Utbil­da dig till coach

Att utbil­da dig till coach är en kom­pe­tens­hö­jan­de inve­ste­ring för dig såväl yrkes­mäs­sigt som privat.

Coaching används för per­son­lig utveck­ling och för­änd­rings­ar­be­te, indi­vi­du­ellt och inom grup­per och organisationer.

Alla som på något sätt arbe­tar med män­ni­skor och vill ha kva­li­tet i kom­mu­ni­ka­tio­nen, öka sin för­må­ga att han­te­ra och ska­pa för­änd­ring­ar, har nyt­ta av coaching, både i arbets­li­vet och privat.

Coaching i yrkeslivet

Du arbe­tar kanske redan med eller vill arbe­ta med att på oli­ka sätt inspi­re­ra och moti­ve­ra enskil­da och grup­per till att hit­ta  sina driv­kraf­ter, lösa pro­blem, full­föl­ja en över­ens­kom­men plan, pla­ne­ra och  upp­nå öns­ka­de mål.

Coach­ning används som kom­plet­te­ran­de kom­pe­tens i många yrken; lära­re, leda­re, che­fer och per­so­na­l­an­sva­ri­ga inom oli­ka yrkes­om­rå­den, häl­so- och sjuk­vårds­per­so­nal, psy­ko­lo­ger, soci­o­no­mer och alter­na­tiv­te­ra­peu­ter m fl.

Ett coachan­de ledar­skap är ett vär­de­fullt verk­tyg för dagens che­fer och leda­re i att möta nya krav samt att kun­na stöd­ja den anställ­des yrkes­mäs­si­ga och per­son­li­ga utveckling.

För dig som

 • är per­so­na­l­an­sva­rig, arbets-, grupp-, team­le­da­re inom oli­ka bran­scher och verk­sam­hets­om­rå­den och som behö­ver ett kraft­fullt kom­plet­te­ran­de verk­tyg för moti­va­tion, inspi­ra­tion och goda resul­tat med eget ansvar.
 • arbe­tar som lära­re och peda­gog med ung­do­mar och vux­na och behö­ver kon­kre­ta verk­tyg för inspi­ra­tion, dia­log och motivation.
 • vill arbe­ta med intern­coach­ning på din nuva­ran­de arbetsplats.
 • vill arbe­ta pro­fes­sio­nellt med coach­ning i egen regi för utveck­ling av indi­vi­der, grup­per och organisationer.
 • är psy­ko­log, kura­tor, tera­peut, soci­o­nom eller studie/ yrkes­väg­le­da­re och vill ha coach­ning som ett kom­plet­te­ran­de sam­tals­verk­tyg till din nuva­ran­de yrkeskompetens.
 • arbe­tar med kom­mu­ni­ka­tion och sam­tal i yrken där du i dia­lo­gen med kun­den behö­ver utveck­la din kom­pe­tens i att kun­na lyss­na, ska­pa kon­takt, moti­ve­ra och inspi­re­ra till hand­ling och för­änd­ring t.ex. mas­sa­ge­te­ra­peut, per­son­lig trä­na­re, alter­na­tiv­te­ra­peut m fl.

Novus utbild­ning­ar ger dig verk­tyg för att arbe­ta med såväl indi­vi­der som grup­per för

 • att fri­gö­ra poten­ti­al och motivation
 • tyd­lig och kre­a­tiv kommunikation
 • för­dju­pad kva­li­tet relationer
 • per­son­lig mog­nad och utveckling
 • ökad med­ve­ten­het och insikt
 • ett för­dju­pat lärande
 • mål­for­mu­le­ring och målfokusering
 • att upp­nå öns­ka­de resultat
 • att för­bätt­ra prestationer
 • ökad livs­kva­li­tet

Novus Coach­ut­bild­ning är god­känd och kva­li­tets­säk­rad av ICF (Inter­na­tio­nal Coaching Federation)

Utbilda dig till coach

I sam­ar­be­te med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stockholm

Sedan 2013 sam­ar­be­tar vi med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stockholm.

Du kan du väl­ja mel­lan någon av des­sa for­mat för din utbildning.