Mentorcoaching ACC - Novus Coachutbildning

Men­tor­coaching-  en för­djup­ning av dina coachfärdigheter. 

Men­tor­coaching

Men­tor­coaching inför din cer­ti­fi­e­ring / för­ny­el­se av cer­ti­fi­e­ring hos ICF . Du behö­ver 10 tim­mar men­tor­coaching-  en för­djup­ning av dina coachfärdigheter.

Vår mål­sätt­ning är att du efter kur­sen ska kän­na dig väl för­be­redd inför din cer­ti­fi­e­rings­an­sö­kan. Vi erbju­der dig men­tor­coach­tim­mar för certifiering/ för­ny­el­se av cer­ti­fi­e­ring på ACC- eller cer­ti­fi­e­ring på  PCC -nivå.

Men­tor­coaching­en utgår ifrån ICFs kärn­kom­pe­ten­ser och etis­ka rikt­lin­jer och innehåller

  • 7 tim­mar i grupp – grupp­mö­ten via Zoom, för­de­lat på 5 tillfällen
  • Repe­ti­tion och fin­slip­ning av dina coachfärdigheter
  • Erfa­ren­hets­ut­byte
  • Per­son­lig feedback
  • 3 tim­mar indi­vi­du­el­la zoom­mö­ten med din mentorcoach

Vid var­je enskilt till­fäl­le kom­mer vi att ta upp ange­lä­gen­he­ter från er del­ta­ga­re som berör den prak­tis­ka fär­dig­hets­trä­ning­en i coaching. Det kan hand­la om dilem­man eller svå­rig­he­ter att kom­ma vida­re med, det kan hand­la om frå­gor kring kärn­kom­pe­ten­ser eller etis­ka coachfrå­gor. Men­tor­coaching­en är ett bra till­fäl­le att ta upp rik­ti­ga ”case” – för att tit­ta på hur du gjor­de och vad du kun­de gjort annorlun­da som coach.

Genom ett coachan­de för­håll­nings­sätt hjälps hela grup­pen åt att ska­pa ökad med­ve­ten­het och nya per­spek­tiv på ange­lä­gen­he­ten för att utveck­la och stär­ka del­ta­gar­nas coachkompetens.

I den indi­vi­du­el­la delen av men­tor­coaching­en ingår munt­lig och skrif­tigt feed­back på inspe­lat coach­sam­tal med någon av dina egna klienter.

Begrän­sat antal platser.

Pris:
10 200  kr + moms.
Del­ta­ga­re som gått Novus Coach­ut­bild­ning erhål­ler 10 % rabatt
Bin­dan­de anmälan.

Men­tor­coach:
Marie-Louice Wal­lin, ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (PCC)

Men­tor­coaching i grupp - Hös­ten 2021

18 okt kl. 9.00-100

8 nov kl. 9.00-10.30

6 dec kl. 9.00-10.30

10 jan 2021 kl. 9.00-10.30

31 jan 2021 kl. 9.00-10.30

Dina tre indi­vi­du­el­la men­tor­coach­tim­mar bokar du med din mentorcoach.

Är det dags för dig att ansö­ka om/ för­nya din cer­ti­fi­e­ring hos ICF?

Är du intresserad?
- Behö­ver du fär­re än 10 timmar?
- Vill du ha endast indi­vi­du­ell mentorcoaching?
- Fun­ge­rar inte angiv­na datum för dig?

- Kon­tak­ta mig så hit­tar vi en lösning!

070-37 440 27
ml@novus-coachutbildning.se

Jag kan varmt rekom­men­de­ra Marie-Louice som är en kom­pe­tent coach men en ock­så peda­go­gisk lärare/mentor. Nog­grann i sitt coachan­de uttryck och en före­bild för hur jag öns­kar bli bätt­re som coach. Hon är genu­in och trygg vil­ket ska­par för­ut­sätt­ning­ar för min egen utveck­lings­re­sa som coach.

Marie-Louice har på ett enga­ge­rat sätt och med posi­tivt bemö­tan­de bistått med men­torscoaching­en och på så sätt bidra­git till min certifiering
Johan­na Gartz, ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (ACC)

Marie-Louice har från vår förs­ta kon­takt varit till­mö­tes­gå­en­de och enga­ge­rad. Hen­nes upp­lägg med men­torscoaching har varit smi­digt och från start tyd­ligt att för­stå. Den åter­kopp­ling jag fick på min coaching var pro­fes­sio­nell och vär­de­full. Jag rekom­men­de­rar varmt Marie-Louice till den som är i behov av mentorscoaching.

Bra och givan­de men­tor­coach­ning. Marie-Louice gav bra feed­back som var använd­ba­ra in i min fram­ti­da coaching.

Extremt insikts­ful­la reflek­tio­ner och läran­de, myc­ket ener­gi att ta med sig!