Coachande förhållningssätt- Novus Coachutbildning

Ett coachan­de för­håll­nings­sätt till sin omgiv­ning- med­ar­be­ta­re, kol­le­gor och vän­ner stär­ker och utveck­lar både rela­tio­ner­na och de enskil­da individerna. 

Coachan­de för­håll­nings­sätt - kom­mu­ni­ka­tion med hög kvalitet

Coachan­de för­håll­nings­sätt inom före­ta­get ska­par moti­va­tion och enga­ge­mang- vik­ti­ga red­skap inte bara för indi­vi­dens utveck­ling utan även för före­ta­gets utveck­ling och effek­ti­vi­tet. Att sam­tal och grupp­kom­mu­ni­ka­tion hål­ler en hög kva­li­tet är vik­tigt för att verk­sam­he­ten ska fun­ge­ra opti­malt och för att med­ar­be­tar­na ska må bra. En håll­bar utveck­ling i före­tag, orga­ni­sa­tio­ner och i sam­häl­let i stort bör­jar med utveck­ling av individer.

Coaching fri­gör män­ni­skors och grup­pers poten­ti­al genom en kre­a­tiv och öppen kom­mu­ni­ka­tion som främ­jar enga­ge­mang, del­ak­tig­het och ansvars­ta­gan­de. Coaching används såväl internt inom den egna arbets­plat­sen som externt i mötet med kun­der, upp­drags­gi­va­re och samarbetspartners.

Före­tags­ut­bild­ning

Våra före­tags­an­pas­sa­de utbild­ning­ar erbju­der teo­ri och prak­tisk fär­dig­hets­trä­ning uti­från ett coachan­de för­håll­nings­sätt för att skapa

 • Moti­va­tion
 • Ökad effek­ti­vi­tet och prestation
 • Bätt­re sätt att han­te­ra konflikter
 • Bätt­re och tyd­li­ga­re kommunikation
 • Tyd­li­ga­re foku­se­ring på före­ta­gets mål
 • Aktivt med­ar­be­tar­skap – ökat indi­vi­du­ellt ansvar
 • Per­son­lig utveck­ling för med­ar­be­ta­re och ledning

Kun­ska­per om kom­mu­ni­ka­tion och prak­tisk fär­dig­hets­trä­ning i coachan­de för­håll­nings­sätt ska­par en kre­a­tiv arbetsmiljö

 • Ökad triv­sel
 • Ökat enga­ge­mang
 • Ökad del­ak­tig­het
 • Ökat ansvars­ta­gan­de
 • Ökad effek­ti­vi­tet

Kon­tak­ta oss för ett upp­lägg som pas­sar ert företag

Vi har efter kur­sen fått många kon­kre­ta verk­tyg som vi kan använ­da för att byg­ga upp ett arbets­sätt kring våra tolkelever/ Han­na Jarl Tolk­cen­tra­len Sörmland 

Marie-Louice är en fan­tas­tisk lära­re, men­tor och coach. Jag har fått möj­lig­he­ten att insu­pa den kun­skap, vis­dom och nyfi­ken­het som Marie-Lou­i­se delar med sig av i sitt sätt att utbil­da och kan varmt rekom­men­de­ra hen­ne både som lära­re och coach / Susan­ne Schioler 

Kur­sen har varit en med­ve­tan­de­hö­ja­re beträf­fan­de kon­struk­ti­va sam­tal, både pro­fes­sio­nellt och privat/ Rosen­få­gel, Maria