Artiklar - Novus Coachutbildning
2022-05-24

Pro­fes­sio­nell och kva­li­tets­sä­ker coaching

ICF (Inter­na­tio­nal Coaching Fede­ra­tion) är ett glo­balt bransch­för­bund för pro­fes­sio­nel­la coacher och coach­ut­bild­ning­ar. Som ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach ingår jag i ett världs­om­spän­nan­de nät­verk, som både beri­kar […]
2022-01-25

När ska du väl­ja en coach som din sam­ar­bets­part­ner på din förändringresa?

En män­ni­ska kan endast få utbyte av en metod i den mån hen kän­ner att hen kan gå med på meto­dens grun­dan­ta­gan­den. Coaching är sam­tal som […]
2021-11-14

Coaching - före­byg­gan­de friskvård

Livet kan ses som en natur­lig och stän­digt pågåen­de utveck­lings­pro­cess, vi lär genom hela livet. För­änd­ring­ar sker vare sig du vill det eller inte. Ibland sker en […]
2021-10-11

GROW - en för­änd­rings­re­sa i fyra steg

Att göra för­änd­ring­ar i sitt eget liv är inte all­tid helt lätt. Gam­la vanors makt kan vara stark och begrän­san­de. Det nya och okän­da kan kän­nas […]
2021-08-03

Coaching genom tiderna

Coaching, eller coach­ning, är i dag ett begrepp som används i många oli­ka sam­man­hang, både pri­vat och inom före­tags­värl­den. Den gemen­sam­ma näm­na­ren är fram­för allt tan­ken […]
2020-10-02

Mötas i en för­än­der­lig tid

Vi lever i dag i en tid med många och ofta snab­ba för­änd­ring­ar. Den mänsk­li­ga hjär­na, som inte har genom­gått lika sto­ra för­änd­ring­ar som livet i […]
2020-04-16

Lyss­na aktivt- att verk­li­gen lyssna

Lyss­na aktivt- dimen­sio­ner av att lyssna Hur påver­kas du i ett möte med någon som verk­li­gen är intres­se­rad av just dig? De fles­ta av oss upp­le­ver det­ta […]
2020-04-09

Coachan­de för­håll­nings­sätt - lyss­na på varandra

Ett coachan­de för­håll­nings­sätt- att lyss­na på varand­ra i  för­änd­ring­ens tider   Ett coachan­de för­håll­nings­sätt - att lyss­na på varand­ra är i tider av för­änd­ring och osä­ker­het vik­tigt […]
2019-12-29

Per­son­ligt årsbokslut

Före­tag gör inven­te­ring­ar, ibland fler gång­er per år. Inven­te­ring­ar­na ger en över­blick över före­ta­gets sta­tus och lig­ger till grund för före­ta­gets kom­man­de inve­ste­ring­ar och aktiviteter. Så […]
2019-02-06

Resurs­star­ka människor

Anna Gullstrand, en av våra fan­tas­tis­ka del­ta­ga­re delar sina tan­kar om coaching, faci­li­te­ring och sin star­ka tro på människan! Går just nu en coach-utbild­ning för att […]