Coachande ledarskap - Novus Coachutbildning

Coachande ledarskap

Ett coachande ledarskap är ett värdefullt verktyg för dagens chefer och ledare då de ska möta nya krav samt att kunna stödja den anställdes yrkesmässiga och personliga utveckling. Coaching har länge varit ett begrepp i idrottsvärlden för att stödja och motivera idrottsutövaren till ökade prestationer.

Rollen som ledare handlar inte längre om att tala om vad andra ska göra. Uppgiften är i stället att skapa förutsättningar för medarbetaren till egen utveckling – att hitta sin egen mening och vilja till ansvar. Ett coachande ledarskap skapar förutsättningar för en hållbar utveckling i företag och organisationer – då snabba och stora förändringar och valmöjligheter ställer större krav på individens förmåga att leda sig själv. Utmaningen ligger i att leda med visioner och tydliga mål för såväl företag som enskilda medarbetare. En tydlig kommunikation och att ha ett helhetsperspektiv – att ha företagets affärsmål tydligt och samtidigt se till individens behov av utveckling är i dag av stor vikt för att utnyttja medarbetarnas fulla potential.

Ett coachande ledarskap har stor tillit till medarbetarnas egna resurser för att kunna lösa och utföra arbetsuppgifter och skapar därigenom kompetenta och självgående medarbetare. Detta stämmer väl överens med den moderna människans önskan om eget ansvar och självförverkligande. Ett coachande ledarskap avlastar ledaren och minskar dennes känslor av stress och otillräcklighet.

Ledare som använder ett coachande förhållningssätt får sina medarbetare att utvecklas och trivas. Medarbetare som trivs och får använda sin fulla potential på arbetet kommer att prestera bättre.

Vinster med ett coachande ledarskap

  • Personlig utveckling för medarbetare och ledning
  • Aktivt medarbetarskap – ökat individuellt ansvar
  • Motivationshöjande
  • Ökar effektiviteten och prestationerna
  • Bättre och tydligare kommunikation
  • Bättre sätt att hantera konflikter

Den moderna människan och en ny arbetsmarknad

Den moderna människan, och därmed även arbetsmarknaden, är i förändring. Dagens unga har hög medvetenhet, nya värderingar och är många gånger välutbildade. Detta gör att de ställer andra krav på chefer och ledarskap idag än vad som tidigare var vanligt.

Förutsättningarna på arbetsmarknaden ändras ständigt. Detta kräver mer flexibla och lärande organisationer och företag med stort individuellt ansvarstagande.

Arbetet är för många idag en livsstil – vilken är starkt sammanlänkad med personlig utveckling och självförverkligande. Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. En utmaning för dagens ledare/chefer är att se till den anställdes hela livssituation. Att kunna motivera de anställda till full insats kräver förmåga att kunna lyssna på och sätta sig in i den andres förutsättningar – för att finna vad som driver och motiverar dem. Med ett coachande förhållningssätt hjälper du dina anställda att fokusera på och nå sina yrkesmässiga mål som en del av livet.

Coaching handlar om att se medarbetarens möjligheter genom att stödja processer för utveckling och förändring genom ökad medvetenhet, tydlig kommunikation, ägarskap och tro på individens/gruppens inre potential.

Ta nästa steg i ditt ledarskap- Kontakta oss för ett upplägg som passar just dig och ditt företag

Bra sätt att utöka ”verktygslådan” för att använda ett mer coachande förhållningssätt i rådgivande eller chefs/ledarskapssituationer. /Våren 2017

Kursen gav mig många verktyg i min roll som regionchef på Nordic Wellness. Jag rekommenderar varmt andra chefer att gå denna utbildning i syfte att utveckla sitt ledarskap / Abrahamsson Wille, Regionchef Nordic Wellness