Coaching för företag- Novus Coachutbildning

Per­so­na­len är före­ta­gets vik­ti­gast resurs 

Per­so­na­len är före­ta­gets vik­ti­gas­te resurs

Coaching för före­tag är ett effek­tivt verk­tyg  för att öka moti­va­tion, enga­ge­mang, ansvars­ta­gan­de och per­son­lig utveck­ling. Före­tag som erbju­der led­ning och med­ar­be­ta­re coaching som ett verk­tyg för det per­son­li­ga och eller yrkes­mäs­si­ga  ledar­skap stär­ker både den enskil­de indi­vi­den och företaget.

I vår tid, med ofta både sto­ra och snab­ba för­änd­ring­ar och många val­möj­lig­he­ter ställs sto­ra krav på oss män­ni­skor. I den kom­plexa och snabbt för­än­der­li­ga tid vi lever, med sto­ra krav på flex­i­bi­li­tet och effek­ti­vi­tet kan vi som indi­vid behö­va hjälp att sor­te­ra och göra håll­ba­ra val- coaching är ett kraft­fullt verk­tyg för att ska­pa håll­bar utveck­ling på det pri­va­ta- och yrkes­mäs­si­ga planet

En håll­bar utveck­ling i före­tag, orga­ni­sa­tio­ner och i sam­häl­let i stort bör­jar med utveck­ling av individer.

Coaching för företag

Novus erbju­der

  • Indi­vi­du­ell coaching för med­ar­be­ta­re och ledning

Coaching erbjuds med för­del både med­ar­be­ta­re och led­ning- för att stär­ka hela organisationen.

Kon­tak­ta oss för ett upp­lägg som pas­sar ert företag

Coaching­en har gett nya insik­ter och per­spek­tiv, ska­pat moti­va­tion och enga­ge­mang. Lars, HR ansvarig 

Dina frå­gor har gett oss nya infalls­vinklar och jag ser nya möj­lig­he­ter, TACK!