Novus utbildningar och coaching. Kompetensutveckling med hög kvlitet.

Tror du, pre­cis som vi, på mötet som plats för väx­an­de och utveckling? 

Coaching- ett möj­lig­he­ter­nas möte. Mötet som plats för väx­an­de och utveckling

Novus utbild­ning­ar och coaching för dig som, pre­cis som vi, tror på mötet som plats för väx­an­de och utveckling.
Män­ni­skor blir till i mötet med and­ra män­ni­skor. Det är i våra rela­tio­ner och soci­a­la sam­man­hang vi får våra erfa­ren­he­ter och ska­par oss vår självbild.
I mötet med and­ra kan vi läka, växa och utvecklas.

Novus utbild­ning­ar foku­se­rar på väx­an­de och utveck­ling av såväl indi­vid som grupp genom att

 • tro på män­ni­skors inne­bo­en­de kraft och potential
 • vär­de­sät­ta de mju­ka vär­de­na i män­ni­skors tillvaro
 • se det mänsk­li­ga mötet som plats för väx­an­de och utveckling
 • ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för en håll­bar utveck­ling för indi­vi­der och före­tag  genom att i ett coachan­de för­håll­nings­sätt stär­ka, stöt­ta och utmana

I Novus utbild­ning­ar för­e­nar vår inre och ytt­re verk­lig­het. När vi är med­vet­na om vår inre värld i form av vär­de­ring­ar, käns­lor, läng­tan, kre­a­ti­vi­tet och mening så kan vi ska­pa vår ytt­re värld i över­ens­stäm­mel­se med vårt inre och våra önsk­ning­ar om fram­ti­den. Det är då vi fin­ner vår ful­la poten­ti­al och kraft.

Novus utbild­ning­ar och coaching

 • Cer­ti­fi­e­rings­grun­dan­de coach­ut­bild­ning (Diplo­me­rad Coach)
 • Kor­ta­re kur­ser  och före­läs­ning­ar i coaching
 • Före­tags­an­pas­sa­de utbild­ning­ar, kur­ser och före­läs­ning­ar i coaching
 • Före­tags­an­pas­sa­de coachupp­drag för led­ning och medarbetare

Vill du

 • inspi­re­ra, moti­ve­ra och utveck­la män­ni­skor och grupper?
 • bli en god sam­tals­part­ner i mötet med människor?
 • utveck­las inom ditt nuva­ran­de yrke?
 • ska­pa en ny bana i ditt yrkesliv?

Ring oss- så berät­tar vi mer

070-37 440 27

Digi­tal distansutbildning

Då vi inte vill att Coro­nakri­sen ska stop­pa dina pla­ner på att utbil­da dig till coach har vi nu lagt om utbild­ning­en till digi­tal platt­form (Zoom).

Läs mer

 

 

 

 

 

 

Novus utbild­ning­ar och coaching för väx­an­de och utveckling

I våra utbild­ning­ar foku­se­rar vi på just mötet som plats för utveck­ling för både  enskil­da indi­vi­der och grup­per. Möten som byg­ger på ett genu­int intres­se att se män­ni­skor växa och utvecklas.

I våra utbild­ning­ar får du kon­kre­ta verk­tyg och prak­tisk trä­ning för att utveck­la din kom­mu­ni­ka­ti­va för­må­ga och få en hög­re kva­li­té i mötet med män­ni­skor. Du lär dig grun­der­na i ett coachan­de sam­tals­sätt som gyn­nar utveck­ling, ökar moti­va­tion och delaktighet.

Coaching upp­munt­rar din sam­tals­part­ner till att nå sat­ta mål – i dia­log, istäl­let för i envägskommunikation.

Ett coachan­de för­håll­nings­sätt expan­de­rar dia­lo­gen och ska­par kre­a­ti­vi­tet i en pro­duk­tiv och ömse­si­dig kom­mu­ni­ka­tion, stär­ker, stöt­tar och utma­nar för att ska­pa moti­va­tion, ansvars­ta­gan­de, för­dju­pat läran­de och öka­de prestationer.

Novus Coach­ut­bild­ning är god­känd och kva­li­tets­säk­rad av ICF (Inter­na­tio­nal Coaching Fede­ra­tion)- det­ta garan­te­rar dig en utbild­ning med hög och inter­na­tio­nell stan­dard. Novus Coach­ut­bild­ning upp­fyl­ler ICF ´s utbild­nings­krav vid en ansö­kan om inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring på ACC- nivå. Läs mer om Novus Coach­ut­bild­ning här.

Coaching – red­skap för håll­bar utveckling

I vår tid, med ofta både sto­ra och snab­ba för­änd­ring­ar och många val­möj­lig­he­ter ställs sto­ra krav på oss män­ni­skor. I den kom­plexa och snabbt för­än­der­li­ga tid vi lever, med sto­ra krav på flex­i­bi­li­tet och effek­ti­vi­tet kan vi som indi­vid behö­va hjälp att sor­te­ra och göra håll­ba­ra val- coaching är ett kraft­fullt verk­tyg för att ska­pa håll­bar utveck­ling på det pri­va­ta- och yrkes­mäs­si­ga planet.

En håll­bar utveck­ling i före­tag, orga­ni­sa­tio­ner och i sam­häl­let i stort bör­jar med utveck­ling av indi­vi­der. Rol­len som t ex leda­re eller lära­re hand­lar idag till sto­ra delar om att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för indi­vi­ders och grup­pers utveck­ling där alla får möj­lig­het att använ­da hela sin poten­ti­al. Det­ta stär­ker såväl indi­vi­den som hela organisationen.

Coaching – kom­pe­tens i yrkeslivet

Coaching används för per­son­lig utveck­ling, utveck­lings- och för­änd­rings­ar­be­te, indi­vi­du­ellt och inom grup­per och organisationer.

Alla som på något sätt arbe­tar med män­ni­skor och vill ha kva­li­tet i kom­mu­ni­ka­tio­nen, öka sin för­må­ga att han­te­ra  och ska­pa för­änd­ring­ar och utveck­ling har nyt­ta av coaching, både i arbets­li­vet och privat.

Coaching används som kom­plet­te­ran­de kom­pe­tens i många yrken, tex lära­re, rek­to­rer, leda­re, per­so­na­l­an­sva­rig, häl­so- och sjuk­vårds­per­so­nal, alter­na­tiv­te­ra­peu­ter m fl.

Novus utbild­ning­ar och coaching ger dig verk­tyg för att arbe­ta med såväl indi­vi­der som grup­per för

 • att fri­gö­ra poten­ti­al och motivation
 • tyd­lig och kre­a­tiv kommunikation
 • för­dju­pad kva­li­tet relationer
 • per­son­lig mog­nad och utveckling
 • ökad med­ve­ten­het och insikt
 • ett för­dju­pat lärande
 • mål­for­mu­le­ring och målfokusering
 • att upp­nå öns­ka­de resultat
 • att för­bätt­ra prestationer
 • ökad livs­kva­li­tet

Coach­ut­bild­ning

Vill du

 • bli en god sam­tals­part­ner i mötet med människor?
 • inspi­re­ra, moti­ve­ra  och utveck­la män­ni­skor och  grupper?
 • ska­pa en ny bana i ditt yrkesliv?
 • utveck­las inom ditt nuva­ran­de yrke?

Coach­ut­bild­ning ICF godkänd

Coachande ledarskap

För före­tag

Med­ar­be­tar­na är före­ta­gets vik­ti­gas­te resurs.
Novus erbju­der utbild­ning­ar och indi­vi­du­ell coaching

Före­tags­an­pas­sa­de kur­ser i coachan­de förhållningssätt

Coachan­de ledarskap

Indi­vi­du­ell coaching för led­ning och medarbetare