Coachutbildning-Digital distansutbildning

Målet med vår coach­ut­bild­ning är att ge dig teo­ri­er, meto­der, verk­tyg och prak­tisk fär­dig­hets­trä­ning för att arbe­ta med coach­ning på ett pro­fes­sio­nellt och kva­li­tets­sä­kert sätt. 

Coach­ut­bild­ning - Digi­tal distans­ut­bild­ning i realtid

Då vi inte vill att Coro­nakri­sen ska stop­pa dina pla­ner på att utbil­da dig till coach har vi nu lagt om utbild­ning­en till digi­tal platt­form (Zoom).
Som tidi­ga­re erbju­der vi utbild­ning­en i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stockholm.

Då kva­li­tet är vik­tigt för oss har vi noga över­vägt hur att göra i den aktu­el­la situ­a­tio­nen. Vi kän­ner oss tryg­ga med att vi kan beva­ra både kva­li­tet och enga­ge­mang genom att använ­da Zoom.

Vår digi­ta­la distans­ut­bild­ning inne­hål­ler sam­ma moment, antal tim­mar och höga kva­li­tet som våra klass­rums utbild­ning­ar. Utbild­nings­for­ma­tet i Zoom är, pre­cis som vår klass­rums­ut­bild­ning, god­känt och kva­li­tets­säk­rat av ICF (Inter­na­tio­nal Coaching Fede­ra­tion). Utbild­ning­en upp­fyl­ler ICF´s utbild­nings­krav vid en ansö­kan om inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring på ACC-nivå (den förs­ta nivån på en tre­gra­dig certifieringsskala)

Läs mer om inne­hål­let i utbildningen.

Anmä­lan till näs­ta start

Zoom - Det digi­ta­la klassrummet

Du del­tar i utbild­ning­en via din dator i real­tid. Du ser dina lära­re och dina kurs­kom­pi­sar live
Pre­cis som i klass­rums­un­der­vis­ning­en vari­e­rar vi mel­lan före­läs­ning­ar, grupp­ar­be­ten, coaching och reflektioner.

Teo­ri­ge­nom­gång­ar - Föreläsningar
Vi använ­der oss av Power Point i våra före­läs­ning­ar - det­ta gör att du enkelt kan föl­ja med i föreläsningarna.
Åhö­rar­ko­pi­or, där du kan göra dina egna anteck­ning­ar, skic­kas till dig via mail
Före­läs­ning­ar­na är kor­ta och var­vas med inter­ak­tion från del­ta­gar­na tex genom att dela erfa­ren­he­ter, kor­ta övning­ar för att kopp­la inne­hål­let i före­läs­ning­en till en egen upplevelse/ förståelse.

Bre­ak­out rooms
Vid coaching, coachöv­ning­ar och grupp­ar­be­ten delas del­ta­gar­na in i mind­re grup­per som pla­ce­ras i oli­ka "Bre­ak­out rooms", mind­re digi­ta­la rum, där del­ta­gar­na kan arbe­ta ostört.
Lärar­na kan, om del­ta­gar­na behö­ver hjälp eller för att tex ge feed­back, besö­ka de oli­ka rummen.

White­board
Vi kan använ­da oss av White­board både i "Klass­rum­met" och i "Bre­ak­out rooms" tex för att lyf­ta fram eller tyd­lig­gö­ra någonting.
Både lära­re och del­ta­ga­re kan skri­va på White­boar­den (som att i klass­rum­met gå fram till White­boar­den och skriva/ rita något)

Kom­mu­ni­ce­ra i det digi­ta­la klassrummet
Dina frå­gor stäl­ler du pre­cis som i ett fysiskt klass­rum. Då vi är måna om att behål­la små grup­per är det inte svårt att kom­mu­ni­ce­ra ver­balt i det digi­ta­la klassrummet.
Digi­ta­la verk­tyg som tex handupp­räck­ning finns om du vill stäl­la en frå­ga eller dela med dig av något.
Via chatt­funk­tio­nen kan du även kom­mu­ni­ce­ra skriftligt.

Vad behövs för del­ta­gan­de i det digi­ta­la klassrummet?
Då du är anmäld och vi när­mar oss utbild­nings­dag kom­mer du att då en länk och inlogg­nings­kod till just din utbild­ning och ditt "Klass­rum"

Du behö­ver lad­da ned Zoom i din enhet / dina enhe­ter (dator, pad­da, mobil)

Du behö­ver föl­jan­de utrustning:

 • Sta­bil internetuppkoppling
 • Dator
 • Hör­lu­rar
 • Webb­ka­me­ra och mikrofon

Del­ta­gar­nas reflek­tio­ner om utbild­ning­en via Zoom

Vi har redan genom­fört det­ta och kän­ner oss gla­da och tack­sam­ma att kun­na erbju­da det­ta alternativ.
Både lära­re och del­ta­ga­re har en posi­tiv upp­le­vel­se av att genom­fö­ra utbild­ning­en i det­ta format.
Det är fan­tas­tiskt att upp­le­va hur både enga­ge­mang­et och när­va­ron tar sig genom skärmen.

Här kom­mer någ­ra reflek­tio­ner från våra del­ta­ga­re gäl­lan­de det nya ”Klassrummet”/ Utbildningsformatet.

 • Över för­vän­tan- Som en van­lig kursdag
 • Väl­digt bra dag- van­lig utbildning
 • Sjukt modernt
 • Över­för­vän­tan
 • För­u­tom att vi inte är i sam­ma rum så fun­ge­ra­de det idag lika bra som i klassrummet.
 • Lät­ta­re att hål­la coachsamtal
 • Bre­ak­out rooms var väl­digt bra
 • Både pre­sen­ta­tion och bre­ak­out room fun­ge­rar väl­digt bra.
 • Mode­re­ring av vem som ska tala är rätt nöd­vän­digt och det gjor­de ni bra
 • Myc­ket bra dag där det känns som alla fått det att fun­ge­ra på ett fint sätt med den nya tek­ni­ken. Så kul 🙂
 • Fun­ge­ra­de jättebra
 • Bäs­ta lärarna
 • Super­nöjd med dagens agen­da och före­läs­ning! Häf­tigt med tekniken!
 • Otro­ligt tack­sam över att kur­sen fort­lö­per trots krisen =)