Novus utbildningar och coaching. Kompetensutveckling med hög kvlitet.

Coaching- ett möjligheternas möte. Mötet som plats för växande och utveckling

Novus utbildningar och coaching för dig som, precis som vi, tror på mötet som plats för växande och utveckling.
Människor blir till i mötet med andra människor. Det är i våra relationer och sociala sammanhang vi får våra erfarenheter och skapar oss vår självbild.
I mötet med andra kan vi läka, växa och utvecklas.

Novus utbildningar fokuserar på växande och utveckling av såväl individ som grupp genom att

 • tro på människors inneboende kraft och potential
 • värdesätta de mjuka värdena i människors tillvaro
 • se det mänskliga mötet som plats för växande och utveckling
 • skapa förutsättningar för en hållbar utveckling för individer och företag  genom att i ett coachande förhållningssätt stärka, stötta och utmana

I Novus utbildningar förenar vår inre och yttre verklighet. När vi är medvetna om vår inre värld i form av värderingar, känslor, längtan, kreativitet och mening så kan vi skapa vår yttre värld i överensstämmelse med vårt inre och våra önskningar om framtiden. Det är då vi finner vår fulla potential och kraft.

Novus utbildningar och coaching

 • Certifieringsgrundande coachutbildning (Diplomerad Coach)
 • Kortare kurser  och föreläsningar i coaching
 • Företagsanpassade utbildningar, kurser och föreläsningar i coaching
 • Företagsanpassade coachuppdrag för ledning och medarbetare

Vill du

 • inspirera, motivera och utveckla människor och grupper?
 • bli en god samtalspartner i mötet med människor?
 • utvecklas inom ditt nuvarande yrke?
 • skapa en ny bana i ditt yrkesliv?

Ring oss- så berättar vi mer

070-37 440 27

Novus utbildningar och coaching för växande och utveckling

I våra utbildningar fokuserar vi på just mötet som plats för utveckling för både  enskilda individer och grupper. Möten som bygger på ett genuint intresse att se människor växa och utvecklas.

I våra utbildningar får du konkreta verktyg och praktisk träning för att utveckla din kommunikativa förmåga och få en högre kvalité i mötet med människor. Du lär dig grunderna i ett coachande samtalssätt som gynnar utveckling, ökar motivation och delaktighet.

Coaching uppmuntrar din samtalspartner till att nå satta mål – i dialog, istället för i envägskommunikation.

Ett coachande förhållningssätt expanderar dialogen och skapar kreativitet i en produktiv och ömsesidig kommunikation, stärker, stöttar och utmanar för att skapa motivation, ansvarstagande, fördjupat lärande och ökade prestationer.

Novus Coachutbildning är godkänd och kvalitetssäkrad av ICF (International Coach Federation)- detta garanterar dig en utbildning med hög och internationell standard. Novus Coachutbildning uppfyller ICF ´s utbildningskrav vid en ansökan om internationell certifiering på ACC- nivå. Läs mer om Novus Coachutbildning här.

Utbilda dig till coach

Coaching – redskap för hållbar utveckling

I vår tid, med ofta både stora och snabba förändringar och många valmöjligheter ställs stora krav på oss människor. I den komplexa och snabbt föränderliga tid vi lever, med stora krav på flexibilitet och effektivitet kan vi som individ behöva hjälp att sortera och göra hållbara val- coaching är ett kraftfullt verktyg för att skapa hållbar utveckling på det privata- och yrkesmässiga planet.

En hållbar utveckling i företag, organisationer och i samhället i stort börjar med utveckling av individer. Rollen som t ex ledare eller lärare handlar idag till stora delar om att skapa förutsättningar för individers och gruppers utveckling där alla får möjlighet att använda hela sin potential. Detta stärker såväl individen som hela organisationen.

Coaching – kompetens i yrkeslivet

Coaching används för personlig utveckling, utvecklings- och förändringsarbete, individuellt och inom grupper och organisationer.

Alla som på något sätt arbetar med människor och vill ha kvalitet i kommunikationen, öka sin förmåga att hantera  och skapa förändringar och utveckling har nytta av coaching, både i arbetslivet och privat.

Coaching används som kompletterande kompetens i många yrken, tex lärare, rektorer, ledare, personalansvarig, hälso- och sjukvårdspersonal, alternativterapeuter m fl.

Novus utbildningar och coaching ger dig verktyg för att arbeta med såväl individer som grupper för

 • att frigöra potential och motivation
 • tydlig och kreativ kommunikation
 • fördjupad kvalitet relationer
 • personlig mognad och utveckling
 • ökad medvetenhet och insikt
 • ett fördjupat lärande
 • målformulering och målfokusering
 • att uppnå önskade resultat
 • att förbättra prestationer
 • ökad livskvalitet

Coachutbildning

Vill du

 • bli en god samtalspartner i mötet med människor?
 • inspirera, motivera  och utveckla människor och  grupper?
 • skapa en ny bana i ditt yrkesliv?
 • utvecklas inom ditt nuvarande yrke?

Coachutbildning ICF godkänd

Coachande ledarskap

För företag

Medarbetarna är företagets viktigaste resurs.
Novus erbjuder utbildningar och individuell coaching

Företagsanpassade kurser i coachande förhållningssätt

Coachande ledarskap

Individuell coaching för ledning och medarbetare