Novus coach­ut­bild­ning

Novus coach­ut­bild­ning är god­känd och kva­li­tets­grans­kad av ICF (Inter­na­tio­nal Coaching Fede­ra­tion), det­ta säker­stäl­ler kva­li­tet och kom­pe­tens på din utbildning.
En ICF god­känd coach­ut­bild­ning är det förs­ta ste­get för att blir inter­na­tio­nellt cer­ti­fi­e­rad coach.

Att väl­ja coach­ut­bild­ning är en inve­ste­ring för dig både yrkes­mäs­sigt och pri­vat. Att väl­ja en coach­ut­bild­ning som pas­sar dig är vik­tigt för att du ska få ut mesta möjliga.

Våra lära­re är utbil­da­de och ICF cer­ti­fi­e­ra­de coacher med egen verk­sam­het inom coach­ning och per­son­lig utveck­ling. Våra lära­re har hög­sko­le­ut­bild­ning inom bla. peda­go­gik och kommunikation.

Utbild­ning med hög kvalitet

 • God­känd och kva­li­tets­säk­rad av ICF (Inter­na­tio­nal Coaching Federation)
 • Små grup­per, max 12 deltagare
 • Två lära­re
 • Myc­ket trä­ning i coaching
 • Enga­ge­ra­de, utbil­da­de och ICF cer­ti­fi­e­ra­de coacher som  hand­le­da­re, med egen verk­sam­het inom coaching
 • Vi arbe­tar ”live” – vi arbe­tar med rik­ti­ga coach­sam­tal- ger dig egen per­son­lig utveck­ling under utbildningen
 • Vi arbe­tar i tri­a­der – del­ta­gar­na är med i coaching­sam­tal som kli­ent, coach och obser­va­tör – för att öka inlär­ning­en och ge stör­re per­spek­tiv på coachingprocessen
 • Per­son­lig feed­back under hela utbild­ning­en – för att stär­ka dig i din utveck­ling som coach
 • Väl­ar­be­tat teo­re­tiskt material

Se vad våra del­ta­ga­re säger om vår coachutbildning

Novus Coachutbildning

Under­vis­ning i klass­rum eller digi­tal distans­ut­bild­ning- Öppen utbild­ning i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet

Sedan 2013 sam­ar­be­tar vi med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stock­holm för våra öpp­na utbild­ning­ar till Diplo­me­rad Coach.

Vi erbju­der utbild­ning­en som

 • Klass­rums­un­der­vis­ning i Folk­u­ni­ver­si­te­tets loka­ler på Kungs­tens­ga­tan 45 i Stockholm.
 • Digi­tal distans­ut­bild­ning i real­tid via Zoom

Oav­sett for­mat för utbild­ning­en vär­nar vi en hög kva­li­tet på utbild­ning­en och del­ta­gar­nas akti­va deltagande .
Upp­lägg och inne­håll är sam­ma oav­sett vil­ken form av utbild­ning du väljer.
Utbild­ning­en star­tar 2-3 ggr / termin