Rekom­men­da­tio­ner Marie-Louice Wallin

Jag kän­ner stor tack­sam­het för de rekom­men­da­tio­ner mina kli­en­ter, del­ta­ga­re på utbild­ning och upp­drags­gi­va­re gett min under vägen.

Jag är tack­sam för de för­tro­en­de jag gång på gång får av män­ni­skor i oli­ka for­mer av möten – och jag gläds med dem i de steg de tar i sin per­son­li­ga och pro­fes­sio­nel­la utveckling.

Coaching

Jag kan varmt rekom­men­de­ra Marie-Louice. Hon är en varm och mjuk per­son som job­bar med en tyd­lig struk­tur mot vil­ka mål man sät­ter upp och åter­kopp­lar hur mål och del­mål nås. Efter hen­nes väg­led­ning och hjälp med nya tan­ke­sätt på livet, har jag nu en lätt ryggsäck fylld med verk­tyg att använ­da i livet

C. Wolf, Ekonom

Jag kan varmt rekom­men­de­ra coaching av Marie-Louice. Hon är pro­fes­sio­nell, kon­kret och har en otro­lig för­må­ga att ringa in vad man behö­ver job­ba vida­re med.

Hele­na, Logoped

Utbild­ning­ar och föreläsningar

Jag kan varmt rekom­men­de­ra Marie-Louice Wal­lin både som lära­re för Novus Coach­ut­bild­ning och hen­nes utbild­ning. Hon har ett myc­ket profffsigt sätt att både leda och moti­ve­ra del­ta­gar­na. Dess­utom är utbild­ning­en myc­ket peda­go­giskt upp­lagd med lagom balans mel­lan teo­ri och prak­tis­ka övningar.

Jan Karls­son, fil.dr i peda­go­gik inrikt­ning arbetsliv

Jag tyc­ker om Marie-Louice´s var­ma och pro­fes­sio­nel­la bemö­tan­de. Hon har en god för­må­ga att lyss­na in och kän­ner av både enskil­da indi­vi­der och grup­per väl. Hon har ett stark peda­go­gisk för­må­ga och jag tyc­ker om att hon pus­ha­de oss i våra övning­ar och coacha­de oss väl på vår väg

Lena Broo

Marie-Louice är en fan­tas­tisk lära­re, men­tor och coach. Jag har fått möj­lig­he­ten att insu­pa den kun­skap, vis­dom och nyfi­ken­het som Marie-Louice delar med sig av i sitt sätt att utbil­da och kan varmt rekom­men­de­ra hen­ne både som lära­re och coach 

Susan­ne Schioler