Coach­ut­bild­ning- Lärare

Alla lära­re på vår utbild­ning är utbil­da­de och ICF Cer­ti­fi­e­ra­de coacher med egen verk­sam­het inom coaching. Våra lära­re har till­sam­mans en bred utbild­ning och yrkes­mäs­sig erfarenhet.

Vi kän­ner stor gläd­je och tack­sam­het för de lär­do­mar och rekom­men­da­tio­ner våra del­ta­ga­re gett oss under vägen.

Marie-Louice Wal­lin - ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (PCC), Äga­re och utbildningsansvarig

Intres­set för män­ni­skor, rela­tio­ner och häl­sa har all­tid fun­nits som en ingre­di­ens i mitt liv. Mina egna erfa­ren­he­ter och upp­le­vel­ser av livet har varit en driv­kraft till att lära mig att för­stå och själv kun­na påver­ka min häl­sa, utveck­la mig själv  och mina rela­tio­ner. I grun­den är jag utbil­dad för­s­kol­lä­ra­re och  den röda trå­den i mitt yrkes­liv har varit peda­go­gik, kre­a­ti­vi­tet och lärande.

Jag har arbe­tat med frisk­vård och per­son­ligt ledar­skap i över 30 år – och brin­ner för att hjäl­pa män­ni­skor att växa och utveck­las. Genom åren har jag fått för­tro­en­det och gläd­jen att föl­ja många män­ni­skors resa i per­son­lig utveck­ling och utbild­ning, genom att utfors­ka de out­nytt­ja­de poten­ti­a­ler­na som finns inom var och en av oss, såväl pri­vat som yrkesmässigt.

Coaching är ett kraft­fullt verk­tyg som fun­ge­rar i många oli­ka sam­man­hang, med fokus på att män­ni­skor väx­er då de blir sed­da och lyss­na­de på.

Det är med gläd­je, stolt­het och inspi­ra­tion jag delar med mig av min kun­skap och mina erfa­ren­he­ter, vil­ka 2009 tog for­men av en egen coach­ut­bild­ning,  i det egna före­ta­get Novus (Tidi­ga­re Coaching- Heart to Heart). Våren 2011 kva­li­tets­granska­des och god­kän­des  coach­ut­bild­ning­en av ICF (Inter­na­tio­nal Coach Federation)

Marie-Louice Wallin

Anna Fri­e­dens­berg - ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (PCC)

Jag heter Anna Fri­e­dens­berg, är ICF-cer­ti­fi­e­rad coach och sam­talspe­da­gog. Jag dri­ver sedan 2007 före­ta­get Livscoaching AF, där jag arbe­tar med sam­talscoaching för pri­vat­per­so­ner och anställ­da. De frå­ge­ställ­ning­ar jag valt att foku­se­ra på är stress, rela­tio­ner, per­son­lig utveck­ling och exi­sten­ti­el­la frå­gor. Jag erbju­der ock­så pre­sta­tions­be­fri­ad indi­vi­du­ell ledar­skaps­ut­veck­ling till chefer.

Min grund­ut­bild­ning är en Fil.Kand i Media-, och Kom­mu­ni­ka­tions­ve­ten­skap och har haft ett vari­e­ran­de yrkes­liv innan min egen inre resa led­de mig in på spå­ret att arbe­ta med män­ni­skor och utveck­ling. Jag menar verk­li­gen när jag säger att det är ett stort pri­vi­le­gi­um och ett stän­digt läran­de att möta män­ni­skor och få ta del av det vik­ti­ga i våra liv. Att se hur vi kan för­änd­ra vårt sätt att tän­ka och age­ra, bara vi får stan­na upp, reflek­te­ra och bli stöt­ta­de på vägen.

Novus coach­ut­bild­ning tar fas­ta på och lyf­ter coaching­ens mju­ka­re aspek­ter. Något som jag tror är väl­digt bety­del­se­fullt, både för dig som själv kom­mer att utveck­las med coaching­en och för dina fram­ti­da coachingsamtal.

Susan­ne Blom­berg- ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (PCC)

Att få för­tro­en­det och möj­lig­he­ten att vara del­ak­tig i någon annans resa mot nya spän­nan­de mål, att se per­so­nen använ­da sin poten­ti­al, är ett enormt pri­vi­le­gi­um. Jag brin­ner verk­li­gen för det jag arbe­tar med!

Min coach­kar­riär bör­ja­de i Eng­land 2010 där jag gick min utbild­ning med sik­te på att bli ICF-cer­ti­fi­e­rad. Jag har sena­re byggt på den med Execu­ti­ve Coaching samt Affärscoaching, och är nu ICF-cer­ti­fi­e­rad coach.

Idag arbe­tar jag i huvud­sak med affärscoaching, ledar­skapscoaching, samt kar­riär­coaching. Det intres­san­ta är att oav­sett vad man coachar i, berör man hela livet – allt häng­er ihop! Jag är civi­le­ko­nom från Stock­holms Uni­ver­si­tet med tju­go­fem års erfa­ren­het från närings­li­vet, bl a som eko­no­mi­chef i börs­bo­lag och en med­lems­or­ga­ni­sa­tion, vil­ket gett mig god för­stå­el­se för både che­fens och med­ar­be­ta­rens roll. Erfa­ren­he­ter som är en stor till­gång vid coaching av che­fer, med­ar­be­ta­re och team.

Jag tar ock­så med mig erfa­ren­he­ter från oli­ka kul­tu­rer, både inom och utom Sve­ri­ge, då jag bott och ver­kat på många oli­ka platser.

Susan­ne Dell­ham­mar - ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (PCC)

2006 tog jag det vik­ti­ga beslu­tet att utbil­da mig till coach efter att ha arbe­tat som språklä­ra­re utom­lands i många år, vil­ket blev ett bety­dan­de steg både för min per­son­li­ga utveck­ling och min yrkes­roll. Sedan dess har jag arbe­tat med oli­ka inrikt­ning­ar inom coaching som jobb och kar­riär­coaching, livscoaching och coaching inom ledar­skap för che­fer och ledare.

Idag rik­tar jag även in mig på indi­vid och teamcoaching på arbets­plat­ser som vill ska­pa en håll­bar och god arbets­mil­jö för sina medarbetare.

Det som jag tyc­ker är fan­tas­tiskt med det­ta yrke är att möj­lig­gö­ra vägen från tan­ke till hand­ling och att foku­se­ra på det som är vik­tigt på rik­tigt för att få till den för­änd­ring man öns­kar. Det är det som gör coaching pro­ces­sen både vär­de­full och kraftfull.