Om Novus Coachutbildning

Tron på män­ni­skors eget ansvar, vil­ja och för­må­ga att utveck­las är det fun­da­ment där kraf­ten och inspi­ra­tio­nen har sitt ursprung. 

Om Novus Coachutbildning

Novus´s vision är att ska­pa möten med fokus på möj­lig­he­ter och utveck­ling där

  • inre läng­tan och driv­kraf­ter används för att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för indi­vi­der och grup­per att växa och utveck­la sin ful­la potential.
  • de mju­ka vär­de­na i till­va­ron är led­stjär­na för håll­ba­ra utveck­lings­pro­ces­ser, för såväl indi­vi­der som för företag
  • utveck­lings­pro­ces­ser utgår från en för­ank­ring i själ och hjär­ta och det mänsk­li­ga mötet som plats för väx­an­de och utveckling.

Driv­kraf­ter och visio­ner är en cen­tral del i Novus verk­sam­het. Vil­ka är då Novus driv­kraf­ter? Jo, läng­tan efter genu­i­na möten, gläd­jen och ibland även smärt­sam­ma upp­le­vel­ser av att utveck­las som män­ni­ska, lära kän­na oss själ­va och våra med­män­ni­skor. Fasci­na­tion över att se indi­vi­der och grup­per växa och utveck­las är en stark driv­kraft.  Tron på män­ni­skors eget ansvar, vil­ja och för­må­ga att utveck­las är det fun­da­ment där kraf­ten och inspi­ra­tio­nen har sitt ursprung.

Novus vision är att med hjälp av det coachan­de för­håll­nings­sät­tet ge män­ni­skor mak­ten att ta eget ansvar för sina liv och att för­verk­li­ga sina önsk­ning­ar, vil­ket är grun­den för att ta ansvar för såväl vår egna utveck­ling som den utveck­ling som sker i de soci­a­la sam­man­hang där vi befin­ner oss.

Ett coachan­de för­håll­nings­sätt till sin omgiv­ning- med­ar­be­ta­re, kol­le­gor och vän­ner stär­ker och utveck­lar både rela­tio­ner­na och de enskil­da individerna.

Marie-Louice Wal­lin 
– ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (PCC), Äga­re och utbildningsansvarig

Intres­set för män­ni­skor, rela­tio­ner och häl­sa har all­tid fun­nits som en ingre­di­ens i mitt liv. Mina egna erfa­ren­he­ter och upp­le­vel­ser av livet har varit en driv­kraft till att lära mig att för­stå och själv kun­na påver­ka min häl­sa, utveck­la mig själv  och mina rela­tio­ner. I grun­den är jag utbil­dad för­s­kol­lä­ra­re och den röda trå­den i mitt yrkes­liv har varit peda­go­gik, kre­a­ti­vi­tet och lärande.

Jag har arbe­tat med frisk­vård och per­son­ligt ledar­skap i över 25 år – och brin­ner för att hjäl­pa män­ni­skor att växa och utveck­las. Genom åren har jag fått för­tro­en­det och gläd­jen att föl­ja många män­ni­skors resa i per­son­lig utveck­ling och utbild­ning, genom att utfors­ka de out­nytt­ja­de poten­ti­a­ler­na som finns inom var och en av oss, såväl pri­vat som yrkesmässigt.

Coaching är ett kraft­fullt verk­tyg som fun­ge­rar i många oli­ka sam­man­hang, med fokus på att män­ni­skor väx­er då de blir sed­da och lyss­na­de på. .

Det är med gläd­je, stolt­het och inspi­ra­tion jag delar med mig av min kun­skap och mina erfa­ren­he­ter, vil­ka 2009 tog for­men av en egen coach­ut­bild­ning,  i det egna före­ta­get Novus (Tidi­ga­re Coaching- Heart to Heart). Våren 2011 kva­li­tets­granska­des och god­kän­des  coach­ut­bild­ning­en av ICF (Inter­na­tio­nal Coach Federation)

Kol­le­gor och samarbetspartner

Jag har för­må­nen att arbe­ta till­sam­mans med myc­ket kom­pe­ten­ta kol­le­gor och samarbetspartners.

Sedan 2013 sam­ar­be­tar Novus med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stock­holm, och sedan 2o15 med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Söder­täl­je för vår öpp­na utbild­ning Diplo­me­rad Coach.

Mina kol­le­gor på coach­ut­bild­ning­en gör att vi blir ett team med bredd gäl­lan­de utbild­ning och erfarenhet.

En fan­tas­tisk givan­de och intres­sant utbild­ning både ur aspek­ten inne­håll och upp­lägg. Kurs­le­da­re får högs­ta betyg! Kan varmt rekom­men­de­ra den­na utbild­ning även om du inte just tän­ker dig att arbe­ta som coach- då kusen ger myc­ket självin­sikt och möj­lig­het att reflek­te­ra. /Ma­rie-en myc­ket nöjd kurs­del­ta­ga­re hös­ten 2016 

Innan star­ten trod­de jag att kur­sens övnings­pass skul­le vara mer som roll­spel. Men de inne­höll verk­li­gen äkta ange­lä­gen­he­ter från oss ele­ver. Det gjor­de ses­sio­ner­na rea­lis­tis­ka och väl­digt läro­ri­ka, både när jag coacha­de och när jag blev coachad. / Lars Hol­mqvist, Diplo­me­rad coach i mars 2017 

Utbild­ning­en var verk­li­gen rik­tigt bra! Den gav så myc­ket mer än fak­ta. Vil­ket väx­an­de, och det är bara bör­jan på resan/Carin Hellquist