Novus Coach­ut­bild­ning

Novus Coach­ut­bild­ning upp­fyl­ler ICF ´s utbild­nings­krav vid en ansö­kan om inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring på ACC- nivå.

Tror du, pre­cis som vi, på mötet som plats för väx­an­de och utveckling.
Män­ni­skor blir till i mötet med and­ra män­ni­skor. I mötet med and­ra kan vi läka, växa och utvecklas.

Vi har där­för ska­pat en coach­ut­bild­ning för dig som vill

 • inspi­re­ra, moti­ve­ra och utveck­la män­ni­skor och grupper?
 • bli en god sam­tals­part­ner i mötet med människor?
 • utveck­las inom ditt nuva­ran­de yrke?
 • ska­pa en ny bana i ditt yrkesliv?

Vår coach­ut­bild­ning ger dig kon­kre­ta verk­tyg och prak­tisk trä­ning för att utveck­la din kom­mu­ni­ka­ti­va för­må­ga och få en hög­re kva­li­té i mötet med människor.
Du lär dig grun­der­na i ett coachan­de sam­tals­sätt som gyn­nar utveck­ling, ökar moti­va­tion och delaktighet.

Coaching- ett möj­lig­he­ter­nas möte

Novus utbild­ning­ar foku­se­rar på väx­an­de och utveck­ling av såväl indi­vid som grupp genom att

 • tro på män­ni­skors inne­bo­en­de kraft och potential
 • vär­de­sät­ta de mju­ka vär­de­na i män­ni­skors tillvaro
 • se det mänsk­li­ga mötet som plats för väx­an­de och utveckling
 • ska­pa håll­bar utveck­ling för indi­vi­der och före­tag  genom att stär­ka, stöt­ta och utmana
Novus Coachutbildning
ICF Accredited Coaching Education, Level 1

Kva­li­tets­säk­rad coach­ut­bild­ning med inter­na­tio­nell standard

Novus Coach­ut­bild­ning är god­känd och kva­li­tets­säk­rad av ICF (Inter­na­tio­nal Coaching Fede­ra­tion)- det­ta garan­te­rar dig en utbild­ning med hög och inter­na­tio­nell stan­dard. Novus Coach­ut­bild­ning upp­fyl­ler ICF ´s utbild­nings­krav vid en ansö­kan om inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring på ACC- nivå.

Då du gått hela Level 1 pro­gram­met erhål­ler du ett Level 1 Diplom som lig­ger till grund för en ansö­ka om inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring hos ICF, via Level 1 Path.
Hela Level 1 pro­gram­met hos Novus består av:

 • 80 tim­mar coachutbildning
 • Munt­lig examen
 • 10 tim­mar mentorcoaching