Data­skydds­för­ord­ning­en (GDPR)

GDPR Novus Coach­ut­bild­ning. Vi föl­jer data­skydds­för­ord­ning­en (GDPR) som gäl­ler fom. 25 maj 2018.
Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska du som kund få infor­ma­tion om hur dina per­son­upp­gif­ter behand­las, vil­ket jag beskri­ver här nedan.

 

Nyhets­brev

Du erbjuds att pre­nu­me­re­ra på Novus­Ny­hets­brev. Då du tac­kat ja till det­ta kom­mer ditt namn och din e-post­a­dress fin­nas i vår mail­lis­ta för Nyhetsbrev.
Du kom­mer då att få Nyhets­brev med tips, inspi­ra­tion och erbju­dan­den av mig.
Vill du inte fin­nas kvar på min e-post­lis­ta för Nyhets­brev kan du när som helts avslu­ta din pre­nu­me­ra­tion genom att klic­ka på unsub­scri­be som all­tid finns längst ner i mina Nyhetsbrev.

 

Köp av våra tjänster

Då du köper våra tjäns­ter regi­stre­rar och spa­rar vi dina kon­takt­upp­gif­ter (namn, personnummer/ orga­ni­sa­tions­num­mer, adress/ e-post­a­dress) enligt bok­fö­rings­la­gen (minst 7 år)
Even­tu­el­la min­ne­san­teck­ning­ar från våra möten spa­ras ett år efter avslu­tat sam­ar­be­te- där­ef­ter avi­den­ti­fie­ras des­sa anteckningar.
Våra möten är all­tid kon­fi­den­ti­el­la, vi kom­mer inte att för tred­je part berät­ta vad våra möten inne­hål­ler, såtill­vi­da att lagen inte krä­ver det.

 

Han­te­ring av per­son- och kontaktuppgifter

De upp­gif­ter som vi har om dig han­te­ras på ett säkert sätt.
Vi kom­mer inte säl­ja eller dela dina upp­gif­ter till tred­je part.
Du kan när som helst kon­tak­ta oss på ml@novus-coachutbildning.se för att ta del av de upp­gif­ter vi har spa­ra­de om dig.
Av kon­fi­den­ti­el­la skäl läm­nar vi ald­rig ut dina upp­gif­ter till någon annan, såtill­vi­da att lagen inte krä­ver det.

 

Sam­ar­bets­part­ners och program

Alla de pro­gram och sam­ar­bets­part­ners vi har föl­jer även de GDPR.

 

Pro­gram vi använder:
Get a Newsletter

 

Marie-Louice Wal­lin, äga­re av Novus
Cer­ti­fi­e­rad Coach (PCC), Stresspedagog

 

Väs­terås 180523

Här kan du läsa mer om Data­skydds­för­ord­ning­en