Ledarskapets Dimensioner 2.0 - kvalitet och utveckling i ditt ledarskap

Tron på män­ni­skors eget ansvar, vil­ja och för­må­ga att utveck­las är det fun­da­ment där kraf­ten och inspi­ra­tio­nen har sitt ursprung. 

Bra leda­re trä­nar sitt ledarskap

Att vara leda­re i en orga­ni­sa­tion är ofta ett ensamt jobb. Och många gång­er en ned­pri­o­ri­te­rad upp­gift. Många gång­er har du en huvud­upp­gift, och leder gör du på tiden som blir över.
Att vara leda­re är ett arbe­te i sig som krä­ver att du arbe­tar med­ve­tet med att utveck­la detta.

För att bli fram­gångs­rik är var­je idrot­ta­re bero­en­de av sin trä­na­re. Det sam­ma gäl­ler för alla pro­fes­sio­nel­la per­so­ner som har sig själ­va som främs­ta verk­tyg för sin fram­gång. Du som leda­re är en sådan person.
Ledar­ska­pets Dimen­sio­ner är veten­skap­ligt base­rat har använts av mer än 6000 nöj­da leda­re värl­den över som velat utveck­la sitt ledar­skap och sät­tet att nå resul­tat genom sina medarbetare

Leda­re­gen­ska­per är men­ta­la och intel­lek­tu­el­la musk­ler. Och de utveck­las på sam­ma sätt som fysis­ka musk­ler. Det du trä­nar på blir du bra på! Vil­ket gör att chefs- och ledar­skaps­trä­ning är den mest fram­gångs­ri­ka vägen att gå för att utveck­las som leda­re. Med hjälp av Ledar­ska­pets Dimen­sio­ner 2.0 läg­ger du till­sam­mans med mig som din ledar­skaps­trä­na­re upp ditt per­son­li­ga ledar­trä­nings­pro­gram uti­från just dig och din situation.

Ledar­ska­pets Dimen­sio­ner 2.0 garan­te­rar utveckling

Ledar­ska­pets Dimen­sio­ner 2.0 garan­te­rar utveck­ling, på sam­ma sätt som all annan trä­ning, där du med­ve­tet går utö­ver det du redan gör och gör det regel­bun­det över läng­re tid. Det är på det sät­tet håll­ba­ra och var­ak­ti­ga för­änd­ring­ar skapas.Ledarskapets Dimensioner 2.0

Att göra för­änd­ring­ar, är som du säkert erfa­rit, inte helt lätt. Där­för sträc­ker sig pro­gram­met över tid med per­son­ligt stöd som ger dig nya och vär­de­ful­la insik­ter och erfa­ren­he­ter kring ditt ledar­skap. Pro­gram­met utveck­lar bland annat dina för­må­gor i reflek­tion, stra­te­gi, besluts­fat­tan­de, pro­blem­lös­ning och kom­mu­ni­ka­tion genom aktivt age­ran­de i din var­dag, var­je dag. Pro­gram­met består av ett struk­tu­re­rat arbe­te och pro­fes­sio­nell coach­ning. I hand­lings­pla­nen omsätts insik­ter­na i prak­tiskt hand­lan­de genom att du hit­tar nya sätt att age­ra och för­hål­la dig till omgiv­ning­en. Det­ta ska­par mer arbets­gläd­je, moti­va­tion och slut­li­gen mer och bätt­re resultat.

Pro­gram­met ger dig ett stort vär­de för res­ten av ditt liv, både pro­fes­sio­nellt och pri­vat. Som leda­re och män­ni­ska får du till­gång till hela din poten­ti­al och en ökad käns­la av autenticitet.

Livet är natur­ligt och kon­ti­nu­er­ligt i utveckling

Läng­tan till ny  kun­skap och utveck­ling är någ­ra av de driv­kraf­ter vi män­ni­skor har gemen­samt. Att växa och utveck­las, se resul­tat av sina hand­ling­ar och nå sina mål är för oss män­ni­skor en vik­tig del för vårt väl­be­fin­nan­de och käns­lan av att leva ett auten­tiskt liv. I dagens höga tem­po och stän­di­ga för­änd­ring­ar är det lät­ta att tap­pa kon­tak­ten med den läng­tan, vil­ket gör att vi tap­par moti­va­tion och engagemang.

Gal­lups under­sök­ning från 2017 visa­de att affär­sen­he­ter med fler enga­ge­ra­de med­ar­be­ta­re har hög­re pro­duk­ti­vi­tet, lön­sam­het, reten­tion och kundnöjdhet.

  • Endast 14% av Sve­ri­ges med­ar­be­ta­re är enga­ge­ra­de i sina jobb och arbe­tar aktivt i sam­ma rikt­ning som sin orga­ni­sa­tion samt bidrar med posi­tiv energi.
  • 75% är oen­ga­ge­ra­de, sak­nar enga­ge­mang och är san­no­likt inte benäg­na att bidra till orga­ni­sa­tio­nens mål.
  • 11% är aktivt oen­ga­ge­ra­de med­ar­be­ta­re som inte trivs och är opro­duk­ti­va på job­bet samt spri­der nega­tiv energi.

I under­sök­ning­en hade Gal­lup räk­nat ut att oen­ga­ge­ra­de med­ar­be­ta­re på före­tag i Stor­bri­tan­ni­en och Tyskland kos­ta­de före­ta­gen sam­man­lagt 83 respek­ti­ve 151 mil­jar­der kro­nor per år. I Sve­ri­ge är siff­ran än mer dyster.

Men det behö­ver inte vara så här - Du kan göra skillnad!

Vill du göra skill­nad för dig, dina med­ar­be­ta­re och era kunder?

Kon­takt mig  - så berät­tar jag mer om hur Ledar­ska­pets Dimen­sio­ner 2.0 kan göra skill­nad för dig

Marie-Louice Wal­lin

Licen­si­e­rad Ledar­skaps­trä­na­re, ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (ACC)