Coachutbildning Kalendarium

Diplo­me­rad Coach i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stockholm

Sedan 2013 sam­ar­be­tar Novus Coach­ut­bild­ning med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stockholm.
Vi har fått det sto­ra för­tro­en­det att lot­sa många del­ta­ga­re, genom före­läs­ning­ar, prak­tisk fär­dig­hets­trä­ning, reflek­tio­ner och feed­back, på resan till Diplo­me­rad Coach.

Välj ort och utbild­nings­start för att se pris och anmälan

Hös­ten 2022

Folk­u­ni­ver­si­te­tet, Kungs­tens­ga­tan 45 i Stockholm
8-9 sep, 22-23 sep, 13-14 okt, 24-25 nov, 16 dec
Anmä­lan

 

Digi­tal distans­ut­bild­ning i realtid
6-7 okt, 27-28 okt, 1-2 dec, 12-13 jan 2023, 10 feb 2023
Anmä­lan

 

Folk­u­ni­ver­si­te­tet, Kungs­tens­ga­tan 45 i Stockholm
20-21 okt, 10-11 nov, 8-9 dec, 19-20 jan 2023, 17 feb 2023
Anmä­lan

Så här säger Frida
Kom­pe­ten­ta leda­re med oli­ka bak­grund som kom­plet­te­rar varand­ra myc­ket bra. En per­son­lig käns­la och genu­int enga­ge­mang fort­lö­per genom hela utbild­ning­en. Bra feedback/ åter­kopp­ling ges genom hela utbild­ning­en. Öpp­na för att själ­va få feed­back och för­bätt­ras genom den. Novus leder utbild­ning­en genom hjär­ta och per­son­ligt enga­ge­mang. TACK! / Frida 

Level 1 Diplom

Efter avslu­tad coach­ut­bild­ning har du möj­lig­het att direkt hos Novus gå vida­re för få Level 1 Diplom.
Du behö­ver då byg­ga vida­re med

Då du gått hela Level 1 pro­gram­met erhål­ler du ett Level 1 diplom, som lig­ger till grund för en ansö­kan om  inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring hos ICF, via Level 1 Path.

ICF Accredited Coaching Education, Level 1