Vad gör en coach - Novus Coachutbildning

Jag kan inte lära någon någon­ting. Jag kan bara få dem att tän­ka, vil­ket är myc­ket mer värt än att för­med­la min egen vision Sokra­tes 477 f Kr 

Livscoaching-
Ett möte med den vik­ti­gas­te per­so­nen i ditt liv- Dig själv!

Livscoaching hand­lar om din läng­tan, dina dröm­mar, mål och visio­ner. Det  hand­lar om det som är vik­tigt för dig i ditt liv. Det hand­lar om att bli mera du!

Du  är huvud­per­so­nen i ditt liv.
Vad dröm­mer du om?  Vad vill du förverkliga?

Livscoaching hand­lar om att för­verk­li­ga dina dröm­mar i stort och smått. Det kan hand­la om att bör­ja med en hob­by eller att göra en resa, byta yrke eller arbe­ta mind­re, star­ta eget före­tag, bli eko­no­miskt obe­ro­en­de eller göra en omstart i livet.
Det kan hand­la om mind­re stress, bätt­re balans mel­lan arbe­te och fri­tid, bätt­re rela­tio­ner inom famil­jen eller på arbe­tet, stärkt själv­käns­la, bätt­re häl­sa, mer gläd­je i var­da­gen, yrkes­val och karriär.

Livscoaching kan beskri­vas som en resa – en resa för att lära kän­na dig själv bätt­re, en resa för att få ut mesta möj­li­ga av dig själv och ditt liv.
Det hand­lar om att ska­pa ett liv med hög livs­kva­li­tet - ett liv som du mår bra av och trivs med,  ett liv där du använ­der din ful­la potential.
Den­na resa hand­lar om att utfors­ka din läng­tan, din moti­va­tion, din inspi­ra­tion och dina önskningar.
På resan lär du kän­na fler dimen­sio­ner av dig själv - styr­kor och utvecklingsområden.
Du får verk­tyg för att han­te­ra både med- och mot­gång, delar i det liv­långa lärandet.

Som din coach lot­sar jag dig genom frå­gor, reflek­tio­ner och kon­kre­ta hand­ling­ar på vägen mot dina mål.

Läs mer om Livscoaching