Rekommendationer Novus Coachutbildning

Vi kän­ner stor tack­sam­het för de rekom­men­da­tio­ner våra del­ta­ga­re och upp­drags­gi­va­re gett oss under vägen. 

Rekom­men­da­tio­ner Coach­ut­bild­ning - Digi­tal distansutbildning

Då vi inte vill att Coro­nakri­sen ska stop­pa dina pla­ner på att utbil­da dig till coach har vi nu lagt om utbild­ning­en till digi­tal platt­form (Zoom).

Då kva­li­tet är vik­tigt för oss har vi noga över­vägt hur att göra i den aktu­el­la situ­a­tio­nen. Vi kän­ner oss tryg­ga med att vi kan beva­ra både kva­li­tet och enga­ge­mang genom att använ­da Zoom.
Du del­tar i utbild­ning­en via din dator i real­tid. Pre­cis som i klass­rums­un­der­vis­ning­en vari­e­ra vi  mel­lan före­läs­ning­ar, grupp­ar­be­ten, coaching och reflektioner.

Vi har redan genom­fört det­ta och kän­ner oss gla­da och tack­sam­ma att kun­na erbju­da det­ta alter­na­tiv. Både lära­re och del­ta­ga­re har en posi­tiv upp­le­vel­se av att genom­fö­ra utbild­ning­en i det­ta format.
Det är fan­tas­tiskt att upp­le­va hur både enga­ge­mang­et och när­va­ron tar sig genom skärmen.