Kva­li­tets­säk­rad coach­ut­bild­ning med inter­na­tio­nell standard

Novus Coach­ut­bild­ning är god­känd och kva­li­tets­säk­rad av ICF (Inter­na­tio­nal Coaching Fede­ra­tion)- det­ta garan­te­rar dig en utbild­ning med hög och inter­na­tio­nell stan­dard. Novus Coach­ut­bild­ning upp­fyl­ler ICF ´s utbild­nings­krav vid en ansö­kan om inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring på ACC- nivå.

Novus Coach­ut­bild­ning ger dig

  • 80 tim­mar coachutbildning
  • Munt­lig examen

Level 1 Diplom

Efter avslu­tad coach­ut­bild­ning har du möj­lig­het att hos Novus gå vida­re vida­re för få Level 1 Diplom.

För att få ett Level 1 Diplom behö­ver du byg­ga på med

 

Då du gått hela Level 1 pro­gram­met erhål­ler du ett Level 1 Diplom som lig­ger till grund för en ansö­ka om inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring hos ICF, via Level 1 Path.

Hela Level 1 pro­gram­met hos Novus består av:

  • 80 tim­mar coachutbildning
  • Munt­lig examen
  • 10 tim­mar mentorcoaching
ICF Accredited Coaching Education, Level 1

Inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring - ACC

Novus coach­ut­bild­ning upp­fyl­ler ICF´s utbild­nings­krav för cer­ti­fi­e­ring på ACC- nivå.

Med Level 1 Diplom kan du ansö­ka om inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring hos ICF.
För att ansö­ka om cer­ti­fi­e­ring på ACC- nivå  behö­ver du utö­ver ovanstå­en­de (Hela Level 1 programmet)

  • 100 tim­mars coacherfarenhet
  • samt ha bli­vit god­känd på teo­re­tisk prov via ICF