Coachutbildning – Folkuniversitetet

Coachutbildning –  i samarbete med Folkuniversitetetcoachutbildning ICF godkänd

I samarbete med Folkuniversitetet Stockholm, Södertälje och Västerås anordnar vi en ICF-godkänd coachutbildning med möjlighet till internationell certifiering. ICF – International Coach Federation, en internationell och kvalitetssäkrande branschorganisation för coacher och coachutbildningar. Att anlita en ICF godkänd coachutbildning är en kvalitetssäkring och ger dig möjlighet till att ansöka om en internationell certifiering. Utbildningen bygger på ICF´s 11 kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Eftersom denna utbildning innehåller väldigt mycket praktiska övningar blir man snabbt erfaren som coach. Alla övningstillfällen på och mellan kursdagarna är utvecklande och skapar en bra självkänsla. Blandningen av teori och praktik är väldigt bra /Monica Johnsson

Det har varit en mycket givande utbildning som både gav mig verktygen och dessutom, stor del av tiden en möjlighet att använda  verktygen, tid att lära oss hantverket. Det har berikat både mitt privata och professionella liv / Lisa Gawell, Grundare Framgång för alla

Diplomerad Coach

Coachning handlar om att hjälpa andra att växa och utvecklas och på så sätt bidra till att människor och grupper presterar och mår bättre.  Coachningen inkluderar inte en lösning på ett problem utan innebär att coachen sporrar sin medarbetare eller klient att lösa problemen på egen hand. Metoden uppmuntrar till eget ansvar, och ökar kvaliteten i kommunikationen. Coachning underlättar också förändringsarbete och utveckling genom att lyfta förmågan att motivera och inspirera andra. En professionell coach främsta kompetenser är att kunna lyssna, bekräfta, inspirera och motivera. Vår coachtbildning vänder sig till dig som behöver en professionell coachkompetens. Du arbetar redan med eller vill arbeta med att på olika sätt inspirera och motivera enskilda och grupper till att hitta sina drivkrafter, lösa problem, fullfölja en överenskommen plan, planera och uppnå önskade mål. Coachning används som kompletterande kompetens i många yrken; lärare, ledare, chefer och personalansvariga inom olika yrkesområden, hälso- och sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer och alternativterapeuter m fl.

 • För dig som är personalansvarig, arbets-, grupp-, teamledare inom olika branscher och verksamhetsområden och som behöver ett kraftfullt kompletterande verktyg för motivation, inspiration och goda resultat med eget ansvar.
 • För dig som arbetar som lärare och pedagog med ungdomar och vuxna och behöver konkreta verktyg för inspiration, dialog och motivation.
 • För dig som vill arbeta med interncoachning på din nuvarande arbetsplats.
 • För dig som är psykolog, kurator, terapeut, socionom eller studie/ yrkesvägledare och vill ha coachning som ett kompletterande samtalsverktyg till din nuvarande yrkeskompetens.
 • För dig som redan arbetar med kommunikation och samtal i yrken där du i dialogen med kunden behöver utveckla din kompetens i att kunna lyssna, skapa kontakt, motivera och inspirera till handling och förändring t.ex. massageterapeut, personlig tränare, alternativterapeut m fl.
 • För dig som vill arbeta professionellt med coachning i egen regi för utveckling av individer, grupper och organisationer.

 

Coachutbildning – Mål

Målet  med vår coachutbildning är att ge dig teorier, metoder, verktyg och praktisk färdighetsträning för att arbeta med coachning på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt. Utbildningen ger dig verktyg för att utveckla din förmåga att kommunicera och få en högre kvalité i mötet med människor. Du får verktyg för att skapa goda möten, möten som utvecklar och motiverar. Efter utbildningen har du fler verktyg för att stödja, motivera och inspirera andra samtidigt som du själv får en ökad tillfredsställelse i ditt arbete.

Coachutbildning – Innehåll

Vår coachutbildning bygger på teori som varvas med konkreta verktyg och praktisk träning i coachning. Innehållet i utbildningen bygger på de etiska regler, de 11 kärnkompetenser, som ICF tagit fram som riktlinjer för den professionelle coachens yrkesutövning.

 • Följa etiska riktlinjer och professionell standard
 • Etablera coachningsöverenskommelsen
 • Skapa tillit och närhet till klienten
 • Coachningnärvaro
 • Aktivt lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Direkt kommunikation
 • Skapa medvetenhet
 • Utforma handlingar
 • Planera och sätta mål.
 • Hantera framsteg och ansvarstagande

Vi ger plats för att diskutera din egen utveckling och hur just du kommer att använda dig av coachningen. Genom hela coachutbildningen får du feedback på hur du utvecklas i användandet av coachningfärdigheterna och stöd i att utveckla ditt personliga sätt att använda coachningen.

Etablera grunden

Det är viktigt att du har god kännedom om coachningen som metod. I detta block kommer vi att ta del av coachningens historia, filosofi och värdegrund. Vi går också igenom etiska frågeställningar, ett professionellt förhållningssätt och berör teorier för förändringsprocesser.

Skapa en ömsesidig relation

Helt avgörande för hur du lyckas i din kommunikation är din förmåga att skapa en relation med personen du ska coacha. Vi går igenom teorier och tankar för vår förmåga att skapa, upprätthålla och reparera förtroende – viktiga komponenter i alla mänskliga möten. I detta moment tränar vi praktiskt på tydlighet, närvaro och aktivt lyssnade.

Effektiv kommunikation

Här tränar vi på coachningens kärna – kommunikation här och nu. Coachning bygger till stor del på förmågan att kunna ställa kraftfulla och utvecklande frågor i en direkt kommunikation här och nu. Frågorna ger den coachade tillgång till nya perspektiv och öppnar upp för utveckling. För att verkligen mötas och inspirera måste både coach och klient ibland kunna lämna sin respektive trygghetszoner. Coachens förmåga att skapa kommunikation med kvalitet är avgörande för coachningens utgång. Här får du möjlighet att träna på just detta.

Underlätta lärande och resultat

Detta moment innehåller teori kring lärande och resultat. Vi tränar praktiskt på coachens förmåga att hålla fokus på det viktiga i coachningprocessen, nämligen att motivera och uppmuntra klienten till agerande och eget ansvar. Att utforma handlingar, planera och sätta mål är coachens kärnverktyg för att föra utvecklingen framåt. Vi går igenom och tränar på de aspekter av coachningen som leder till lärande och konkreta resultat.

Examensarbete och diplomering

Som avslutning på Diplomerad Coach genomför du ett examensarbete samt uppcoachning. Under examensarbetet och uppcochningen får du tillfälle att sammanfatta och presentera de teorier, metoder och verktyg som du har lärt dig under utbildningen och praktiskt uppvisa dina färdigheter i coachning.

Gruppstorlek

Antalet deltagare är begränsat till 12 personer.

Undervisningsform

I vår cochutbildning varvas teori med praktiska övningar och gemensamma genomgångar. Stort fokus ligger på färdighetsträningen, att träna känsla och närvaro i mötet med en annan människa. Vi arbetar ”live” – med riktiga coachningsamtal. Deltagarna är coach, klient och observatör i coachningsamtal för att öka förståelsen av och färdigheter i coachningprocessen.

Upplägg

Diplomerad Coach pågår under ca. 4-5 månader och omfattar 90 studietimmar (67,5 klocktimmar) Varav 80 studietimmar (60 klocktimmar) är lärarledd och 7,5 klocktimmar extern coaching. Utbildningen är förlagd till 4 moment med två dagar/ moment. Mellan sammankomsterna tar du del av den teoretiska delen samt praktiskt tränar dina coachningfärdigheter. Deltagarna kommer under utbildningen att ingå i en coachring för coachning av varandra per telefon.

Litteratur och material

Kurskompendium ingår i kursavgiften. Förslag på fördjupnings- och inspirationslitteratur finns.

Avgift

Du kan delbetala kursavgiften upp till 4 ggr utan extra kostnad.

Diplom

Efter genomförd utbildning och godkänt examensarbete erhåller du diplom.

Lärare

Alla våra lärare är certifierade ICF Coacher med egen verksamhet inom coaching och personlig utveckling. Våra lärare har högskoleutbildning inom pedagogik och kommunikation. Utbildningsansvarig har många års erfarenhet av utbildning inom personlig utveckling och samtal.

Certifiering hos ICF

Efter avslutad coachutbildning har du möjlighet att ansöka om internationell certifiering hos ICF. För certifiering behöver du utöver din grundutbildning; 100 timmar coaching, 10 tim mentorcoaching, samt godkänt kunskapsprov hos ICF. Läs mer om certifiering hos ICF

Nästa utbildningsstart

Vi samarbetar med Folkuniversitetet i Stockholm, Södertälje och Västerås:
För datum och ort

Fortsättningsmöjligheter

Novus anordnar även mentorcoachning inför din certifiering hos ICF