Vad gör en coach, egentligen?

Coach är ett ord som används i många oli­ka sam­man­hang- kost­coach, häl­so­coach, trä­ningscoach, hundcoach, fot­bollscoach, livscoach, viktcoach, rela­tions­coach, affärscoach, kar­riär­coach, jobbcoach etc.

Men vi kan stäl­la oss frå­gan; Vad gör en coach, egentligen?

Det är inte ovan­ligt, fram­för allt i media, att coach används i sam­man­hang som expert eller råd­gi­va­re. En pro­fes­sio­nell coach är vare sig expert, råd­gi­va­re eller men­tor. Hos en coach får du inte exper­tråd eller fär­di­ga lös­ning­ar. Coachens främs­ta verk­tyg för att du ska hit­ta dina egna svar och lös­ning­ar är Aktivt lyss­nan­de och kraft­ful­la frågor

Ordet coach kom­mer från ungers­kans kocsi, vil­ket bety­der en vagn från byn Kocs. Kocs var på 1500-talet känt för att till­ver­ka spe­ci­ellt väl­gjor­da vagnar.
Des­sa vag­nar frak­ta­de män­ni­skor från en plats till en annan – allt­så att bära fram en män­ni­ska från en nuva­ran­de situ­a­tion till en öns­kad situ­a­tion. Nu hand­lar inte coaching om att bok­stav­ligt bära fram en annan indi­vid eller grupp. Vi kan säga att coaching hand­lar om att i ett kre­a­tivt sam­ar­be­te bära fram möj­lig­he­ter och potential.

Coach- med fokus på möjligheter

Som coach är det din främs­ta upp­gift att göra din klient/samtalspartner fram­gångs­rik i sin egen för­änd­rings­pro­cess. Du hjäl­per och stöt­tar  din klient/samtalspartner att själv fin­na sva­ren och vägen till förändring/utveckling.

Det vik­ti­gas­te för att din klient/samtalspartner ska utveck­las är att hen ökar hens kun­skap och med­ve­ten­het samt age­rar på nya sätt. Som coach utgår du från att hen både kan och vill ta ansva­rar sina val och handlingar.

Som coach är du genu­int intres­se­rad av att möta, och att se and­ra växa och utveck­las. Du är spe­ci­a­list på den utveck­lings­pro­cess som främ­jar, fri­gör och utveck­lar män­ni­skans inre potential.

Din klient/samtalspartner är expert på sin vek­lig­het, sina erfa­ren­he­ter och vär­de­ring­ar. Som coach ger du inte råd utan stäl­ler frå­gor som ger möj­lig­het till nya tan­kar, per­spek­tiv och förhållningssätt.
Aktivt lyss­nan­de och kraft­ful­la frå­gor är dina främs­ta verk­tyg i pro­ces­sen att stöd­ja ökad med­ve­ten­het, utveck­ling och läran­de. Tyd­ligt, effek­tiv och utma­nan­de kom­mu­ni­ka­tion är ytter­li­ga­re verk­tyg för att stöt­ta klienten/samtalspartnern att själv fin­na sva­ren och vägen till förändring.

Utveck­ling och för­änd­ring inne­bär all­tid ett visst mått av osä­ker­het- vi vet vad vi har men inte vad vi får om vi gör en för­änd­ring. Som coach har du verk­tyg för att ska­pa en för­tro­en­de­full  och en stöd­jan­de mil­jö där klienten/samtalspartnern  i trygg­het och egen takt kan utfors­ka de steg som behö­ver tas för att när­ma­re sig målet.

För att ska­pa en för­änd­ring är tyd­li­ga mål vik­ti­ga. Som coach hjäl­per du din klient/samtalspartner att sät­ta rea­lis­tis­ka mål, hål­la fokus på upp­sat­ta mål samt upp­munt­rar hen  på vägen mot målet.

 

Att bli coachad- en aktiv handling

Att bli coachad inne­bär en vil­ja att utfors­ka och utma­na sig själv- sina hand­ling­ar, vär­de­ring­ar och föreställningar.

Uti­från mål och hand­lings­pla­ner behö­ver klienten/samtalspartnern omsät­ta des­sa i verk­lig­he­ten – gå till hand­ling. Mel­lan coaching ses­sio­ner­na är det hens upp­gift att ta de nöd­vän­di­ga ste­gen mot målet.

Kli­en­ten väl­jer vad sam­ta­let med dig som coach ska hand­la om, och du bidrar genom din  kun­skap om utveck­lings­pro­ces­sen och med dina  frå­gor. Det­ta ska­par tyd­lig­het om att det är kli­en­ten som ansva­rar för sin pro­cess, sina val och sina handlingar.

 

Vad gör en coach, egentligen?

Coaching- var­för fun­ge­rar det så bra?

Coaching har fått en stor och håll­bar roll i pri­vat per­so­ners liv och före­tags­värl­den. Vi kan stäl­la oss frå­gan var­för coaching fun­ge­rar så bra?

Inom oss alla finns en läng­tan att få utnytt­ja hela  vår per­son­li­ga poten­ti­al. Genom coaching­en för­dju­par klienten/samtalspartnern sitt läran­de, för­bätt­rar sina pre­sta­tio­ner och utveck­lar sin livs­kva­li­tet – utnytt­jar hela sin per­son­li­ga potential.

Män­ni­skor är kre­a­ti­va med vil­ja att ta ansvar för sina egna hand­ling­ar. Det är just det­ta som coaching­en utgår från. Grund­tan­ken inom coaching­en är att det inom oss alla finns en kun­skap om vad vi bör göra för att må bra och lyc­kas med det vi önskar.

Coaching är ett tyd­ligt och struk­tu­re­rat sätt att sam­ta­la som hjäl­per din klient/samtalspartner att ploc­ka fram vad som är vik­tigt, hjäl­per hen att sät­ta mål att hit­ta hens bäs­ta sätt att nå des­sa mål. Coaching hand­lar om att lyf­ta och utveck­la det star­ka, fris­ka och posi­ti­va. Coaching är moti­va­tions­ska­pan­de och arbe­tar här­i­från och fram­åt med fokus på nytt och effek­ti­va­re tän­kan­de och handlande.