, förstå och utveckla sig själva. Tyvärr är det inte så enkelt som att bara beordra människor till att lyda order som vissa tycks tro, för det fina med oss människor är att vi vill motiveras, vi vill förstå varför vi gör någonting och vilket värde det har. När vi gör det, det är då resultat och engagemang uppstår. För ett lyckat resultat kan vi inte bortse från något. Just det här arbetar Coaches med, att skapa förståelse för helheten helt enkelt!

Coaches motivation och engagemang är som störst när vi får hjälpa personer och organisationer till förbättrade prestationer och därför startades Coaches. Det bästa beslutet jag någonsin tagit!

– Mitt råd till dig är att du utbildar dig kontinuerligt för att vidareutveckla dig själv, dina kunskaper och ditt företag. Jag tror fullt ut på vad flera föreläsare förespråkar, att: ”Det som inte är under utveckling är under avveckling”, man kan aldrig investera för mycket i sig själv och sin framtid. Så länge vi lever finns det alltid saker att lära och utveckla!

Coaches samarbetar idag med andra coacher för att bygga ett passande team utifrån en uppdragsbeskrivning, några av dessa kollegor mötte jag på utbildningen, så Novus var starten på mycket.

Jag kan varmt rekommendera Novus!

/ Emmilie Sidevåg
Förändringsledare, Coach och grundare av Coaches

coaches

 

 

 

 

Coaches hjälper personer och organisationer till förbättrade prestationer!

www.coaches.se

Coachande ledarskap- möten som ökar hälsotalet

Sjukskrivningar pga psykisk ohälsa har ökat med 70% de sista åren.
84 % av medarbetarna är inte engagerade i sitt arbete.
Stress ger upphov till 38% produktionsbortfall, vilket motsvarar 15 tim/vecka.

Att detta inte bara drabbar de enskilda medarbetarnas hälsa, utan även belastar företagets ekonomi är lätt att förstå.

Den nya Arbetsmiljöföreskriften, Organisatorisk och social arbetsmiljö, ställer nya krav på både arbetsgivare och arbetstagare för att skapa en hållbara och hälsosam arbetsmiljö.

Ett coachande ledarskap har verktyg för att skapa en god kommunikation och engagemang för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

 

Coachande ledarskap- möten som ökar hälsotaletCoaching och ett coachande förhållningssätt

När vi människor blir sedda, bekräftade, får ta ansvar och använda hela vår potential växer vi och presterar bättre. Coachande ledarskap handlar om att se och lyfta medarbetarens möjligheter och potential.

Det coachande förhållningssättet förutsätter att människor är både kunniga och kapabla att ta ansvar för sig själva och sin uppgift. – vilket är ett oerhört jag-stärkande förhållningssätt. Ett tydligt och stödjande sätt att kommunicera ökar känslan av självbestämmande och vi blir mer kreativa och ansvartagande.

Varför coachande ledarskap?

Ett coachande ledarskap är ett effektivt och värdefullt verktyg för dagens chefer och ledare i mötet med nya krav på arbetsmarknaden och för att kunna stödja den anställdes yrkesmässiga och personliga utveckling.

Rollen som ledare handlar inte längre om att tala om vad andra ska göra. Uppgiften handlar idag mycket om att skapa förutsättningar för medarbetaren till egen utveckling och eget ansvar i de platta organisationer som vuxit fram på arbetsmarknaden.

Ett coachande ledarskap skapar förutsättningar för en hållbar utveckling i företag och organisationer – då snabba och stora förändringar och valmöjligheter ställer större krav på individens förmåga att leda sig själv, både privat och yrkesmässigt.

Ett coachande ledarskap har stor tillit till medarbetarnas egna resurser för att kunna lösa och utföra arbetsuppgifter och skapar därigenom kompetenta och självgående medarbetare. Detta stämmer väl överens med människors genuina drivkraft för eget ansvar och självförverkligande – samtidigt som det avlastar ledaren och minskar känslor av stress och otillräcklighet.

Ledare som använder ett coachande förhållningssätt får sina medarbetare att utvecklas och trivas. Medarbetare som trivs och får använda sin fulla potential på arbetet kommer att prestera bättre.

 

Vinster med ett coachande ledarskap

 • Personlig utveckling för medarbetare och ledning
 • Aktivt medarbetarskap – ökat individuellt ansvar
 • Motiviationshöjande
 • Ökar effektiviteten och prestationerna
 • Tydligare kommunikation
 • Bättre sätt att hantera konflikter
 • Minskad sjukfrånvaro och sjuknärvaro

Vem utbildar sig till coach?

På vår ICF (International Coach Federation) godkända coachutbildning har vi deltagare från många olika yrken och positioner på arbetsmarknaden. Våra deltagare kommer bla. från skola, näringsliv, statliga och kommunala verksamheter, sjuk- och friskvård. Mångfalden av erfarenhet och yrkesmässig bakgrund ger utbildningen en värdefull bredd. Alla har de en gemensam önskan om att bli en bättre samtalspartner i mötet med kollegor, medarbetare och kunder. Att få nya verktyg för att skapa kreativa möten, motivation, engagemang och utveckling är en annan gemensam nämnare.

ICF godkänd coachutbildning

Vår coachutbildning är godkänd och kvalitetsgranskad av ICF (International Coach Federation) och är ett första steg i en internationell certifiering.

Läs med om vår utbildning här

 

Coachande ledarskap- ett ledarskap i tiden

Det coachande ledarskapet – en ledarstil i tiden. Varför? För att snabba och stora förändringar och valmöjligheter ställer tydliga krav på individens förmåga att leda sig själv. Ett coachande förhållningssätt synliggör drivkrafter och frigör motivation hos medarbetarna.

Coachning växer därför snabbt som kompletterande kompetens i många yrken, exempelvis bland lärare, ledare, chefer och personalansvariga inom olika yrkesområden, hälso- och sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer och alternativterapeuter.

 

Coachande ledarskap – ett ledarskap i tiden

När vi blir sedda, bekräftade, får ta ansvar och använda hela vår potential växer vi och presterar bättre. Ett coachande ledarskap möter upp omvärldens nya krav att uppnå mål, vara i förändring och kunna stödja den anställdes yrkesmässiga och personliga utveckling.

Det nya ledarskapet innebär att kunna inspirera och motivera enskilda och grupper till att hitta drivkrafter, lösa problem, planera och fullfölja en överenskommen plan. Till att uppnå önskade mål, till medvetenhet och ansvar.

En ledare med ett coachande förhållningssätt har en verktygslåda och en struktur för att se sina medarbetares möjligheter. Den moderne ledaren kan tydlig kommunikation och har motivationsstödjande verktyg för att tillvarata både den enskildes och gruppens potential.

Det nya ledarskapet – få medarbetare att leda sig själva

Rollen som ledare handlar inte längre om att tala om vad andra ska göra. Utmaningen ligger i att leda med visioner och ha tydliga mål för såväl företaget/organisationen, som för enskilde medarbetaren. Att kunna växla perspektiv – från företagets affärsmål till individens behov av utveckling. En förmåga av stor vikt för att klara målen och tillvarata de mänskliga resurserna.

För att kunna motivera andra till full insats kräver förmågan att lyssna, ställa utvecklande frågor och att sätta sig in i den andres förutsättningar.

Medarbetaren ansvarar för Hur – det avlastar chefen

En ledare med ett coachande förhållningssätt lockar fram medarbetarnas egna resurser för att kunna lösa och utföra arbetsuppgifter. Därigenom utvecklas kompetenta och självgående medarbetare, ett synsätt som stämmer överens med den moderna människans önskan om eget ansvar och självförverkligande. Att lämna över ansvaret för hur arbetsuppgiften ska lösas avlastar ledaren och minskar dennes känslor av stress och otillräcklighet.

Ledare med ett coachande förhållningssätt genererar en större trivsel. Medarbetare som blir sedda och bekräftade, som får använda sin fulla potential på arbetet trivs bättre och kommer att prestera bättre.

Vinster med ett coachande ledarskap

 • Aktivt medarbetarskap – ökat individuellt ansvar
 • Motivationshöjande
 • Ökar effektiviteten och prestationerna
 • Bättre och tydligare kommunikation
 • Bättre sätt att hantera konflikter
 • Personlig utveckling för medarbetare och ledning

Är du beredd att ta nästa steg i ditt ledarskap? Utbilda dig till coach hos oss!

Vår coachutbildning är internationellt certifieringsgrundande och ackrediterad av ICF (International Coach Federation)- detta säkerställer att utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska verktyg du behöver för att kunna arbeta med coaching på ett kvalitetssäkert sätt.

Vi samarbetar med Folkuniversitetet (Stockholm, Södertälje och Göteborg)

Läs mer om vår utbildning och nästa start

Läs vad våra deltagare säger om oss och vår utbildning

Coachutbildning- ICF

Coaching för mig

Att utbilda sig till coach är lite av en resa, inte bara en yrkesmässig resa utan även en personlig resa. En av våra deltagare på utbildningen Diplomerad Coach ACC berättar så här om sin resa till diplomerad coach.

Coaching för mig

Utbildningen till diplomerad coach har varit en mycket spännande resa. Den började med många stora frågetecken. Kan detta verkligen fungera? Vad är egentligen coaching? Hur fungerar det att bli coachad? Så mycket nytt, så spännande och skrämmande på en och samma gång. Är detta verkligen något för mig?

Ja, detta var frågorna som dök upp i mitt huvud efter första mötet på skolan. Att jag valt att söka till utbildningen var egentligen en liten slump. Jag ville hitta mig själv, göra något annat och min man sa – ”detta tror jag är något för dig!”. Jag kom alltså full av förväntan men utan att riktigt veta vad coaching är. Efter första lektionen kände jag mig väldigt förvirrad och hela jag undrade vad jag egentligen håller på med.

När jag kom hem från första dagen slog jag upp på Wikipedia vad just coaching betyder och läste då dessa rader:

Coachning är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål. Coachning är vanligt förekommande inom idrott men har på senare år kommit att användas inom många andra sammanhang, exempelvis bland dem som sysslar med karriärvägledning och ledarskap.

Coachning kan utövas på många olika sätt. Vanligt är att man sätter upp delmål, uppmuntrar och ställer frågor.”

Jaha det lät ju fint och intressant men redan första dagen hade vi fått förklarat för oss att det INTE är vi som har svaren eller lösningarna på angelägenheterna. Vi ställer frågorna och det är klienten som har sina egna lösningar och sitter inne med sina egna svar. Det är jag som coach som ansvarar för samtalet.

Detta blev en stor konflikt i mitt huvud. Det är ju alltid jag som hittar lösningarna på mitt jobb – prova detta, gör såhär, säg såhär, testa detta – och nu var det jag som skulle ställa kraftfulla frågor för att hjälpa min klient att finna sina svar. Hur ska jag klara det? I hela mitt liv har jag varit fostrad att hitta lösningar och då framförallt åt andra.

Detta var min första vånda. Sedan kom tanken på VEM är intresserad av coaching och vilka ämne kan man coacha i om jag inte ska ge svar och behöva vara sakkunnig?

Idag några veckor senare har den berömda ”polletten” trillat ner. Jag hyser stor respekt för detta fina hantverk som jag verkligen förstått att det är. Jag har fått äran att ta del av detta hantverk och även fått vara en del utav det genom denna utbildning. Jag hyser största respekt för hur mycket svar varje människa besitter utan att ibland själv vara medveten om detta. Jag har fått äran att närvara vid flera tillfällen där förändring faktiskt skett på grund av frågor som lett till eftertänksamhet och därigenom finna en hel del svar och/lösningar som lett till fantastiska förändringar. Detta tycker jag är otroligt mäktigt.

Jag har så många fina redskap med mig idag som jag lärt mig använda med stor respekt och tillit. När man läser beskrivningen om vad coaching innebär är just frågor ett av verktygen.

Frågorna som ofta är väldigt enkla men som ändå kan ge så stora svar. Frågorna som ibland både kan vara känsliga och provocerande genom att jag som coach lyssnar på vad du som klient berättar och genom att ställa den rätta frågan kunna klargöra vad det är som berättas. Frågor som kan ändra energin i samtalet både uppåt och neråt. Frågor som ger eftertänksamhet och ibland en ny vinkel på ämnet. Frågor som utmanar och sätter nya mål. Korta kraftfulla frågor som förtydligar ämnet som diskuteras och för samtalet framåt. Frågorna behöver inte vara många så länge de har en betydelse och relevans för samtalet.

Frågor kombinerat med en god och direkt kommunikation där vi är i samtalet här och nu. Vad är det vi diskuterar idag? Vart vill vi komma med dagens samtal? Tydliggöra och ansvara för samtalet medan klienten är den som färglägger berättelsen med sina ord, sina svar och sina lösningar. Detta har varit en utmaning med tanke på mitt lösningsfokuserade synsätt men för varje samtal jag haft och för varje gång jag blivit coachad har detta vuxit fram till en styrka istället för den rädsla jag kände från början.

En annan aspekt som var ganska obekväm för mig och som jag kände mig väldigt otrygg i är tystnadens effekt i ett samtal. Idag inser jag att tystnad vid rätt tillfälle kan vara ett av mina mest värdefulla redskap som jag har i min verktygslåda. Jag har alltid varit lite obekväm med tystnad och kanske ”pladdrat” på bara för att få bort tystnaden. Tystnaden idag i ett coachande samtal har gett mig upplevelsen av tid för eftertänksamhet. Tid att resonera med sig själv, tyst med sina egna tankar. Tystnaden är otroligt kraftfull och föder ofta många nya infallsvinklar om man vågar vänta ut, ge tid för att få finnas här och nu.

Tid är en annan vinkling som jag vill nämna. Coaching är helt fantastisk då jag ger min klient egen tid där fokus ligger fullt och fast på klienten. Mitt viktigaste redskap här anser jag är lyssnandet. Att aktivt kunna följa klienten i hens angelägenhet genom att lyssna är också väldigt mäktigt. Att som klient kunna ge sig tid med sig själv med sin angelägenhet utan att någon lägger in värderingar eller sanningar och kunna få prata på och tänka efter i sin egen takt och ändå känna att det är någon som hör vad jag säger, det är någon som ger mig tid att prata om min angelägenhet. Detta upplever jag som en mycket positivt. Att genom ett aktivt lyssnande hjälpa klienten att få möjlighet att fördjupa sig och brodera ut samtalet men att ändå ha fokus genom mitt lyssnande för att hålla i tråden så att hen får möjligheten att hitta tillbaka till ämnet som diskuteras. Den röda tråden för att få ett jämnt och fint flyt i samtalet

Respekt, tillit och att inge ett professionellt förhållningsätt är A och O. För mig är coachingen väldigt speciell idag när jag verkligen förstått så otroligt mycket detta kan ge klienten. Detta kan också förstöras direkt om man inte visar just respekt och professionalism inom sitt yrke. Det är så viktigt att inge ett förtroende och att man vårdar de angelägenheter klienten kommer med, med största respekt. Givetvis genom att påtala att vi har tystnadsplikt och det som sägs i det coachande samtalet stannar i rummet och varken dokumenteras eller förs vidare. Genom att klargöra från start vad coachingen innebär via en coachingöverenskommelsen där jag berättar hur just mitt upplägg är så att båda parter vet vad som gäller och vilka förväntningar som finns. Detta är mycket viktigt för att starta en god grund och en tillit i det fortsatta samtalet.

Mål och delmål är viktigt för att komma framåt i processen. Finnas som ett bollplank när nya idéer på lösningar och planer dyker upp och kunna gratulera och stötta efter uppnådda mål på vägen. Tydliggöra resan mot målet för att komma framåt i samtalen, hitta klientens bästa sätt att jobba mot sitt mål på ett kreativt sätt. Men viktigt är att belysa att det är det sätt som passar klienten bäst!

Detta är en rolig bit för mig som alltid gärna vill hitta lösningar. Här får jag möjligheten att hitta ett redskap som hjälper klienten att komma framåt. Jag har provat många olika metoder under mina samtal såsom mindmap, rita in i kalender, anteckningar både på papper och på whiteboard, stjärnbilder, byta platser i rummet, ja jag har verkligen provat olika saker för att hitta det verktyg som passat klienten bäst. Det roliga i detta är – att det är ALLTID klienten som kommit fram till – vilken bra idé!, jag skulle kunna göra såhär och såhär det skulle kunna fungera för mig. Detta tycker jag är kraftfullt att genom en kreativ process i samtalet hitta just den väg som klienten själv valt och använda denna som ett redskap.

Jag älskar verkligen omväxlingen i hur samtalen ter sig. Jag har provat ha samtal på café, i lokal, hemma hos mig, i grupp, enskilt, via telefon och det fantastiska är att det har fungerat precis lika bra överallt. Jag har ju mitt viktigaste verktyg med mig – lyssnandet!

Coachingen är ett hantverk och det är ett otroligt fint förtroende som skapas i samtalet. Det är en kreativ process där inte det ena samtalet är det andra likt. Det är ett varierande hantverk där mycket påverkas av energinivå och temperaturer. Ett hantverk där det egentligen inte finns några begränsningar utan det finns precis så många möjligheter som klienten vill se.

Det kan vara stort och det kan vara smått. Det kan vara långt och det kan vara kort. Det kan vara känslosamt och glädjefullt. Det kan vara svart det kan vara vitt och där mitt jobb blir att prova om det fungerar med gråskalor. Ja, det är ett otroligt stort arbete som bygger på det viktigaste av allt, empati och medmänsklighet.

Coaching för mig där rädslan i starten var VEM skulle vilja prata med en coach och om vad skulle man vilja prata?

Just nu svarar jag alla och allting. Jag är så tacksam för att jag insett att den viktigaste personen jag har att diskutera mina angelägenheter med är just med mig själv. Detta är något alla borde få uppleva och prova på. Jag sa vid något tillfälle att när jag tänker på mig som coach i en mening då vill jag säga:

Ge dig själv tid att finna de svar som du själv bär inom dig.

Dessa rader tycker jag säger mycket om vad coachingen betytt för mig. Jag ser så fram emot att fortsätta utvecklas, bygga på min verktygslåda med ännu fler redskap och träffa många klienter som jag hoppas kunna ge lite av allt det jag känner att coaching betyder för mig. Kunna finnas som ett bollplank och ett stöd på vägen. Det som för mig var så svårt att förstå har idag blivit den krydda jag såväl behövt för att hitta mig själv och mina val. Jag längtar så efter att få ge mitt lyssnande och min tid till någon som behöver det lika mycket som jag gjort. Att varje dag inse att man hela tiden lär sig något nytt om sig själv bara genom att ge sig själv tid att få vara.

Tack för en bra utbildning och tack för att jag valde mig!/ Ann-Sofie

 

Coaching för mig

 

Coachingen är ett hantverk
Ett hantverk där det egentligen inte finns några begränsningar
utan det finns precis så många möjligheter som klienten vill se

 

Jag hade en önskan om att utveckla min förmåga att hjälpa andra vidare i sin karriär

Jag hade en önskan om att utveckla min förmåga att hjälpa andra vidare i sin karriär och ville få en ny infallsvinkel på det. Att förkovara mig inom coaching kändes därför intressant.

Det innebär ett intressant förhållningssätt till hur jag hjälper andra att komma framåt med sina tankar och eventuella problem. Det är lätt att lägga orden i munnen på andra och att erbjuda lösningar – coachingkursen har lärt mig att förhålla mig på ett annat sätt till folk i min omgivning, vilket innebär att vara än mer in lyssnande, att ställa rätt och bra frågor och samtidigt distansera mig till saker på rätt sätt istället för att göra andras problem och tankar till mitt huvudbry.

Jag eftersökte en kurs som gick att kombinera med mitt jobb och som skulle var uppbyggd i olika block med möjlighet till praktik däremellan. Coaching- Heart to Heart´s upplägg presenterades mycket bra på Folkuniversitetets hemsida och jag gillade såväl upplägget samt presentationen av vad jag skulle få lära mig.

Väl inne i kursen så kan jag bekräfta att den verkligen uppfyllt mina förväntningar, t o m överträffat dem. Lärare som är engagerade, är lyhörda, utstrålar värme och äkthet – vilket bidragit till att jag känt mig bekväm i de övningar som genomförts. Förutom lärarna kändes gruppen mkt bra och det gav energi att alla deltagare verkligen kände ett driv för coaching och att få lära sig mer om området.

Väl klar med kursen så har jag hunnit byta jobb, men även i mitt nuvarande jobb har jag stor nytta av coachingtekniken. Jag jobbar som support till ett 40-tal chefer i HR-frågor, vilket innebär täta dialoger och samtal. Coaching är verkligen det jag håller på med dagligen och kursen har verkligen fått mig att snabbt förstå vad coaching går ut på, vilket också stärkt mig på ett mycket positivt sätt i min yrkesroll.

Oavsett yrkesroll så ser jag att den här typen av kurs är personlig utveckling för vem som helst. Tekniken är också intressant att använda sig av i privata livet och relaterat till fritidsaktiviter jag är engagerad i-/ Carita

 

coaching

Coachingkursen har lärt mig att förhålla mig på ett annat sätt till folk i min omgivning,
vilket innebär att vara än mer in lyssnande, att ställa rätt och bra frågor och samtidigt distansera mig till saker på rätt sätt
istället för att göra andras problem och tankar till mitt huvudbry.

Coaching och ett coachande förhållningssätt i dagligt arbete

Coaching är i dag ett verktyg som framgångsrikt används i många olika sammanhang. Här berättar en av våra deltagare om vilka positiva effekter som uppnåtts i det dagliga arbetet och i mötet med medarbetarna på arbetsplatsen

Hur använder man coaching och ett coachande förhållningssätt i sitt dagliga arbete?

Det som ligger närmast tillhands när någon kommer och vill ha en lösning på ett problem eller hjälp med vägledning mot ett uppsatt mål för de allra flesta är nog att komma med en färdig lösning och i många arbetsansökningar står det just att man är en problemlösare som ett argument till varför man ska anställa någon. Men är detta verkligen en kvalifikation som leder ett företag eller en arbetsplats framåt? Vad skulle hända om man istället skrev .- jag har ett coachande förhållningssätt och arbetar dagligen med att få mina medarbetare/anställda att hitta sina egna långsiktiga lösningar.

Att ha ett coachande förhållningssätt i en daglig verksamhet skapar många tillfällen att möta människor, det skapar tillit och förståelse och min uppfattning är att man genom detta bygger långsiktigt hållbara samt förankrade arbetssätt. Här kommer ett exempel på ett sådant scenario, samtalet i fråga tog endast några minuter men gav ett hållbart resultat som efter ett par uppföljningar och snabba utvärderingar var anpassat efter hur medarbetarna ville ha det på sin arbetsplats.

Några medarbetare kom till mig med en önskan att jag skulle lösa en del problem kring kassalinjen, problemet i fråga handlade om att inte alla gjorde det som skulle göras enligt det rutinschema som framtagits när butiken öppnade för några år sedan. Efter att ha lyssnat på medarbetarna och fått en klar bild av hur nuläget såg ut så frågade jag – hur skulle ni vilja att det såg ut? Vi skulle vilja att tobaken endast fylldes på en gång om dagen, att alla städade runt kassan innan de slutar oavsett när man slutar, att det alltid är snyggt och prydligt runt kassalinjen. Min nästa fråga blev då- Nu har jag hört hur ni skulle vilja att det fungerade och nu är jag nyfiken på vem som ska åstadkomma förändringen? Ett efter en kort tystnad svarade två av de- men det måste ju vara vi tillsammans! Är det möjligt att genomföra? Ja svarade samtliga. Hur skulle det kännas att få till en sådan fungerande förändring? Skönt, och inte så orättvist.

 Vad är det som hindrar oss från att göra detta idag? Vi själva, man känner inte ansvar och en del struntar i det.

Nu kommer frågan som faktiskt genererade lösningen på problemet- Hur ska vi göra för att åstadkomma förändringen? En tveksam tystnad uppstod- sen sa en av dom- vi skulle kunna göra en ”att göra lista”- varje dag med några fasta punkter och några punkter som vi kan lägga till varje dag till exempel med sådant som vi får att fixa på morgonmötet som alla ska använda när de jobbar. När skulle ni kunna göra en sådan lista? Vi kan börja med den idag och sedan se till vi börjar arbeta med de nästa vecka, sen kan vi kanske lägga till information kring detta i vårt veckobrev så att alla vet hur vi ska göra.

 Efter en vecka gjorde vi en utvärdering och de gjordes några små justeringar efter medarbetarnas önskemål och den feedback jag fått är att vad skönt att jag löste problemet. Mitt svar på detta- det är ni som löste det och det är ni som har åstadkommit förändringen att sedan få se hur de växte genom att ha fått ansvar över förändringen gjorde mig helt säker på det coachande förhållningssättet i allra högsta grad är användbart i grupp på en arbetsplats.

På detta korta samtal hann vi med alla steg i ICF (International Coach federation) vilka man bygger sitt coachande samtal kring. Vi använder oss av GROW modellen.

G- Goal- vad är målet med samtalet? Vad vill klienten uppnå? Vad vill du ha med dig från vårt samtal idag? I samtalet ovan uttrycker medarbetarna till exempel att de vill ha mer ordning och reda och att alla ska se till att de får en bättre arbetsmiljö. Målet med samtalet blir alltså att hitta en lösning enligt detta.

R- Reality- Nuläge, hur ser det ut idag? Hur fungerar det? Här berättar medarbetarna att inte alla gör det som ska göras varje dag och att en del saker utförs flera gånger om dagen trots att det inte behövs.

Options/obstacles- Vad har vi för möjligheter? Vad behöver vi? Vad hindrar oss? Här svarar de att de är de själva som är hindret.

W- Way forward/Will- Hur ska vi nå målet? Vad ska göras och vem ska göra det? Här har medarbetarna samsyn i att det är de själva som ska åstadkomma förändringen. De kommer också med lösningen och när de ska genomföra den.

I samtalet är det också viktigt vara uppmärksam på temperaturen det vill säga – är temperaturen för hög så pratas det bara på och man kommer inte vidare eller är den för låg så att man inte kommer fram till något resultat alls. Då kan man genom sina frågor försöka få upp temperaturen igen. I detta samtal förekom eftertänksamhet, man funderade på frågan och gav sedan ett uppriktigt och enkelt svar.

Att på en arbetsplats arbeta med coaching är ett vinn-vinn koncept. Man får medarbetare som är engagerade och med detta kommer resultaten snabbt. Man vågar tänka efter och lägger inte ansvaret på någon annan utan utgår från sig själv och får förståelse för att förändringen inte blir långsiktigt om inte alla är med på tåget. Dessutom får man som chef en lugnare arbetsmiljö där ansvaret läggs mer på de anställda som också får vara delaktiga i rutinerna på arbetsplatsen.

För mig ingår numera det coachande förhållningssättet i min vardag- man kan alltid ställa sig själv frågorna vad vill jag uppnå? Vad är det som hindrar mig? Vad behöver jag för att nå dit? Att hitta klientens inre ledarskap är alltid målet med att coacha. Att vägleda till att hitta lösningar eller insikter som är förankrade i klienten själv eller som i exemplet ovan låta medarbetarna själva komma fram till en lösning som kommer att fungera mer långsiktigt.

Många tror att coaching endast handlar om idrott eller att t.ex. sluta röka men det handlar om så oändligt mycket mer. Det är också en vanlig uppfattning att man som coach ska komma med färdiga lösningar och heja på med glada tillrop och många blir förvånade när de inser att det handlar om att få hjälp att hitta sina egna vägar för att uppnå uppsatta mål. Målen i sig kan handla om vad som helst- hur ska jag göra vid min anställningsintervju? Hur ska jag förändra mitt förhållande? Hur ska jag göra för att komma iväg och träna? Hur ska jag göra för att rensa garderoben? Ibland kan också målet att bara få prata och bena ur sin nuvarande situation på jobbet utan att egentligen ha något mål med just det samtalet.

Jag skulle säga att coaching går att använda var som helst. Att våga bemöta sitt upproriska tonårsbarn med en fråga istället för en lösning gör att ” – jag är hungrig- vad behöver du göra då? ” kan få den mest envisa tonåringen att själv börja lösa sina problem utan att alltid be sina föräldrar om hjälp. I en butik går det också bra att använda coachande frågor när man som personal bemöter kunder- ” på vilket sätt kan jag ersätta dig för att du ska känna dig nöjd” eller vid en telefonkontakt ” jag hör att du är upprörd vad behöver du för att vi ska lösa situationen” att på detta sätt sätta kunden i fokus gör att man får en kund som blir nöjd och känner sig väl bemött. Att ställa frågan vad behöver du hjälp med öppnar direkt upp till ett bra kundmöte.

Man kan också välja att coacha medarbetarna en och en och medarbetarsamtalen är ett ypperligt tillfälle att ta in det coachande förhållningssättet. När man som chef sitter ner med sin anställde och ställer intresserade frågor och lyssnar koncentrerat ger tveklöst mycket bättre resultat än att bara ställa en fråga- ”Trivs du på din arbetsplats” skulle kunna bytas ut mot ” hur ser det ut på din arbetsplats idag”. Den första frågan är stängd och kommer troligen endast att ge ett ja eller nej svar medan den andra frågan öppnar upp till ett mer utförligt svar och kommer att resultera i att medarbetaren kommer att berätta mycket mer och att du som chef får möjlighet att ställa följdfrågor. Att sedan mot slutet av samtalet fråga medarbetaren om det är något mer vi behöver prata om öppnar upp för mer förtroende.

Vid dessa tillfällen är det viktigt att informera att man använder sig av att coacha i samtalet och vara tydlig med att samtalet kommer att handla om att finna utvecklingsområden som medarbetaren själv hittar genom frågeställningen. Självklart ska man också här ge positiv feedback och berätta vad man som ansvarig chef ser hos medarbetaren. Här är det viktigt att tänka på att vara lyhörd så att man medarbetaren hela tiden har med sig känslan av att vara viktig.

Även vid kontakt med kollegor kan man använda sig av coaching genom att fråga om de vill bli coachade eller bara genom att svara med en fråga. Ofta så vill man bara ha bekräftelse på det man har tänkt på och sitter själv på lösningen. Jag har vid ett flertal tillfällen hjälpt kollegor genom att fråga vad de behöver och vem som skulle kunna hjälpa dem. Även frågan ”vad behöver du” är bra att ställa när någon behöver hjälp.

När man vid rekrytering av ny personal använder sig av coachande frågor är också till stor fördel, man visar stort intresse och kan också upptäcka om den sökande har brister som inte framgått vid ansökan.

Att använda coaching när det uppstår konflikter är också fullt möjligt då man får möjlighet att låta medarbetarna själva se vad som hänt och även belysa händelserna från flera olika håll.

När man som ledare vågar ta steget från att själv alltid lösa problemet när man får en fråga till att svara med en fråga har man tagit ett stort steg för det coachande medarbetarskapet.

Carola Österman, Butikschef/Diplomerad Coach

Coaching och ett coachande förhållningssättAtt ha ett coachande förhållningssätt i en daglig verksamhet skapar många tillfällen att möta människor,
det skapar tillit och förståelse och min uppfattning är att man genom detta bygger långsiktigt hållbara samt förankrade arbetssätt

Coachande förhållningssätt spar tid och pengar

Att lyssna och ställa frågor istället för att ge råd är ofta det mest utmanande för våra deltagare på coachutbildningen. Vi är så vana, i all välmening, att ge råd och flika in med egna erfarenheter och åsikter i våra samtal. En bit in i utbildningen börjar deltagarna se effekterna av att använda ett coachande förhållningsätt, både i privata och yrkesmässiga samtal – det  ger båda parter mer energi och samtalen utvecklas. 

 

Coachande förhållningssätt – tid för att lyssna på varandra

Ett coachande förhållningssätt inte bara spar tid och pengar – det gör att människor både mår och presterar bättre. Medarbetare som blir sedda och bekräftade känner sig betydelsefulla och vill engagemangera sig och ta ansvar för sin del i processen.

Fler och fler undersökningar visar att såväl organisationer som enskilda individer mår dåligt och presterar sämre då vi inte tar oss/ges tid för att lyssna på varandra. Att inte lyssna leder till missförstånd och konflikter, dåliga beslut, sämre möten, minskad energi och förlorat engagemang och det är inte svårt att räkna ut att detta påverkar både det ekonomiska- och det mänskliga kontot negativt.

 

Aktivt lyssnade

Ett coachande förhållningssätt innebär ett aktivt och medvetet sätt att lyssna, bortom egna erfarenheter och förutfattade meningar. Detta sätt att lyssna är en aktiv handling som skapar förtroende och bekräftelse – viktiga komponenter för att skapa engagemang och energi i en relation/ grupp. Det handlar om att efterfråga människors egna vilja och drivkrafter.

 

Kraftfulla frågor

Kraftfulla och öppna frågor är en del i det coachande förhållningssättet som öppnar dörrar för nya perspektiv, ökat engagemang och nya handlingar. Kraftfulla frågor är kraftfulla just för att de adresserar eget ansvar och engagemang hos den som besvarar frågan – stället för att ge egna lösningar och tala om vad den andre ska göra.

 

Tydliga mål och konkreta handlingar

Det coachande förhållningssättet har ett tydligt fokus på handling och nya resultat. Tydliga mål med ett tydligt syfte underlättar och säkerställer färden mot målet. När var och en förstår innebörden och den egna vinsten ökar engagemanget att arbeta mot målet. I det coachande förhållningssättet är tydliga mål och konkreta handlingar för att nå målet en central del, som säkerställer att vi är på rätt väg och underlättar för oss att ta oss till målet.

 

Har vi råd att inte lyssna på varandra, verkligen lyssna på varandra?coachande förhållningssätt

Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeprovocerande och kreativ process
som inspirerat dem att maximera sin personliga och professionella potential.  

ICF – International Coach Federation

 

Marie-Louice Walin

ICF Certifierad Coach (ACC) och coachutbildare

 

Utbilda dig till coach- med möjlighet till internationell certifiering