Rekommendationer Novus Coachutbildning

Vi kän­ner stor tack­sam­het för de rekom­men­da­tio­ner våra del­ta­ga­re och upp­drags­gi­va­re gett oss under vägen. 

Rekom­men­da­tio­ner Marie-Louice Wallin

Jag kän­ner stor tack­sam­het för de rekom­men­da­tio­ner mina kli­en­ter och upp­drags­gi­va­re gett min under vägen.

Jag är tack­sam för de för­tro­en­de jag gång på gång får av mina kli­en­ter i våra möten – och jag gläds med dem i de steg de tar i sin per­son­li­ga och pro­fes­sio­nel­la utveckling.

Coaching

Jag kan varmt rekom­men­de­ra coaching av Marie-Louice. Hon är pro­fes­sio­nell, kon­kret och har en otro­lig för­må­ga att ringa in vad man behö­ver job­ba vida­re med!/ Hele­na, logoped

Jag kan varmt rekom­men­de­ra Marie-Louice. Hon är en varm och mjuk per­son som job­bar med en tyd­lig struk­tur mot vil­ka mål man sät­ter upp och åter­kopp­lar hur mål och del­mål nås. Efter hen­nes väg­led­ning och hjälp med nya tan­ke­sätt på livet, har jag nu en lätt ryggsäck fylld med verk­tyg att använ­da i livet// C. Wolf, Ekonom

Jag har bli­vit lyss­nad på, fått utveck­la det som är vik­tigt för mig/ Carina

Tack bäs­ta! Alla bor­de ha ett coachan­de sam­tal minst en gång i måna­den. Ger så myc­ket! Tänk vad vi skul­le växa i det liv vi lever/ Per

Coaching­en har varit en inve­ste­ring! Jag har fått verk­tyg och hjälp att tän­ka över saker för att kun­na han­te­ra dem och se lösningar/ Fredrik

Jag har bli­vit stärkt i det jag vill och hit­tat dit där jag vill vara. Jag har kom­mit till insikt med vad som är vik­tigt för mig för att jag ska må bra/ Eva

Marie-Louice är en fan­tastik coach och jag rekom­men­de­rar hen­ne varmt. Hon har kun­skap, vis­dom och nyfi­ken­het som hjäl­per mig på vägen mot målet / Sara

Du stäl­ler bra frå­gor som jag själv får sva­ra på och på så vis kom­ma till insikt. Jag har kun­nat se min situ­a­tion med and­ra ögon än tidi­ga­re. På så sätt fått reda på vad jag vill ha och inte vill ha i mitt liv. /Jan

Marie-Louice stäl­ler dom rät­ta frå­gor­na, som gör att man kan sät­ta ord på hur man kän­ner sig. Jag har lärt kän­na mig själv på ett nytt sätt. Des­sa sam­tal har stärkt och gett mig jät­te myc­ket / 2-barnsmamma

Det har varit vär­de­fullt för mig att avsät­ta tid för mig själv, att få pra­ta och tän­ka till punkt. Bli­vit lyss­nad på/ Johan

Jag har fått  red­skap för att fat­ta beslut.  Du har till­sam­mans med mig bol­lat tips och idéer. Dina frå­gor har gett mig nya infallsvinklar/ Maria S

Jag kan med stor gläd­je ge rekom­men­da­tio­ner för Marie-Louice Wallin/ Novus vad gäl­ler; mas­sage, stress­han­te­ring, före­läs­ning och utbild­ning. Jag har haft myc­ket nyt­ta och fått verk­tyg som varit anpas­sa­de och han­ter­ba­ra vad gäl­ler stress­han­te­ring. Del­ta­git i utbild­ning där peda­go­gik och bud­skap varit nära mej som män­ni­ska. Här även under peri­o­der tagit emot den bäs­ta mas­sage som fun­ge­rat och hjälpt mej med mina pro­blem / Maria Nord­mark, avfalls­hand­läg­ga­re vid Sig­tu­na kommun

Tack Marie-Louice, för ditt fan­tas­tis­ka lyss­nan­de, och för de öpp­na frå­gor du gav, som hjälp­te mig att sor­te­ra mina tan­kar. Jag mär­ker att jag fort­sät­ter att använ­da mig av de lär­do­mar våra sam­tal gav mig / Margareta

Marie-Louice är lugn, meto­disk och ger mig som hen­nes kund, möj­lig­het att själv få insik­ten och ge svar på hur jag kan nå för­änd­ring. Hon påmin­ner mig om att foku­se­ra på det som är min del i den upp­lev­da pro­ble­ma­ti­ken, och släp­pa det som lig­ger utan­för min kon­troll. Kon­se­kven­ser­na av att läg­ga orim­ligt myc­ket ener­gi på små­sa­ker slår bara till­ba­ka på mig själv. /Terese, 39 år, projektplanerare

Det som var bra med jobbcoaching­en var stö­det och väg­led­ning­en plus att självin­sik­ten och själv­för­tro­en­det bätt­ra­des på en hel del / Anne

Det mest bety­del­se­ful­la i jobbcoaching­en var nog lite av ”spark i baken” för att inte tap­pa sugen. Att få in tän­ket att man fak­tiskt kan mer än man tror och att inte ge upp. Att fort­sät­ta job­ba på även om det är trögt. /Berit

Det mest bety­del­se­ful­la för mig i jobbcoaching­en var din för­må­ga att snabbt för­stå mina behov. Det gick som på räls! / Victoria

Utbild­ning­ar och föreläsningar

Jag har haft för­må­nen att ha Marie-Louice till lära­re under min utbild­ning till coach. Med stort enga­ge­mang myc­ket vär­me och stor kun­skap lot­sa­de hon oss genom utbild­ning­en mot vårt mål. Jag kan varmt rekom­men­de­ra hen­ne både som lära­re och coach / Chatrin Undvall

Marie-Louice var en av mina lära­re på min Diplo­me­ra­de coach utbild­ning (vt 2013). Hon visa­de god kun­skap om coaching och kun­de lära ut det väl. Under­vis­nings­till­fäl­le­na var­va­des med teo­ri och prak­tik. I demon­stra­tio­ner av coaching kon­ver­sa­tio­ner samt även i coachan­de sam­tal visa­de hon sig tyd­ligt mål­in­rik­tad och lyhörd och genom sin kun­skap och ödmjuk­het kun­de gui­da sam­ta­let till dess kär­na. Jag rekom­men­de­rar varmt Marie-Louice (Novus). / Lot­ta Sannetun

Marie-Louice är en fan­tas­tisk lära­re, men­tor och coach. Jag har fått möj­lig­he­ten att insu­pa den kun­skap, vis­dom och nyfi­ken­het som Marie-Louice delar med sig av i sitt sätt att utbil­da och kan varmt rekom­men­de­ra hen­ne både som lära­re och coach / Susan­ne Schioler

Jag tyc­ker om Marie-Louice´s var­ma och pro­fes­sio­nel­la bemö­tan­de. Hon har en god för­må­ga att lyss­na in och kän­ner av både enskil­da indi­vi­der och grup­per väl. Hon har ett stark peda­go­gisk för­må­ga och jag tyc­ker om att hon pus­ha­de oss i våra övning­ar och coacha­de oss väl på vår väg/ Lena Broo