Insam­ling av per­son­li­ga upp­gif­ter på hemsidan

Jag sam­lar in per­son­li­ga upp­gif­ter från dig när du regi­stre­rar dig till mitt nyhets­brev. Upp­gif­ter­na inklu­de­rar ditt namn och din e-post­a­dress. Syf­tet med upp­gif­ter­na är att kun­na kom­mu­ni­ce­ra med dig som kund. Upp­gif­ter­na kom­mer inte att delas till annan tred­je part än som krävs för att till­go­do­se insam­ling­ens syf­te. Du kan när som helst via länk i var­je utskick avre­gi­stre­ra dig från nyhetsbrevet.

Upp­gif­ter kan även kom­ma att använ­das för att göra din upp­le­vel­se på hem­si­dan per­son­lig, att för­bätt­ra vår hem­si­da och att för­bätt­ra våra tjänster.

Läs även data­skydds­po­li­cyn som du hit­tar här.

Använd­ning av cookies

Coo­ki­es är små text­ba­se­ra­de filer som en webb­plats lag­rar på din dator, surf­plat­ta eller smartp­ho­ne. Den här webb­plat­sen använ­der coo­ki­es för att sam­man­stäl­la en besöks­sta­tistik via Goog­le Ana­ly­tics (läs mer här). Vår använd­ning av coo­ki­es är helt ano­nym, inga iden­ti­fi­er­ba­ra per­son­li­ga upp­gif­ter sparas.

Vill du und­vi­ka coo­ki­es kan du bloc­ke­ra dem i webb­lä­sa­rens inställ­ning­ar. Vill du und­vi­ka att sta­tis­tisk infor­ma­tion skic­kas till Goog­le kan du använ­da webb­läsar­tilläg­get Goog­le Ana­ly­tics Opt-out.

Sam­tyc­ke

Genom att använ­da vår webb­plats god­kän­ner du vår integritetspolicy.