Per­so­na­len är före­ta­gets vik­ti­gas­te resurs

Coaching för före­tag är ett effek­tivt verk­tyg  för att öka moti­va­tion, enga­ge­mang, ansvars­ta­gan­de och per­son­lig utveck­ling. Före­tag som erbju­der led­ning och med­ar­be­ta­re coaching som ett verk­tyg för det per­son­li­ga och eller yrkes­mäs­si­ga  ledar­skap stär­ker både den enskil­de indi­vi­den och företaget.

I vår tid, med ofta både sto­ra och snab­ba för­änd­ring­ar och många val­möj­lig­he­ter ställs sto­ra krav på oss män­ni­skor. I den kom­plexa och snabbt för­än­der­li­ga tid vi lever, med sto­ra krav på flex­i­bi­li­tet och effek­ti­vi­tet kan vi som indi­vid behö­va hjälp att sor­te­ra och göra håll­ba­ra val- coaching är ett kraft­fullt verk­tyg för att ska­pa håll­bar utveck­ling på det pri­va­ta- och yrkes­mäs­si­ga planet

En håll­bar utveck­ling i före­tag, orga­ni­sa­tio­ner och i sam­häl­let i stort bör­jar med utveck­ling av individer.

Ökad frisknär­va­ro

Läng­tan till ny  kun­skap och utveck­ling är någ­ra av de driv­kraf­ter vi män­ni­skor har gemen­samt. Att växa och utveck­las, se resul­tat av sina hand­ling­ar och nå sina mål är för oss män­ni­skor en vik­tig del för vårt väl­be­fin­nan­de och käns­lan av att leva ett auten­tiskt liv. I dagens höga tem­po och stän­di­ga för­änd­ring­ar är det lät­ta att tap­pa kon­tak­ten med den läng­tan, vil­ket gör att vi tap­par moti­va­tion och engagemang.

Gal­lups under­sök­ning från 2017 visa­de att affär­sen­he­ter med fler enga­ge­ra­de med­ar­be­ta­re har hög­re pro­duk­ti­vi­tet, lön­sam­het, reten­tion och kundnöjdhet.

Med ett coachan­de kli­mat på före­ta­get ökar frisknärvaron

  • att se med­ar­be­ta­rens möjligheter
  • att stöd­ja pro­ces­ser för utveck­ling och för­änd­ring genom ökad medvetenhet
  • att ska­pa tyd­lig kommunikation,
  • att ge ägar­skap och tro på individens/gruppens inre potential.

Coaching för före­tag - led­ning och medarbetare

  • Indi­vi­du­ell coaching för med­ar­be­ta­re och ledning

Coaching erbjuds med för­del både med­ar­be­ta­re och led­ning- för att stär­ka hela organisationen.

Kon­tak­ta oss för ett upp­lägg som pas­sar ert företag