Utbilda dig till coach - Novus Coachutbildning ICF godkänd

Coaching hand­lar om att i ett kre­a­tivt sam­ar­be­te bära fram möj­lig­he­ter och potential. 

Utbil­da dig till coach

Utbil­da dig till coach- en vär­de­full kom­pe­tens inom många yrken och posi­tio­ner i arbets­li­vet. Coach­ning används som kom­plet­te­ran­de kom­pe­tens i många yrken;  lära­re, leda­re, che­fer och per­so­na­l­an­sva­ri­ga inom oli­ka yrkes­om­rå­den, häl­so- och  sjuk­vårds­per­so­nal, psy­ko­lo­ger, soci­o­no­mer och alter­na­tiv­te­ra­peu­ter m fl.

Du arbe­tar kanske redan med eller vill arbe­ta med att på oli­ka sätt inspi­re­ra och moti­ve­ra enskil­da och grup­per till att hit­ta  sina driv­kraf­ter, lösa pro­blem, full­föl­ja en över­ens­kom­men plan, pla­ne­ra och  upp­nå öns­ka­de mål.

 • För dig som är per­so­na­l­an­sva­rig, arbets-, grupp-, team­le­da­re inom oli­ka bran­scher och verk­sam­hets­om­rå­den och som behö­ver ett kraft­fullt kom­plet­te­ran­de verk­tyg för moti­va­tion, inspi­ra­tion och goda resul­tat med eget ansvar.
 • För dig som arbe­tar som lära­re och peda­gog med ung­do­mar och vux­na och behö­ver kon­kre­ta verk­tyg för inspi­ra­tion, dia­log och motivation.
 • För dig som vill arbe­ta med intern­coach­ning på din nuva­ran­de arbetsplats.
 • För dig som är psy­ko­log, kura­tor, tera­peut, soci­o­nom eller studie/ yrkes­väg­le­da­re och vill ha coach­ning som ett kom­plet­te­ran­de sam­tals­verk­tyg till din nuva­ran­de yrkeskompetens.
 • För dig som redan arbe­tar med kom­mu­ni­ka­tion och sam­tal i yrken där du i dia­lo­gen med kun­den behö­ver utveck­la din kom­pe­tens i att kun­na lyss­na, ska­pa kon­takt, moti­ve­ra och inspi­re­ra till hand­ling och för­änd­ring t.ex. mas­sa­ge­te­ra­peut, per­son­lig trä­na­re, alter­na­tiv­te­ra­peut m fl.
 • För dig som vill arbe­ta pro­fes­sio­nellt med coach­ning i egen regi för utveck­ling av indi­vi­der, grup­per och organisationer.

Coaching i yrkeslivet

Att utbil­da dig till coach är en kom­pe­tens­hö­jan­de inve­ste­ring för dig såväl yrkes­mäs­sigt som privat.

Coaching används för per­son­lig utveck­ling och för­änd­rings­ar­be­te, indi­vi­du­ellt och inom grup­per och orga­ni­sa­tio­ner. Alla som på något sätt arbe­tar med män­ni­skor och vill ha kva­li­tet i kom­mu­ni­ka­tio­nen, öka sin för­må­ga att han­te­ra och ska­pa för­änd­ring­ar, har nyt­ta av coaching, både i arbets­li­vet och privat.

Som Diplo­me­rad Coach kan du arbe­ta som pro­fes­sio­nell coach. Coaching använ­das som kom­plet­te­ran­de kom­pe­tens i många yrken; lära­re, leda­re, che­fer, per­so­na­l­an­sva­ri­ga, häl­so- och sjuk­vårds­per­so­nal, psy­ko­lo­ger, soci­o­no­mer, alter­na­tiv­te­ra­peu­ter m fl.

Ett coachan­de ledar­skap är ett vär­de­fullt verk­tyg för dagens che­fer och leda­re då de ska möta nya krav samt att kun­na stöd­ja den anställ­des yrkes­mäs­si­ga och per­son­li­ga utveckling.

Väl­ja coachutbildning

Att väl­ja coach­ut­bild­ning är en inve­ste­ring för dig både yrkes­mäs­sigt och pri­vat. Att väl­ja en coach­ut­bild­ning som pas­sar dig är vik­tigt för att du ska få ut mesta möj­li­ga. Novus erbju­der dig en coach­ut­bild­ning som är god­känd och kva­li­tets­säk­rad av ICF (Inter­na­tio­nal Coach Fede­ra­tion) det­ta säker­stäl­ler kva­li­tet och kom­pe­tens på din utbild­ning. En ICF god­känd coach­ut­bild­ning är det förs­ta ste­get för att blir inter­na­tio­nellt cer­ti­fi­e­rad coach.

 • ICF god­känd och kva­li­tets­säk­rad coachutbildning
 • Små grup­per, max 12 deltagare
 • Myc­ket trä­ning i coaching
 • Enga­ge­ra­de, utbil­da­de och ICF cer­ti­fi­e­ra­de coacher som  hand­le­da­re, med egen verk­sam­het inom coaching
 • Vi arbe­tar ”live” – vi arbe­tar med rik­ti­ga coach­sam­tal- ger dig egen per­son­lig utveck­ling under utbildningen
 • Vi arbe­tar i tri­a­der – del­ta­gar­na är med i coaching­sam­tal som kli­ent, coach och obser­va­tör – för att öka inlär­ning­en och ge stör­re per­spek­tiv på coachingprocessen
 • Per­son­lig feed­back under hela utbild­ning­en – för att stär­ka dig i din utveck­ling som coach
 • Väl­ar­be­tat teo­re­tiskt material

Se vad våra del­ta­ga­re säger om vår coachutbildning

Utbild­ning­ar och kurser

Novus dri­ver en av ICF god­känd och kva­li­tets­gransk­ning coach­ut­bild­ning. Utbild­ning­en upp­fyl­ler ICF ´s utbild­nings­krav vid en ansö­kan om inter­na­tio­nell certifiering.

Vi erbju­der både öpp­na och före­tags­an­pas­sa­de utbildningar.