Coachutbildning Kalendarium- Novus Coachutbildning.

Pla­ne­ra din kom­pe­tens­ut­veck­ling

Coach­ut­bild­ning Kalen­da­ri­um

Välj ort och utbild­nings­start för att se pris och anmä­lan

För vår öpp­na coach­ut­bild­ning sam­ar­be­tar vi med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stock­holm

Diplo­me­rad Coach är utbild­ning­en för dig som behö­ver pro­fes­sio­nell coach­kom­pe­tens. Som coach hjäl­per du and­ra att växa och utveck­las och bidrar på så sätt till att män­ni­skor och grup­per pre­ste­rar och mår bätt­re. Utbild­ning­en är god­känd av ICF (Inter­na­tio­nal Coach Fede­ra­tion) och upp­fyl­ler ICFs utbild­nings­krav för ACC-cer­ti­fi­e­ring.

Sedan 2013 sam­ar­be­tar Novus Coach­ut­bild­ning med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stock­holm. Vi har fått det sto­ra för­tro­en­det att lot­sa många del­ta­ga­re, genom före­läs­ning­ar, prak­tisk fär­dig­hets­trä­ning, reflek­tio­ner och feed­back, på resan till diplo­me­rad coach.

Digi­tal distans­ut­bild­ning i real­tid

Då coro­nalä­get är osä­kert och vi inte vet hur det kom­mer att se ut inom när­tid pla­ne­rar vi att,
den när­mas­te tiden fram­åt erbju­da våra  coach­ut­bild­ning­ar och före­läs­ning­ar digi­talt via Zoom.

 

HÖSTEN 2020

3-4 sep, 17-18 sep, 15-16 okt, 12-13 nov. 11 dec
Anmä­lan

22-23 okt, 5-6 nov, 3-4 dec, 11-12 jan 2021, 5 feb 2021
Anmä­lan

 

VÅREN 2021

11-12 feb, 25-26 feb, 18-19 mar, 15-16 apr, 17 maj
Anmä­lan

22-23 mars,12-13 april, 3-4 maj, 31 maj-1 juni, 21 juni
Anmä­lan

 

Digi­tal distans­ut­bild­ning i real­tid

Då vi inte vill att Coro­nakri­sen ska stop­pa dina pla­ner på att utbil­da dig till coach har vi nu lagt om utbild­ning­en till digi­tal platt­form (Zoom).
Då kva­li­tet är vik­tigt för oss har vi noga över­vägt hur att göra i den aktu­el­la situ­a­tio­nen.
Vi kän­ner oss tryg­ga med att vi kan beva­ra både kva­li­tet och enga­ge­mang genom att använ­da Zoom.
Vi kom­mer pre­cis som i klass­rums­un­der­vis­ning­en vari­e­ra mel­lan före­läs­ning­ar, grupp­ar­be­ten, coaching och reflek­tio­ner.
Vi har nu genom­fört utbild­ning­en via Zoom under våren och hös­ten 2020.
Både lära­re och del­ta­ga­re har en posi­tiv upp­le­vel­se av att genom­fö­ra utbild­ning­en i det­ta for­mat.
Läs vad våra del­ta­ga­re tyc­ker om den digi­ta­la distans­ut­bild­ning­en

Läs mer om vår coach­ut­bild­ning

Öpp­na före­läs­ning­ar om coaching och Novus Coach­ut­bild­ning

 23 novem­ber 2020

21 janu­a­ri 2021

Så här säger Fri­da
Kom­pe­ten­ta leda­re med oli­ka bak­grund som kom­plet­te­rar varand­ra myc­ket bra. En per­son­lig käns­la och genu­int enga­ge­mang fort­lö­per genom hela utbild­ning­en. Bra feedback/ åter­kopp­ling ges genom hela utbild­ning­en. Öpp­na för att själ­va få feed­back och för­bätt­ras genom den. Novus leder utbild­ning­en genom hjär­ta och per­son­ligt enga­ge­mang. TACK! / Fri­da