Diplo­me­rad Coach

Som Diplo­me­rad Coach har du sam­tals­verk­tyg för

 • oli­ka for­mer av sam­tal och möten med män­ni­skor, pri­vat och professionellt.
 • att arbe­ta med coaching på ett pro­fes­sio­nellt och kva­li­tets­sä­kert sätt.

I vår coach­ut­bild­ning får du kon­kre­ta verk­tyg och prak­tisk trä­ning för att utveck­la din kom­mu­ni­ka­ti­va för­må­ga och få en hög­re kva­li­té i mötet med människor.
Du lär dig grun­der­na i ett coachan­de sam­tals­sätt som gyn­nar utveck­ling, ökar moti­va­tion och delaktighet.

Coaching används som kom­plet­te­ran­de kom­pe­tens i många yrken, tex lära­re, rek­to­rer, leda­re, per­so­na­l­an­sva­rig, häl­so- och sjuk­vårds­per­so­nal, alter­na­tiv­te­ra­peu­ter m fl.

Diplo­me­rad coach - möten och utveckling

Som coach kan du arbe­ta med såväl indi­vi­der som grup­per för

 • att fri­gö­ra poten­ti­al och motivation
 • att ska­pa en tyd­lig och kre­a­tiv kommunikation
 • för­dju­pad kva­li­tet i relationer
 • per­son­lig mog­nad och utveckling
 • ökad med­ve­ten­het och insikt
 • ett för­dju­pat lärande
 • ökat ansvars­ta­gan­de
 • mål­for­mu­le­ring och målfokusering
 • att upp­nå öns­ka­de resultat
 • att för­bätt­ra prestationer
 • ökad livs­kva­li­tet
Diplomerad Coach
ICF Accredited Coaching Education, Level 1

God­känd och kva­li­tets­säk­rad coachutbildning

Novus coach­ut­bild­ning är god­känd och kva­li­tets­grans­kad av ICF (Inter­na­tio­nal Coach Fede­ra­tion). Det­ta säker­stäl­ler för dig en utbild­ning av hög kva­li­tet och inter­na­tio­nell standard.

Inter­na­tio­nal Coaching Fede­ra­tion (ICF) är värl­dens störs­ta partsne­utra­la bransch­or­ga­ni­sa­tion för coacher och coachutbildningar.

Efter avslu­tad coach­ut­bild­ning kan du väl­ja att gå vida­re för att få Level 1 Diplom, och ansö­ka om ACC- cer­ti­fi­e­ring via Level 1 Path

För våra öpp­na coach­ut­bild­ning­ar sam­ar­be­tar vi med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stock­holm och du kan du väl­ja mel­lan någon av des­sa for­mat för din utbildning.