Coach­kom­pe­tens - en efter­frå­gad kompetens

Coaching används i dag i många oli­ka sam­man­hang, yrken och befatt­ning­ar på arbetsmarknaden.

Våra del­ta­ga­re kom­mer från både den pri­va­ta, den kom­mu­nal och den regi­o­na­la sektorn.

Coach­ning används som kom­plet­te­ran­de kom­pe­tens i många yrken som tex. lära­re, leda­re, che­fer och per­so­na­l­an­sva­ri­ga inom oli­ka yrkes­om­rå­den, häl­so- och sjuk­vårds­per­so­nal, psy­ko­lo­ger, soci­o­no­mer och alter­na­tiv­te­ra­peu­ter m fl.

Ett coachan­de ledar­skap är ett vär­de­fullt verk­tyg för dagens che­fer och leda­re i att möta nya krav samt att kun­na stöd­ja den anställ­des yrkes­mäs­si­ga och per­son­li­ga utveckling.

Del­ta­ga­re berät­tar om hur de använ­der sin coachkompetens

Vi har fått det sto­ra för­tro­en­det att lot­sa många del­ta­ga­re på resan till Diplo­me­rad Coach.

Den gemen­sam­ma näm­na­ren för våra del­ta­ga­re är att de vill arbe­te med mötet och sam­ta­let som verk­tyg för att ska­pa enga­ge­mang och  utveckling.

Bred­den på använd­nings­om­rå­den för coaching bely­ses väl i det våra del­ta­ga­re berät­tar om hur de använ­der sin coach­kom­pe­tens och vil­ken skill­nad det gör.

Ramo­na Bals­ner - Sam­ver­kans­le­da­re och coach på Ramboll

Var­je dag har jag stor använd­ning av min coaching­kom­pe­tens. Jag äls­kar fina sam­tal och byg­ger tillit med dem jag möter.

Jag har ska­pat mig för­ut­sätt­ning­ar att få coacha och leda works­hops till­sam­mans med kol­le­gor och kun­der. Här lyss­nar jag in deras behov, stäl­ler öpp­na frå­gor som ger nya insik­ter, låter alla få kom­ma till tals och ska­par ett tryggt kli­mat att säga sin mening inom.

Vik­ti­gast är coaching­en av mig själv så att jag kan när­va­ra i stun­den med hela mig.

Jose­fi­ne Rosén - Verk­sam­hets­ut­veck­la­re och Projektledare

För 4 år sedan utbil­da­de jag mig till coach och jag tän­ker på tek­ni­ker­na som vi lär­de oss och att ha ett coachan­de för­håll­nings­sätt var­je dag fortfarande.

I mitt jobb som pro­jekt­le­da­re är det vär­de­fullt att lyss­na aktivt och få and­ra att kän­na ägan­de­skap så att vi lät­ta­re kan ta oss till ett gemen­samt mål.

Jag äls­kar att se män­ni­skor tän­ka sina egna tan­kar om sig själ­va och sina arbets­upp­gif­ter för bäs­ta resultat.

Kris­ta Nyberg - Cre­a­ti­ve, Lea­der and Coach

Jag använ­der coach­ning­en främst i min roll som ledare.
Då jag även dri­ver tvär­funk­tio­nel­la för­änd­rings­pro­jekt, så använ­der jag ett coachan­de till­vä­ga­gångs­sätt för att hjäl­pa till att få alla på banan och se hur de bidrar till pro­jek­tens framgång.

Den här typen av arbe­te är en stor anled­ning­en till att jag vil­le utbil­da mig till diplo­me­rad coach.
Det är otro­ligt bra att kun­na sät­ta kun­ska­pen i prak­tik så snabbt!

Caro­li­na Karls­son - Coach och samhällsvägledare

Jag har haft stor gläd­je av att fått med mig fle­ra verk­tyg till att ha ett mer coachan­de för­håll­nings­sätt i min roll som coach där jag kon­ti­nu­er­ligt coachar 20 kol­le­gor i deras roll som sam­hälls­väg­le­da­re på Lin­kö­pings kommun.

Det jag ock­så upp­le­ver är att det är en del av min var­dag att vara coach och inte minst har utveck­lat mig som för­äl­der. Det har i fle­ra oli­ka situ­a­tio­ner bli­vit att jag istäl­let vän­tar in bar­nen, genom att stäl­la nyfik­na och öpp­na frå­gor och det gör att de själ­va kom­mer på eller får klu­ra på sva­ren i deras takt. Något som bli­vit mer givan­de för dem och för mig som förälder.

Vida­re ser jag att det ock­så utma­nar mig dag­li­gen då jag kan ta på mig ”coach­glas­ö­go­nen” och coacha mig själv till att bätt­re och enkla­re kom­ma fram­åt. Till exem­pel nu när jag stu­de­rar på uni­ver­si­te­tet är det bra att ha en egen coach på min axel som jag kan ta fram för att moti­ve­ra och pus­ha mig i min vardag.

Tack för en fan­tas­tisk utbildning!

Caro­la Öster­man - Butikskon­su­lent Dagab Exter­na affärer

Jag har dag­li­gen stor nyt­ta av min coach­kom­pe­tens i mötet med mina kunder.
I mitt yrke arbe­tar jag med att hjäl­pa buti­ker att få ökad lön­sam­het och säk­ra­re drift och med rätt frå­gor når de snab­ba­re resultat.