Diplo­me­rad Coach i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stockholm

Sedan 2013 sam­ar­be­tar Novus Coach­ut­bild­ning med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stockholm.
Vi har fått det sto­ra för­tro­en­det att lot­sa många del­ta­ga­re, genom före­läs­ning­ar, prak­tisk fär­dig­hets­trä­ning, reflek­tio­ner och feed­back, på resan till Diplo­me­rad Coach.

Välj ort och utbild­nings­start för att se pris och anmälan

Våren 2023

Digi­tal distans­ut­bild­ning i realtid
6-7 feb, 23-34 feb, 16-17 mars, 20-21 april, 26 maj
Anmä­lan

Folk­u­ni­ver­si­te­tet, Kungs­tens­ga­tan 45 i Stockholm
9-10 mars, 23-24 mars, 27-28 april, 17-17 maj, 16 juni
Anmä­lan

Folk­u­ni­ver­si­te­tet, Kungs­tens­ga­tan 45 i Stockholm
11-12 maj, 1-2 juni, 17-18 aug,  7-8 sep, 6 okt
Anmä­lan

Hös­ten 2023

Folk­u­ni­ver­si­te­tet, Kungs­tens­ga­tan 45 i Stockholm
28-29 sep, 12-13 okt, 9-10 nov, 14-15 dec, 26 jan
Anmä­lan

Digi­tal distans­ut­bild­ning i realtid
13-14 nov, 27-28 nov, 15-16 jan, 12-13 feb, 11 mar
Anmä­lan

Level 1 Diplom

Efter avslu­tad coach­ut­bild­ning har du möj­lig­het att direkt hos Novus gå vida­re för få Level 1 Diplom.
Du behö­ver då byg­ga vida­re med

Då du gått hela Level 1 pro­gram­met erhål­ler du ett Level 1 diplom, som lig­ger till grund för en ansö­kan om  inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring hos ICF, via Level 1 Path.

ICF Accredited Coaching Education, Level 1

Coach­kom­pe­tens gör skill­nad - Del­ta­ga­re berättar

Jag använ­der coach­ning­en främst i min roll som leda­re. Då jag även dri­ver tvär­funk­tio­nel­la för­änd­rings­pro­jekt, så använ­der jag ett coachan­de till­vä­ga­gångs­sätt för att hjäl­pa till att få alla på banan och se hur de bidrar till pro­jek­tens framgång.

Den här typen av arbe­te är en stor anled­ning­en till att jag vil­le utbil­da mig till diplo­me­rad coach. Det är otro­ligt bra att kun­na sät­ta kun­ska­pen i prak­tik så snabbt!

Kris­ta Nyberg - Cre­a­ti­ve, Lea­der and Coach