Del­ta­ga­re berät­tar om hur de använ­der sin coachkompetens

Vi har fått det sto­ra för­tro­en­det att lot­sa många del­ta­ga­re på resan till Diplo­me­rad Coach.

Den gemen­sam­ma näm­na­ren för våra del­ta­ga­re är att de vill arbe­te med mötet och sam­ta­let som verk­tyg för att ska­pa enga­ge­mang och  utveckling.

Bred­den på använd­nings­om­rå­den för coaching bely­ses väl i det våra del­ta­ga­re berät­tar om hur de använ­der sin coach­kom­pe­tens och vil­ken skill­nad det gör.

Bir­git­ta Anders­son - Interimchef
Den kun­ska­pen jag fått till mig använ­der jag dag­li­gen som red­skap både i arbe­te och pri­vat. Mer struk­tu­re­rat i arbe­tet där jag har coaching med arbets­le­da­re. Utbild­ning­en har gett mig möj­lig­he­ter som jag inte reflek­te­rat över tidi­ga­re i mitt ledar­skap. På ett enkla­re sätt fång­ar jag vär­de­ful­la trå­dar som ger den and­ra per­so­nen insikter.
Bir­git­ta Anders­son Inte­rim­chef Ledar­skaps­kon­sult AB

Malin Ster­ne­fors,  HR-konsult 

Det var med stor nyfi­ken­het jag tog mig an utbild­ning­en till Diplo­me­rad Coach via Novus. Jag vil­le stär­ka min coach­kom­pe­tens och på så vis kun­na bidra till utveck­ling­en av män­ni­skor och orga­ni­sa­tio­ner i min HR-roll.

Under utbild­ning­en fick jag öva på att möta män­ni­skan där hen är, bju­da in till reflek­tion i en tillits­full mil­jö och stäl­la frå­gor som väc­ker kli­en­tens med­ve­ten­het om vad hen vill och behö­ver göra (mål), samt kas­tar ljus på oli­ka per­spek­tiv, kli­en­tens hand­lings­ut­rym­me och till­gäng­li­ga resur­ser, vil­ket stär­ker kli­en­ten att ta mål­med­vet­na steg fram­åt och ska­pa skillnad.

Under utbild­ning­en gav det­ta effek­ter i mina coaching­sam­tal där mina kli­en­ter kom till insikt om hur de t.ex. skul­le för­bätt­ra sina rela­tio­ner på job­bet och pri­vat, hur de kun­de föra fram fler idéer på arbets­mö­ten och hur de kun­de omfam­na sina styr­kor för att job­ba mer effektivt.

Efter utbild­ning­en mär­ker jag att jag använ­der mig mer av ett coachan­de för­håll­nings­sätt i sam­tal med che­fer, kol­le­gor och pri­vat, dvs. jag stäl­ler mig mer öppen och nyfi­ken till det som sägs, stäl­ler fler frå­gor, och dömer/tolkar inte lika myc­ket i för­väg. (Vad bety­der "utma­ning" i det här fal­let? Vad behö­ver du? Vad skul­le hän­da om...?). Jag upp­le­ver att det­ta gör stor skill­nad i att ska­pa en bätt­re bild av beho­vet hos per­so­nen fram­för mig, att kom­ma till kär­nan i en frå­ga och hit­ta rätt väg framåt.

Jag ser myc­ket fram emot att fort­sät­ta utveck­la min coach­kom­pe­tens i min HR-roll och fort­sät­ta bidra till utveck­ling av män­ni­ska och organisation!

Lise­lott Gran­berg HR-spe­ci­a­list Ystads kommun

Efter min coach­ut­bild­ning har jag haft gläd­je och nyt­ta av min nya kun­skap när jag stöt­tar che­fer jag job­bar för i min roll som HR-spe­ci­a­list. Jag kan stäl­la and­ra frå­gor uti­från ett cochan­de för­håll­nings­sätt, vil­ket varit en utma­ning för mig som ofta har en råd­gi­van­de roll. GROW-model­len har verk­li­gen varit använd­bar för att struk­tu­re­rat få en bild av nulä­get med en mål­bild av ett sam­tal eller ett öns­ke­lä­ge för en grupp eller enskild per­son. När de sedan pro­vat sina val­möj­lig­he­ter och de lyc­kas med för­änd­ring i rätt rikt­ning känns det så kul att ha varit en del av deras för­änd­rings­ar­be­te. Jag har även använt mig av model­len när jag har varit ute i arbets­grup­per och pra­tat om respekt­fullt bemö­tan­de uti­från per­spek­ti­vet - Hur vill ni ha det i arbetsgruppen/på job­bet? - Hur ser det ut idag? – Vad finns det för hin­der att nå mål­bil­den? Vad är accep­tab­la och oac­cep­tab­la bete­en­den? Hur ska ni job­ba fram­åt? Där­ef­ter satt en tidsplan/handlingsplan uti­från det som kom­mit fram i dis­kus­sio­ner­na. Med den här meto­den kan man pra­ta om käns­li­ga frå­gor på ett bra sätt, där fokus blir på situ­a­tion och käns­la och inte uti­från per­son. Jag är glad och tack­sam för att jag fick möj­lig­he­ten att utbil­da mig till diplo­me­rad coach via Novus.

Ramo­na Bals­ner - Sam­ver­kans­le­da­re och coach på Ramboll

Var­je dag har jag stor använd­ning av min coaching­kom­pe­tens. Jag äls­kar fina sam­tal och byg­ger tillit med dem jag möter.

Jag har ska­pat mig för­ut­sätt­ning­ar att få coacha och leda works­hops till­sam­mans med kol­le­gor och kun­der. Här lyss­nar jag in deras behov, stäl­ler öpp­na frå­gor som ger nya insik­ter, låter alla få kom­ma till tals och ska­par ett tryggt kli­mat att säga sin mening inom.

Vik­ti­gast är coaching­en av mig själv så att jag kan när­va­ra i stun­den med hela mig.

Jose­fi­ne Rosén - Verk­sam­hets­ut­veck­la­re och Projektledare

För 4 år sedan utbil­da­de jag mig till coach och jag tän­ker på tek­ni­ker­na som vi lär­de oss och att ha ett coachan­de för­håll­nings­sätt var­je dag fortfarande.

I mitt jobb som pro­jekt­le­da­re är det vär­de­fullt att lyss­na aktivt och få and­ra att kän­na ägan­de­skap så att vi lät­ta­re kan ta oss till ett gemen­samt mål.

Jag äls­kar att se män­ni­skor tän­ka sina egna tan­kar om sig själ­va och sina arbets­upp­gif­ter för bäs­ta resultat.

Kris­ta Nyberg - Cre­a­ti­ve, Lea­der and Coach

Jag använ­der coach­ning­en främst i min roll som ledare.
Då jag även dri­ver tvär­funk­tio­nel­la för­änd­rings­pro­jekt, så använ­der jag ett coachan­de till­vä­ga­gångs­sätt för att hjäl­pa till att få alla på banan och se hur de bidrar till pro­jek­tens framgång.

Den här typen av arbe­te är en stor anled­ning­en till att jag vil­le utbil­da mig till diplo­me­rad coach.
Det är otro­ligt bra att kun­na sät­ta kun­ska­pen i prak­tik så snabbt!

Caro­li­na Karls­son - Coach och samhällsvägledare

Jag har haft stor gläd­je av att fått med mig fle­ra verk­tyg till att ha ett mer coachan­de för­håll­nings­sätt i min roll som coach där jag kon­ti­nu­er­ligt coachar 20 kol­le­gor i deras roll som sam­hälls­väg­le­da­re på Lin­kö­pings kommun.

Det jag ock­så upp­le­ver är att det är en del av min var­dag att vara coach och inte minst har utveck­lat mig som för­äl­der. Det har i fle­ra oli­ka situ­a­tio­ner bli­vit att jag istäl­let vän­tar in bar­nen, genom att stäl­la nyfik­na och öpp­na frå­gor och det gör att de själ­va kom­mer på eller får klu­ra på sva­ren i deras takt. Något som bli­vit mer givan­de för dem och för mig som förälder.

Vida­re ser jag att det ock­så utma­nar mig dag­li­gen då jag kan ta på mig ”coach­glas­ö­go­nen” och coacha mig själv till att bätt­re och enkla­re kom­ma fram­åt. Till exem­pel nu när jag stu­de­rar på uni­ver­si­te­tet är det bra att ha en egen coach på min axel som jag kan ta fram för att moti­ve­ra och pus­ha mig i min vardag.

Tack för en fan­tas­tisk utbildning!

Caro­la Öster­man - Butikskon­su­lent Dagab Exter­na affärer

Jag har dag­li­gen stor nyt­ta av min coach­kom­pe­tens i mötet med mina kunder.
I mitt yrke arbe­tar jag med att hjäl­pa buti­ker att få ökad lön­sam­het och säk­ra­re drift och med rätt frå­gor når de snab­ba­re resultat.

Dani­el Söder­gård - Agil coach

Att gui­da and­ra mot per­son­lig till­växt och mål har varit så beri­kan­de. Med coachan­de för­håll­nings­sätt hjäl­per jag folk att defi­ni­e­ra mål, ska­pa pla­ner och över­vin­na hin­der för resul­tat. Störs­ta skill­na­den? Ökad själv­för­tro­en­de och moti­va­tion hos dem jag coachar – från tve­kan till beslut­sam­het, från ned­stämd­het till driv. Tack­sam att dela erfa­ren­het för att inspi­re­ra till blomstring!

Dani­el Söder­gård Agil coach Item 11 AB www.item11.se

Se vad fle­ra del­ta­ga­re säger om Novus Coachutbildning

Rekom­men­da­tio­ner - Novus Coachutbildning

Coach­kom­pe­tens - gör skillnad