Coach­ut­bild­ning - Digi­tal distans­ut­bild­ning i realtid

Vår digi­ta­la distans­ut­bild­ning inne­hål­ler sam­ma moment, antal tim­mar och höga kva­li­tet som våra klass­rums utbildningar.
Utbild­nings­for­ma­tet i Zoom är, pre­cis som vår klass­rums­ut­bild­ning, god­känt och kva­li­tets­säk­rat av ICF (Inter­na­tio­nal Coaching Federation).
Utbild­ning­en upp­fyl­ler ICF´s utbild­nings­krav vid en ansö­kan om inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring på ACC-nivå (den förs­ta nivån på en tre­gra­dig certifieringsskala)

Zoom - Det digi­ta­la klassrummet

Du del­tar i utbild­ning­en via din dator i real­tid. Du ser dina lära­re och dina kurs­kom­pi­sar live.
Pre­cis som i klass­rums­un­der­vis­ning­en vari­e­rar vi mel­lan före­läs­ning­ar, grupp­ar­be­ten, coaching och reflektioner.

Teo­ri­ge­nom­gång­ar - Föreläsningar

Vi använ­der oss av Power Point i våra före­läs­ning­ar - det­ta gör att du enkelt kan föl­ja med i föreläsningarna.
Åhö­rar­ko­pi­or, där du kan göra dina egna anteck­ning­ar, skic­kas till dig via mail
Före­läs­ning­ar­na är kor­ta och var­vas med inter­ak­tion från del­ta­gar­na tex genom att dela erfa­ren­he­ter, kor­ta övning­ar för att kopp­la inne­hål­let i före­läs­ning­en till en egen upplevelse/ förståelse.

Bre­ak­out rooms

Vid coaching, coachöv­ning­ar och grupp­ar­be­ten delas del­ta­gar­na in i mind­re grup­per som pla­ce­ras i oli­ka "Bre­ak­out rooms", mind­re digi­ta­la rum, där del­ta­gar­na kan arbe­ta ostört.
Lärar­na kan, om del­ta­gar­na behö­ver hjälp eller för att tex ge feed­back, besö­ka de oli­ka rummen.

White­board

Vi kan använ­da oss av White­board både i "Klass­rum­met" och i "Bre­ak­out rooms" tex för att lyf­ta fram eller tyd­lig­gö­ra någonting.
Både lära­re och del­ta­ga­re kan skri­va på White­boar­den (som att i klass­rum­met gå fram till White­boar­den och skriva/ rita något)

Kom­mu­ni­ce­ra i det digi­ta­la klassrummet

Dina frå­gor stäl­ler du pre­cis som i ett fysiskt klass­rum. Då vi är måna om att behål­la små grup­per är det inte svårt att kom­mu­ni­ce­ra ver­balt i det digi­ta­la klassrummet.
Digi­ta­la verk­tyg som tex handupp­räck­ning finns om du vill stäl­la en frå­ga eller dela med dig av något.
Via chatt­funk­tio­nen kan du även kom­mu­ni­ce­ra skriftligt.

Vad behövs för del­ta­gan­de i det digi­ta­la klassrummet?

Då du är anmäld och vi när­mar oss utbild­nings­dag kom­mer du att då en länk och inlogg­nings­kod till just din utbild­ning och ditt "Klass­rum"
Du behö­ver lad­da ned Zoom i din enhet / dina enhe­ter (dator, pad­da, mobil)
Du behö­ver föl­jan­de utrustning:

  • Sta­bil internetuppkoppling
  • Dator
  • Hör­lu­rar
  • Webb­ka­me­ra och mikrofon