Artiklar - Novus Coachutbildning
2020-10-02

Mötas i en för­än­der­lig tid

Vi lever i dag i en tid med många och ofta snab­ba för­änd­ring­ar. Den mänsk­li­ga hjär­na, som inte har genom­gått lika sto­ra för­änd­ring­ar som livet i […]
2020-04-16
Lyssna aktivt

Lyss­na aktivt- att verk­li­gen lyssna

Lyss­na aktivt- dimen­sio­ner av att lyssna Hur påver­kas du i ett möte med någon som verk­li­gen är intres­se­rad av just dig? De fles­ta av oss upp­le­ver det­ta […]
2020-04-09
Coachande förhållningssätt - lyssna på varandra

Coachan­de för­håll­nings­sätt - lyss­na på varandra

Ett coachan­de för­håll­nings­sätt- att lyss­na på varand­ra i  för­änd­ring­ens tider   Ett coachan­de för­håll­nings­sätt - att lyss­na på varand­ra är i tider av för­änd­ring och osä­ker­het vik­tigt […]
2019-12-29
Årsbokslut

Per­son­ligt årsbokslut

Före­tag gör inven­te­ring­ar, ibland fler gång­er per år. Inven­te­ring­ar­na ger en över­blick över före­ta­gets sta­tus och lig­ger till grund för före­ta­gets kom­man­de inve­ste­ring­ar och aktiviteter. Så […]
2019-02-06
resursstarka männsikor

Resurs­star­ka människor

Anna Gullstrand, en av våra fan­tas­tis­ka del­ta­ga­re delar sina tan­kar om coaching, faci­li­te­ring och sin star­ka tro på människan! Går just nu en coach-utbild­ning för att […]
2019-01-30

Reflek­tion är en själv­klar ingre­di­ens i coaching – i en värld som snur­rar allt snabbare

Den dans­ke psy­ko­lo­gi­pro­fes­sorn Svend Brink­mann slår fast att utveck­lings­sam­häl­let, där allt stän­digt för­änd­ras, gör att många män­ni­skor rea­ge­rar med stress och depres­sio­ner på den kon­stan­ta för­änd­ringsac­ce­le­ra­tio­nen […]
2018-09-11
sätt ben på dina drömmar

Coaching- sät­ta ben på dröm­mar och önskningar

Krok­ben och snubbeltrådar Vi är nog många som kän­ner igen oss med att i våra tan­kar sät­ta krok­ben för oss själ­va, för våra dröm­mar och önskningar. […]
2018-09-04
Bli mera du

Bli mera du!

Bli mera Du- För­verk­li­ga dig själv Bli mera du hand­lar om att vara den du är fullt ut. Som män­ni­skor har vi en inne­bo­en­de läng­tan att för­verk­li­ga oss själ­va, […]
2018-08-09
lyssna aktivt

Har vi råd att inte lyss­na på varandra?

Coachan­de för­håll­nings­sätt spar tid och pengar Att lyss­na och stäl­la frå­gor istäl­let för att ge råd är ofta det mest utma­nan­de för våra del­ta­ga­re på coach­ut­bild­ning­en. Vi […]
2018-04-05
Coachande ledarskap

Coachan­de ledar­skap- möten som ökar hälsotalet

Sjuk­skriv­ning­ar pga psy­kisk ohäl­sa har ökat med 70% de sista åren. 84 % av med­ar­be­tar­na är inte enga­ge­ra­de i sitt arbete. Stress ger upp­hov till 38% pro­duk­tions­bort­fall, vil­ket […]