Coachingfilosofi

Coaching- skapar förutsättningar för utveckling

Coaching är ett effektivt sätt att kommunicera för att optimera människors och gruppers potential

  • stödjer processen för utveckling och förändring genom ökad medvetenhet, ägarskap och tro på individens/gruppens inre potential.
  • skapar förutsättningar för att skapa och hantera förändringar, på såväl individ- som på grupp- och organisationsnivå.
  • innebär en medveten kommunikation som bygger på självkännedom och medvetenhet om hur vi påverkar och påverkas i våra relationer och sociala sammanhang.
  • bygger på en lång kunskapstradition med praktisk tillämpning, när det gäller samtal som leder till förändring och utveckling. Styrkan i detta förhållningssätt är ett stort fokus på vad som sker i mötet mellan människor bortom det rent mentala samtalet.

Mål och mening

Coaching utgår ifrån människans förmåga att skapa mening i sin personliga värld. Coaching betonar de grundläggande existentiella villkor som är lika för alla människor och lyfter fram viljan och livsgnistans betydelse för mänsklig utveckling och ökad medvetenhet. För att coacha en människa till ett bestämt mål behöver du första finna henne där hon är, hjälpa henne att se sina egna värderingar, drivkrafter och passioner. Annars hamnar hon kanske i “fel” mål.

Teori och praktisk färdighetsträning

Teorin i Novus Coachutbildning utgår från modern coachingteori, inspirerad av psykoanalys, existentiell psykologi, social konstruktionism och komplexitetsteori. Novus Coachutbildning utgår från ett processorienterat arbetssätt, dvs. den meningsskapande processen är av primär betydelse. Coachens största uppgift är att göra individen framgångsrik i sin egen utvecklingsprocess. Då Novus Coachutbildning har både bredd och djup kan den med fördel användas både för stödjande samtal, krishantering och coachande samtal. Styrkan i detta förhållningssätt är ett stort fokus på vad som sker i mötet mellan människor bortom det rent mentala samtalet.

Vägen till utveckling

Coachen är specialist på den utvecklingsprocess som främjar, frigör och utvecklar människans inre potential. Coachen skapar förutsättningar för klienten att spegla sig i samtalen och ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar och förhållningssätt hos individen. Genom coachningen fördjupar klienten sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar sin livskvalitet. Grundtanken är att det inom människan själv finns en kunskap om vad hon eller han hon bör göra för att lyckas. Coachen hjälper och stöttar klienten att själv finna svaren och vägen till utveckling. Det viktigaste för att en person ska utvecklas är att denne ökar sin kunskap och medvetenhet. Klienten väljer vad samtalet med en coach ska handla om, coachen bidrar genom sin kunskap om utvecklingsprocessen och med sina frågor. Detta skapar tydlighet om att det är klienten som ansvarar för sin process, sina val och sina handlingar.

www.novus-coachutbildning.se_coachingfilosofi

Coachen skapar förutsättningar för klienten att spegla sig i samtalen och ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar och förhållningssätt