Coachutbildning ICF godkänd

Som Diplo­me­rad Coach har du verk­tyg för att arbe­ta med coaching på ett pro­fes­sio­nellt och kva­li­tets­sä­kert sätt. Du har sam­tals­verk­tyg för oli­ka for­mer av sam­tal och möten med människor. 

Coach­ut­bild­ning

Coach­ut­bild­ning ICF god­känd. Vår coach­ut­bild­ning foku­se­rar på just mötet som plats för utveck­ling för både  enskil­da indi­vi­der och grup­per. I vår coach­ut­bild­ning får du kon­kre­ta verk­tyg och prak­tisk trä­ning för att utveck­la din kom­mu­ni­ka­ti­va för­må­ga och få en hög­re kva­li­té i mötet med män­ni­skor. Du lär dig grun­der­na i ett coachan­de sam­tals­sätt som gyn­nar utveck­ling, ökar moti­va­tion och delaktighet.

Diplo­me­rad Coach

Som Diplo­me­rad Coach har du verk­tyg för att arbe­ta med coaching på ett pro­fes­sio­nellt och kva­li­tets­sä­kert sätt. Du har sam­tals­verk­tyg för oli­ka for­mer av sam­tal och möten med människor.

Coaching används som kom­plet­te­ran­de kom­pe­tens i många yrken, tex lära­re, rek­to­rer, leda­re, per­so­na­l­an­sva­rig, häl­so- och sjuk­vårds­per­so­nal, alter­na­tiv­te­ra­peu­ter m fl. Som coach kan du arbe­ta med såväl indi­vi­der som grup­per för

 • att fri­gö­ra poten­ti­al och motivation
 • att ska­pa en tyd­lig och kre­a­tiv kommunikation
 • för­dju­pad kva­li­tet i relationer
 • per­son­lig mog­nad och utveckling
 • ökad med­ve­ten­het och insikt
 • ett för­dju­pat lärande
 • ökat ansvars­ta­gan­de
 • mål­for­mu­le­ring och målfokusering
 • att upp­nå öns­ka­de resultat
 • att för­bätt­ra prestationer
 • ökad livs­kva­li­tet

Coach­ut­bild­ning - ICF godkänd

Novus coach­ut­bild­ning är god­känd och kva­li­tets­grans­kad av ICF (Inter­na­tio­nal Coach Fede­ra­tion). Det­ta säker­stäl­ler för dig en utbild­ning av hög kva­li­tet och inter­na­tio­nell standard.

Novus coach­ut­bild­ning upp­fyl­ler ICF´s utbild­nings­krav för cer­ti­fi­e­ring på ACC- nivå. Se mer om cer­ti­fi­e­ring hos ICF

Utbild­ning­en byg­ger på ICF´s 8 kärn­kom­pe­ten­ser och etis­ka riktlinjer

Inter­na­tio­nal Coaching Fede­ra­tion (ICF) är värl­dens störs­ta partsne­utra­la yrkes­or­ga­ni­sa­tion för coacher och coachutbildningar.

ICF till­han­da­hål­ler ackre­di­te­ring (god­kän­ner) coach­ut­bild­ning­ar samt cer­ti­fi­e­ring av coacher.

ICF´s kärn­ve­den är integri­tet, excel­lence, sam­ver­kan och respekt.

ICF god­känd coach­ut­bild­ning i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet

Vår öpp­na coach­ut­bild­ning dri­ver vi i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stockholm

Se datum för näs­ta utbildningsstart

Läs mer om upp­lägg och inne­håll för utbildningen

Våra del­ta­ga­re berättar

Rekom­men­da­tio­ner

 

Före­tags­an­pas­sad coachutbildning

Är ni fle­ra på ert före­tag som behö­ver utbild­ning i coaching?

Kon­tak­ta oss - Vi skräd­dar­syr gär­na en utbild­ning för er.

Att gå Novus coach­ut­bild­ning har varit bland det roli­gas­te jag gjort. Jag har all­tid job­bat med sam­tal på ett eller annat vis, inom vår­den och som kom­mu­ni­ka­tör. I coaching har jag hit­tat en effek­tiv metod för att ska­pa goda sam­tal som leder till insikt och ska­par hand­ling. Vi har fått både teo­ri och en mas­sa prak­tisk trä­ning. Lärar­na har med vär­me och lyhörd­het inspi­re­rat oss och givit oss åter­kopp­ling. Jag kan varmt rekom­men­de­ra utbildningen!/ Kata­ri­na Johansson 

Den­na utbild­ning är den mest givan­de som jag gått! Jag har utveck­lats både som män­ni­ska och som yrkes­per­son. Jag kan verk­li­gen rekom­men­de­ra Novus Coachutbildning!/ Camil­la Wes­terlund, Socionom

Proffs! Kan varmt rekom­men­de­ra den­na utbild­ning! Har säl­lan skå­dat och del­ta­git i en så väl­pla­ne­rad och väl­struk­tu­re­rad utbild­ning. Enga­ge­ra­de lära­re som vill ditt bäs­ta att lära dig allt om coaching som är värt att veta! Den­na utbild­ning kom­mer lig­ga till grund för mina för­ut­sätt­ning­ar till en utveck­ling av mitt yrkes­val i nära framtid!/ Son­ja Österberg