Om Novus Coachutbildning

Novus´s vision är att ska­pa möten med fokus på möj­lig­he­ter och utveck­ling där

  • inre läng­tan och driv­kraf­ter används för att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för indi­vi­der och grup­per att växa och utveck­la sin ful­la potential.
  • de mju­ka vär­de­na i till­va­ron är led­stjär­na för håll­ba­ra utveck­lings­pro­ces­ser, för såväl indi­vi­der som för företag
  • utveck­lings­pro­ces­ser utgår från en för­ank­ring i själ och hjär­ta och det mänsk­li­ga mötet som plats för väx­an­de och utveckling.

Driv­kraf­ter och visio­ner är en cen­tral del i Novus verk­sam­het. Vil­ka är då Novus driv­kraf­ter? Jo, läng­tan efter genu­i­na möten, gläd­jen och ibland även smärt­sam­ma upp­le­vel­ser av att utveck­las som män­ni­ska, lära kän­na oss själ­va och våra med­män­ni­skor. Fasci­na­tion över att se indi­vi­der och grup­per växa och utveck­las är en stark driv­kraft.  Tron på män­ni­skors eget ansvar, vil­ja och för­må­ga att utveck­las är det fun­da­ment där kraf­ten och inspi­ra­tio­nen har sitt ursprung.

Novus vision är att med hjälp av det coachan­de för­håll­nings­sät­tet ge män­ni­skor mak­ten att ta eget ansvar för sina liv och att för­verk­li­ga sina önsk­ning­ar, vil­ket är grun­den för att ta ansvar för såväl vår egna utveck­ling som den utveck­ling som sker i de soci­a­la sam­man­hang där vi befin­ner oss.

Ett coachan­de för­håll­nings­sätt till sin omgiv­ning- med­ar­be­ta­re, kol­le­gor och vän­ner stär­ker och utveck­lar både rela­tio­ner­na och de enskil­da individerna.

Kva­li­tets­sä­kert team

Novus är ett team som består av ICF cer­ti­fi­e­ra­de coacher med egen verk­sam­het inom coaching. Till­sam­mans har vi en stor bredd gäl­lan­de utbild­ning och erfarenhet.

Sedan 2013 sam­ar­be­tar Novus med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stock­holm för vår öpp­na utbild­ning Diplo­me­rad Coach.