ICF Certifiering - Novus Coachutbildning

Inter­na­tio­nell certifiering

Efter avslu­tad utbild­ning har du möj­lig­het att ansö­ka om inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring hos ICF.
Novus coach­ut­bild­ning upp­fyl­ler ICF´s utbild­nings­krav för cer­ti­fi­e­ring på ACC- nivå. (ACSTH Path)

För cer­ti­fi­e­ring behö­ver du utö­ver din grundutbildning

  • 100 tim­mar klientcoachning
  • 10 tim­mar mentorcoachning
  • Inspe­lat och tran­skri­be­rat coachsamtal
  • Samt bli­vit god­känd på ett kun­skaps­test via ICF

Kva­li­tets­säk­rad coach­ut­bild­ning med inter­na­tio­nell standard

Novus Coach­ut­bild­ning är god­känd och kva­li­tets­säk­rad av ICF (Inter­na­tio­nal Coaching Fede­ra­tion)- det­ta garan­te­rar dig en utbild­ning med hög och inter­na­tio­nell stan­dard. Novus Coach­ut­bild­ning upp­fyl­ler ICF ´s utbild­nings­krav vid en ansö­kan om inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring på ACC- nivå.

ICF godkänd och kvalitetssäkrad coachutbildning. Kvalitetssäkrat coachutbildning med internationell standard