Men­tor­coaching

Men­tor­coaching inför din cer­ti­fi­e­ring / för­ny­el­se av cer­ti­fi­e­ring hos ICF . Du behö­ver 10 tim­mar men­tor­coaching-  en för­djup­ning av dina coachfärdigheter.

Vår mål­sätt­ning är att du efter kur­sen ska kän­na dig väl för­be­redd inför din cer­ti­fi­e­rings­an­sö­kan. Vi erbju­der dig men­tor­coach­tim­mar för certifiering/ för­ny­el­se av cer­ti­fi­e­ring på ACC- eller cer­ti­fi­e­ring på  PCC -nivå.

Men­tor­coaching­en utgår ifrån ICFs kärn­kom­pe­ten­ser och etis­ka rikt­lin­jer och innehåller

  • 7 tim­mar i grupp – grupp­mö­ten via Zoom, för­de­lat på 5 tillfällen
  • Repe­ti­tion och fin­slip­ning av dina coachfärdigheter
  • Erfa­ren­hets­ut­byte
  • Per­son­lig feedback
  • 3 tim­mar indi­vi­du­el­la zoom­mö­ten med din mentorcoach

Vid var­je enskilt till­fäl­le kom­mer vi att ta upp ange­lä­gen­he­ter från er del­ta­ga­re som berör den prak­tis­ka fär­dig­hets­trä­ning­en i coaching. Det kan hand­la om dilem­man eller svå­rig­he­ter att kom­ma vida­re med, det kan hand­la om frå­gor kring kärn­kom­pe­ten­ser eller etis­ka coachfrå­gor. Men­tor­coaching­en är ett bra till­fäl­le att ta upp rik­ti­ga ”case” – för att tit­ta på hur du gjor­de och vad du kun­de gjort annorlun­da som coach.

Genom ett coachan­de för­håll­nings­sätt hjälps hela grup­pen åt att ska­pa ökad med­ve­ten­het och nya per­spek­tiv på ange­lä­gen­he­ten för att utveck­la och stär­ka del­ta­gar­nas coachkompetens.

I den indi­vi­du­el­la delen av men­tor­coaching­en ingår munt­lig och skrif­tigt feed­back på inspe­lat coach­sam­tal med någon av dina egna klienter.

Begrän­sat antal platser.

Pris:
12 500   kr + moms.
Del­ta­ga­re som gått Novus Coach­ut­bild­ning erhål­ler 10 % rabatt
Bin­dan­de anmälan.

Men­tor­coach:
Marie-Louice Wal­lin, ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (PCC)

Men­tor­coaching Våren 2024

20 feb    9.00-10.00
4 mar    9.00-10.30
25 mar  9.00-10.30
22 apr    9.00-10.30
27 maj   9.00-10.30

Fun­ge­rar inte angiv­na datum / tider för dig?
Kon­tak­ta mig så hit­tar vi en lösning!

Är det dags för dig att ansö­ka om/ för­nya din cer­ti­fi­e­ring hos ICF?

Är du intresserad?
Behö­ver du fär­re än 10 timmar?
Vill du ha endast indi­vi­du­ell mentorcoaching?

Kon­tak­ta mig så hit­tar vi en lösning!

070-37 440 27
ml@novus-coachutbildning.se

-Marie-Louice gjor­de ett grymt jobb som min men­torscoach! Hon stöt­ta­de mig med nya sätt att se på mina tan­kar och utma­ning­ar, vil­ket gjor­de att jag tog mig fram­åt star­ka­re och med en mer ödmjuk inställ­ning till mig själv. Hon är lyhörd och myc­ket erfa­ren, vil­ket ska­par ett lugn och en trygg­het i coachingrum­met! Tusen tack för att jag fått utveck­las till näs­ta nivå med dig!
Emma Thor­mar­ker, https://emmathormarker.se/