Coachande förhållningssätt

Den moderna människan, och därmed även arbetsmarknaden, är i förändring. Dagens unga har hög medvetenhet, nya värderingar och är många gånger välutbildade. Detta gör att de ställer helt andra krav på chefer och ledarskap idag än vad som tidigare var vanligt. Förutsättningarna på arbetsmarknaden ändras ständigt. Detta kräver mer flexibla och lärande organisationer och företag med stort individuellt ansvarstagande.      

Arbete och livsstil

Arbetet är för många idag en livsstil – vilken är starkt sammanlänkad med personlig utveckling och självförverkligande. Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. En utmaning för dagens ledare/chefer är att se till den anställdes hela livssituation. Att kunna motivera de anställda till full insats mot företagets mål kräver förmåga att kunna lyssna på och sätta sig in i den andres förutsättningar – för att finna vad som driver och motiverar dem. Som coach hjälper du dina anställda att fokusera på och nå sina yrkesmässiga mål som en del av livet.

 

Coachande förhållningssätt

Coaching har länge varit ett begrepp i idrottsvärlden – som ett sätt att stödja och motivera idrottsutövaren till ökade prestationer. Ett coachande förhållningssätt är ett värdefullt verktyg för dagens chefer och ledare då  de ska möta nya krav samt att kunna stödja den anställdes yrkesmässiga och personliga utveckling. Rollen som ledare handlar inte längre om att tala om vad andra ska göra. Uppgiften är i stället att skapa förutsättningar för medarbetaren till egen utveckling – att hitta sin egen mening och vilja till ansvar. Ett coachande förhållningssätt i ledarskapet skapar förutsättningar för en hållbar utveckling i företag och organisationer – då snabba och stora förändringar och valmöjligheter ställer större krav på individens förmåga att leda sig.

 

Visioner, kommunikation och helhetssyn

Utmaningen ligger i att leda med visioner, tydlig kommunikation och att ha ett helhetsperspektiv – att ha företagets affärsmål tydligt och samtidigt se till individens behov av utveckling, såväl yrkesmässigt som privat.  Ett coachande förhållningssätt har stor tillit till medarbetarnas egna resurser för att kunna lösa och utföra arbetsuppgifter och skapar därigenom kompetenta och självgående medarbetare. Detta stämmer väl överens med den moderna människans önskan om eget ansvar och självförverkligande – samtidigt som det avlastar ledaren och minskar dennes känslor av stress och otillräcklighet.  Ledare som också är duktiga coacher får sina medarbetare att utvecklas och trivas. Medarbetare som trivs och får använda sin fulla potential på arbetet kommer att prestera bättre.

Behöver företaget en kortare kurs i kommunikation, motivation och målfokusering som passar just er arbetsgrupp eller organisation?

En hållbar utveckling i företag, organisationer och i samhället i stort börjar med utveckling av individer. Rollen som t ex ledare eller lärare handlar att skapa förutsättningar för individers och gruppers utveckling.

Att samtal och gruppkommunikation håller en hög kvalitet är viktigt för att verksamheten ska fungera optimalt och för att medarbetarna ska må bra.

Att kunna motivera och inspirera andra är viktiga redskap – inte bara för individens utveckling utan även för företagets utveckling och effektivitet

Våra företagsanpassade utbildningar erbjuder teori och praktisk färdighetsträning utifrån ett coachande förhållningssätt för att skapa

  • Motivation
  • Ökad effektivitet och prestation
  • Bättre sätt att hantera konflikter
  • Bättre och tydligare kommunikation
  • Tydligare fokusering på företagets mål
  • Aktivt medarbetarskap – ökat individuellt ansvar
  • Personlig utveckling för medarbetare och ledning

Kontakta oss – Vi skräddarsyr en utbildning utifrån era behov

Begär offert

 www.novus-coachutbildning.se_coachande_förhållningssätt

Medarbetare som trivs och får använda sin fulla potential på arbetet kommer att prestera bättre.

 

 

 

Skriv gärna din kommentar här: