Mentorcoaching ACC - Novus Coachutbildning

Men­tor­coaching-  en för­djup­ning av dina coach­fär­dig­he­ter.

Men­tor­coaching ACC

Men­tor­coaching ACC inför din cer­ti­fi­e­ring / för­ny­el­se av cer­ti­fi­e­ring hos ICF . Du behö­ver 10 tim­mar men­tor­coaching-  en för­djup­ning av dina coach­fär­dig­he­ter.

Vår mål­sätt­ning är att du efter kur­sen ska kän­na dig väl för­be­redd inför din cer­ti­fi­e­rings­an­sö­kan. Vi erbju­der dig men­tor­coach­tim­mar för certifiering/ för­ny­el­se av cer­ti­fi­e­ring på ACC-nivå.

Men­tor­coaching­en utgår ifrån ICFs kärn­kom­pe­ten­ser och etis­ka rikt­lin­jer och inne­hål­ler

  • 7 tim­mar i grupp – grupp­mö­ten via Zoom, för­de­lat på 5 till­fäl­len
  • Repe­ti­tion och fin­slip­ning av dina coach­fär­dig­he­ter
  • Erfa­ren­hets­ut­byte
  • Per­son­lig feed­back
  • 3 tim­mar indi­vi­du­el­la zoom­mö­ten med din men­tor­coach

Vid var­je enskilt till­fäl­le kom­mer vi att ta upp ange­lä­gen­he­ter från er del­ta­ga­re som berör den prak­tis­ka fär­dig­hets­trä­ning­en i coaching. Det kan hand­la om dilem­man eller svå­rig­he­ter att kom­ma vida­re med, det kan hand­la om frå­gor kring kärn­kom­pe­ten­ser eller etis­ka coachfrå­gor. Men­tor­coaching­en är ett bra till­fäl­le att ta upp rik­ti­ga ”case” – för att tit­ta på hur du gjor­de och vad du kun­de gjort annorlun­da som coach.

Genom ett coachan­de för­håll­nings­sätt hjälps hela grup­pen åt att ska­pa ökad med­ve­ten­het och nya per­spek­tiv på ange­lä­gen­he­ten för att utveck­la och stär­ka del­ta­gar­nas coach­kom­pe­tens.

Begrän­sat antal plat­ser.

Pris:
8200  kr + moms.
Del­ta­ga­re som gått Novus Coach­ut­bild­ning erhål­ler 20 % rabatt (6560 kr + moms)
Bin­dan­de anmä­lan.

Men­tor­coach:
Marie-Louice Wal­lin, ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (ACC)

Är det dags för dig att ansö­ka om/ för­nya din ACC cer­ti­fi­e­ring hos ICF?

Är du intres­se­rad?
Behö­ver du fär­re än 10 tim­mar?
Vill du ha endast indi­vi­du­ell men­tor­coaching?

- Kon­tak­ta mig så hit­tar vi en lös­ning!

070-37 440 27
ml@novus-coachutbildning.se

Men­tor­coaching Hös­ten 2020

Datum för hös­tens grupp­mö­ten via Zoom

För­mid­dags­grupp
2 sep   9.00-10.00
16 sep  9.00-10.30
14 okt   9.00-10.30
4 nov    9.00-10.30
2 dec    9.00-10.30

Efter­mid­dags­grupp
 2 sep    17.00-18.00
23 sep   17.00-18.30
14 okt    17.00-18.30
4 nov     17.00-18.30
2 dec      17.00-18.30

Marie-Louice har på ett enga­ge­rat sätt och med posi­tivt bemö­tan­de bistått med men­torscoaching­en och på så sätt bidra­git till min cer­ti­fi­e­ring
Johan­na Gartz, ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (ACC)

Marie-Louice har från vår förs­ta kon­takt varit till­mö­tes­gå­en­de och enga­ge­rad. Hen­nes upp­lägg med men­torscoaching har varit smi­digt och från start tyd­ligt att för­stå. Den åter­kopp­ling jag fick på min coaching var pro­fes­sio­nell och vär­de­full. Jag rekom­men­de­rar varmt Marie-Louice till den som är i behov av men­torscoaching.

Bra och givan­de men­tor­coach­ning. Marie-Louice gav bra feed­back som var använd­ba­ra in i min fram­ti­da coaching.

Extremt insikts­ful­la reflek­tio­ner och läran­de, myc­ket ener­gi att ta med sig!