Coachutbildning Kalendarium- Novus Coachutbildning.

Pla­ne­ra din kompetensutveckling 

Coach­ut­bild­ning Kalendarium

Välj ort och utbild­nings­start för att se pris och anmälan

För vår öpp­na coach­ut­bild­ning sam­ar­be­tar vi med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stockholm

Diplo­me­rad Coach är utbild­ning­en för dig som behö­ver pro­fes­sio­nell coach­kom­pe­tens. Som coach hjäl­per du and­ra att växa och utveck­las och bidrar på så sätt till att män­ni­skor och grup­per pre­ste­rar och mår bätt­re. Utbild­ning­en är god­känd av ICF (Inter­na­tio­nal Coaching Fede­ra­tion) och upp­fyl­ler ICFs utbild­nings­krav för ACC-certifiering.

Sedan 2013 sam­ar­be­tar Novus Coach­ut­bild­ning med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stock­holm. Vi har fått det sto­ra för­tro­en­det att lot­sa många del­ta­ga­re, genom före­läs­ning­ar, prak­tisk fär­dig­hets­trä­ning, reflek­tio­ner och feed­back, på resan till diplo­me­rad coach.

Digi­tal distans­ut­bild­ning i realtid

Då coro­nalä­get är osä­kert och vi inte vet hur det kom­mer att se ut inom när­tid pla­ne­rar vi att,
den när­mas­te tiden fram­åt erbju­da våra  coach­ut­bild­ning­ar och före­läs­ning­ar digi­talt via Zoom.

HÖSTEN  2021

Digi­tal distans­ut­bild­ning i realtid
23-24 sep, 7-8 okt, 28-29 okt, 25-26 nov, 17 dec
Anmä­lan

Folk­u­ni­ver­si­te­tet, Kungs­tens­ga­tan 45 i Stockholm
21-22 okt, 11-12 nov, 9-10 dec, 13-14 jan,11 feb
Anmä­lan

 Före­läs­ning via Zoom
18 nov kl. 18.00
Anmä­lan

Våren 2022

Digi­tal distans­ut­bild­ning i realtid
27-28 jan, 18-19 feb, 10-11 mars, 7-8 april, 6 maj
Anmä­lan

Folk­u­ni­ver­si­te­tet, Kungs­tens­ga­tan 45 i Stockholm
3-4 mars, 24-26 mars, 28-28 april, 19-20 maj, 17 juni
Anmä­lan

 

Digi­tal distans­ut­bild­ning i real­tid eller klass­rum - Välj det som pas­sar dig bäst

Vi erbju­der utbild­ning­en som både klass­rums­un­der­vis­ning och under­vis­ning via digi­tal platt­form (Zoom).
Den erfa­ren­het som vi nu fått av att under­vi­sa digi­talt, sedan våran 2020, gör att vi kän­ner oss tryg­ga med att vi kan beva­ra både kva­li­tet och enga­ge­mang genom att använ­da Zoom. Både lära­re och del­ta­ga­re har en posi­tiv upp­le­vel­se av att genom­fö­ra utbild­ning­en i det­ta format.
Läs vad våra del­ta­ga­re tyc­ker om den digi­ta­la distansutbildningen

Oav­sett forum för utbild­ning­en vari­e­rar vi under­vis­ning­en mel­lan före­läs­ning­ar, grupp­ar­be­ten, coaching och reflektioner.

Läs mer om vår coachutbildning

Så här säger Frida
Kom­pe­ten­ta leda­re med oli­ka bak­grund som kom­plet­te­rar varand­ra myc­ket bra. En per­son­lig käns­la och genu­int enga­ge­mang fort­lö­per genom hela utbild­ning­en. Bra feedback/ åter­kopp­ling ges genom hela utbild­ning­en. Öpp­na för att själ­va få feed­back och för­bätt­ras genom den. Novus leder utbild­ning­en genom hjär­ta och per­son­ligt enga­ge­mang. TACK! / Frida