Coach­kom­pe­tens - en efter­frå­gad kompetens

Coaching används i dag i många oli­ka sam­man­hang, yrken och befatt­ning­ar på arbetsmarknaden.

Våra del­ta­ga­re kom­mer från både den pri­va­ta, den kom­mu­nal och den regi­o­na­la sektorn.

Coach­ning används som kom­plet­te­ran­de kom­pe­tens i många yrken som tex. lära­re, leda­re, che­fer och per­so­na­l­an­sva­ri­ga inom oli­ka yrkes­om­rå­den, häl­so- och sjuk­vårds­per­so­nal, psy­ko­lo­ger, soci­o­no­mer och alter­na­tiv­te­ra­peu­ter m fl.

Ett coachan­de ledar­skap är ett vär­de­fullt verk­tyg för dagens che­fer och leda­re i att möta nya krav samt att kun­na stöd­ja den anställ­des yrkes­mäs­si­ga och per­son­li­ga utveckling.

Del­ta­ga­re berät­tar om hur de använ­der sin coachkompetens

Vi har fått det sto­ra för­tro­en­det att lot­sa många del­ta­ga­re på resan till Diplo­me­rad Coach.

Den gemen­sam­ma näm­na­ren för våra del­ta­ga­re är att de vill arbe­te med mötet och sam­ta­let som verk­tyg för att ska­pa enga­ge­mang och  utveckling.

Bred­den på använd­nings­om­rå­den för coaching bely­ses väl i det våra del­ta­ga­re berät­tar om hur de använ­der sin coach­kom­pe­tens och vil­ken skill­nad det gör.

 

Coach­kom­pe­tens- gör skill­nad (1)
Coach­kom­pe­tens - gör skill­nad (2)