Rekom­men­da­tio­ner Coachutbildning

Novus utbild­ning gav mig inte bara kun­skap och kom­pe­tens nog för att bör­ja min bana som coach, den gav mig ock­så per­son­lig utveck­ling och ett fan­tas­tiskt nät­verk av bli­van­de kol­le­gor. Kur­sens bland­ning av teo­ri och prak­tis­ka övning­ar gav ett väl­digt effek­tivt läran­de. Myc­ket väl inve­ste­ra­de tim­mar och pengar.

Vero­ni­ca Sjö­strand, HR-ansva­rig CBH-sko­lan Kung­li­ga Tek­nis­ka Högskolan

Novus  är både en pro­fes­sio­nell och per­son­lig utbild­ning. Lärar­na är peda­go­gis­ka och lär ut med vär­me och humor. Dom delar med sig av sina egna erfa­ren­he­ter och lyc­kas ska­pa en här­lig dyna­mik i grup­pen. Hela utbild­ning­en med dess inne­håll och övning­ar kän­des som en egen coaching pro­cess där jag utveck­la­des både i rol­len som coach och i min per­son­li­ga utveck­ling. Det är med mas­sor av ener­gi och ett sug efter mer, som jag avslu­tar utbild­ning­en. Jag kan varmt rekom­men­de­ra Novus! 

Jen­ny

Att gå Novus coach­ut­bild­ning har varit bland det roli­gas­te jag gjort. Jag har all­tid job­bat med sam­tal på ett eller annat vis, inom vår­den och som kom­mu­ni­ka­tör. I coaching har jag hit­tat en effek­tiv metod för att ska­pa goda sam­tal som leder till insikt och ska­par hand­ling. Vi har fått både teo­ri och en mas­sa prak­tisk trä­ning. Lärar­na har med vär­me och lyhörd­het inspi­re­rat oss och givit oss åter­kopp­ling. Jag kan varmt rekom­men­de­ra utbildningen!

Kata­ri­na Johansson

Jag kan varmt rekom­men­de­ra Novus Coach­ut­bild­ning! Myc­ket läro­rikt och bra balans mel­lan teori/praktik. Myc­ket enga­ge­ra­de lära­re med stor kun­skap inom områ­det som lever som de lär: Coachan­de! Des­sa kom­plet­te­ra­de varand­ra på ett bra sätt och gav myc­ket vär­de­ful­la syn­punk­ter under utbild­nings­ti­den. Kom­bi­na­tio­nen av teo­ri- prak­tik, egna stu­di­er mm var bra! Och ...icke att för­glöm­ma - Jag hade jättekul:)

Ing­e­la Åberg, Verksamhetsutvecklare

Se vad fle­ra del­ta­ga­re säger om Novus Coachutbildning

Coach­kom­pe­tens gör skill­nad (1)

Coach­kom­pe­tens - gör skill­nad (2)