Diplo­me­rad Coach i sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stockholm

Sedan 2013 sam­ar­be­tar Novus Coach­ut­bild­ning med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stockholm.
Vi har fått det sto­ra för­tro­en­det att lot­sa många del­ta­ga­re, genom före­läs­ning­ar, prak­tisk fär­dig­hets­trä­ning, reflek­tio­ner och feed­back, på resan till Diplo­me­rad Coach.

Välj (Anmä­lan) för att se pris och anmälan

VÅREN 2024

Folk­u­ni­ver­si­te­tet, Kungs­tens­ga­tan 45 i Stockholm
22-23 feb, 14-15 mars, 8-9 april, 16-17 maj, 19 juni

Anmä­lan

 

Folk­u­ni­ver­si­te­tet, Kungs­tens­ga­tan 45 i Stockholm
18-19 april,  2-3 maj, 17-18 juni, 15-16 aug, 13 sep
Anmä­lan

 

HÖSTEN 2024

Folk­u­ni­ver­si­te­tet, Kungs­tens­ga­tan 45 Stockholm
26-27 sep, 10-11 okt, 14-15 nov, 5-6 dec,  17 jan
Anmä­lan

 

Digi­tal utbild­ning i real­tid, via Zoom
4-5 nov, 18-19 nov, 9-10 dec, 20-21 jan, 3 mars
Anmä­lan

Level 1 Diplom

Efter avslu­tad coach­ut­bild­ning har du möj­lig­het att direkt hos Novus gå vida­re för få Level 1 Diplom.
Du behö­ver då byg­ga vida­re med

Då du gått hela Level 1 pro­gram­met erhål­ler du ett Level 1 diplom, som lig­ger till grund för en ansö­kan om  inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring hos ICF, via Level 1 Path.

ICF Accredited Coaching Education, Level 1

Coach­kom­pe­tens gör skill­nad - Del­ta­ga­re berättar

Jag använ­der coach­ning­en främst i min roll som leda­re. Då jag även dri­ver tvär­funk­tio­nel­la för­änd­rings­pro­jekt, så använ­der jag ett coachan­de till­vä­ga­gångs­sätt för att hjäl­pa till att få alla på banan och se hur de bidrar till pro­jek­tens framgång.

Den här typen av arbe­te är en stor anled­ning­en till att jag vil­le utbil­da mig till diplo­me­rad coach. Det är otro­ligt bra att kun­na sät­ta kun­ska­pen i prak­tik så snabbt!

Kris­ta Nyberg - Cre­a­ti­ve, Lea­der and Coach