Artiklar - Novus Coachutbildning
2022-08-10

Att göra skillnad

Att göra skillnad Vår mis­sion för Novus Coach­ut­bild­ning är att göra skill­nad för män­ni­skor, både per­son­ligt och pro­fes­sio­nellt. Det är i mötet med and­ra som vi […]
2022-06-22

Som­mar, sol och återhämtning

Som­mar, sol och återhämtning Så kom den änt­li­gen - den efter­läng­ta­de som­ma­ren och den väl­be­höv­li­ga semestern. Under någ­ra vec­kor har vi oli­ka behov, vil­jor och kanske […]
2022-05-24

Pro­fes­sio­nell och kva­li­tets­sä­ker coaching

ICF (Inter­na­tio­nal Coaching Fede­ra­tion) är ett glo­balt bransch­för­bund för pro­fes­sio­nel­la coacher och coach­ut­bild­ning­ar. Som ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach ingår jag i ett världs­om­spän­nan­de nät­verk, som både beri­kar […]
2022-01-25

När ska du väl­ja en coach som din sam­ar­bets­part­ner på din förändringresa?

En män­ni­ska kan endast få utbyte av en metod i den mån hen kän­ner att hen kan gå med på meto­dens grun­dan­ta­gan­den. Coaching är sam­tal som […]
2021-11-14

Coaching - före­byg­gan­de friskvård

Livet kan ses som en natur­lig och stän­digt pågåen­de utveck­lings­pro­cess, vi lär genom hela livet. För­änd­ring­ar sker vare sig du vill det eller inte. Ibland sker en […]
2021-10-11

GROW - en för­änd­rings­re­sa i fyra steg

Att göra för­änd­ring­ar i sitt eget liv är inte all­tid helt lätt. Gam­la vanors makt kan vara stark och begrän­san­de. Det nya och okän­da kan kän­nas […]
2021-08-03

Coaching genom tiderna

Coaching, eller coach­ning, är i dag ett begrepp som används i många oli­ka sam­man­hang, både pri­vat och inom före­tags­värl­den. Den gemen­sam­ma näm­na­ren är fram­för allt tan­ken […]
2020-10-02

Mötas i en för­än­der­lig tid

Vi lever i dag i en tid med många och ofta snab­ba för­änd­ring­ar. Den mänsk­li­ga hjär­na, som inte har genom­gått lika sto­ra för­änd­ring­ar som livet i […]
2020-04-16

Lyss­na aktivt- att verk­li­gen lyssna

Lyss­na aktivt- dimen­sio­ner av att lyssna Hur påver­kas du i ett möte med någon som verk­li­gen är intres­se­rad av just dig? De fles­ta av oss upp­le­ver det­ta […]
2020-04-09

Coachan­de för­håll­nings­sätt - lyss­na på varandra

Ett coachan­de för­håll­nings­sätt- att lyss­na på varand­ra i  för­änd­ring­ens tider   Ett coachan­de för­håll­nings­sätt - att lyss­na på varand­ra är i tider av för­änd­ring och osä­ker­het vik­tigt […]