För företag - Novus Coachutbildning

Ett coachan­de för­håll­nings­sätt till sin omgiv­ning- med­ar­be­ta­re, kol­le­gor och vän­ner stär­ker och utveck­lar både rela­tio­ner­na och de enskil­da individerna. 

För före­tag

Före­tags­ut­bild­ning

Våra före­tags­an­pas­sa­de utbild­ning­ar och coachupp­drag ger företaget

- Kun­ska­per om kom­mu­ni­ka­tion och prak­tisk fär­dig­hets­trä­ning i coachan­de för­håll­nings­sätt för att ska­pa en kre­a­tiv arbetsmiljö
- Per­son­lig utveck­ling för led­ning och medarbetare

 

Coachan­de för­håll­nings­sätt inom före­ta­get ska­par moti­va­tion och enga­ge­mang- vik­ti­ga red­skap inte bara för indi­vi­dens utveck­ling utan även för före­ta­gets utveck­ling och effektivitet.
Coachan­de förhållningssätt

Ett coachan­de ledar­skap är ett vär­de­fullt verk­tyg för dagens che­fer och leda­re då de ska möta nya krav samt att kun­na stöd­ja den anställ­des yrkes­mäs­si­ga och per­son­li­ga utveckling.
Coachan­de ledarskap

Coaching för före­tag är ett effek­tivt verk­tyg  för att öka moti­va­tion, enga­ge­mang, ansvars­ta­gan­de och per­son­lig utveckling
Coaching för företag

Kon­tak­ta oss för ett upp­lägg som pas­sar ert företag

Vi har efter kur­sen fått många kon­kre­ta verk­tyg som vi kan använ­da för att byg­ga upp ett arbets­sätt kring våra tolkelever/ Han­na Jarl Tolk­cen­tra­len Sörmland 

Marie-Louice är en fan­tas­tisk lära­re, men­tor och coach. Jag har fått möj­lig­he­ten att insu­pa den kun­skap, vis­dom och nyfi­ken­het som Marie-Lou­i­se delar med sig av i sitt sätt att utbil­da och kan varmt rekom­men­de­ra hen­ne både som lära­re och coach / Susan­ne Schioler 

Kur­sen har varit en med­ve­tan­de­hö­ja­re beträf­fan­de kon­struk­ti­va sam­tal, både pro­fes­sio­nellt och privat/ Rosen­få­gel, Maria