Rekommendationer Novus Coachutbildning

Vi kän­ner stor tack­sam­het för de rekom­men­da­tio­ner våra del­ta­ga­re och upp­drags­gi­va­re gett oss under vägen. 

Rekom­men­da­tio­ner Coachutbildning

Novus utbild­ning gav mig inte bara kun­skap och kom­pe­tens nog för att bör­ja min bana som coach, den gav mig ock­så per­son­lig utveck­ling och ett fan­tas­tiskt nät­verk av bli­van­de kol­le­gor. Kur­sens bland­ning av teo­ri och prak­tis­ka övning­ar gav ett väl­digt effek­tivt läran­de. Myc­ket väl inve­ste­ra­de tim­mar och pengar./Veronica Sjö­strand, HR-ansva­rig CBH-sko­lan Kung­li­ga Tek­nis­ka Högskolan

Jät­teskick­li­ga och inspi­re­ran­de utbil­da­re som leve­re­rat en kurs av topp­kva­li­tet! Vär­de­fullt mate­ri­al och väl struk­tu­re­rat upp­lägg som har fun­ge­rat i både i fysisk och digi­tal utbild­nings­form. Det känns fan­tas­tiskt att jag val­de att inve­ste­ra i det­ta, verk­li­gen som att jag har gett mig själv något! Och dess­utom får med mig ett verk­tyg som fun­ge­rar både i min yrkes­roll så väl som i hem­met. TACK för en otro­ligt utveck­lan­de utbild­ning! /Victoria

Kur­sen har varit väl­digt givan­de och läran­de. Både i syf­te att bli coach men även en per­son­lig utveck­ling. Lärar­na var myc­ket enga­ge­ra­de och var­ma. Rekom­men­de­rar den här utbild­ning­en myc­ket. /Chatrin Undvall

Det har varit en myc­ket givan­de utbild­ning som både gav mig verk­ty­gen och dess­utom, stor del av tiden en möj­lig­het att använ­da verk­ty­gen, tid att lära oss hantverket.

Det har beri­kat både mitt pri­va­ta och pro­fes­sio­nel­la liv./Lisa Gawell, Grun­da­re Fram­gång för alla

Eftersom den­na utbild­ning inne­hål­ler väl­digt myc­ket prak­tis­ka övning­ar blir man snabbt erfa­ren som coach. Alla övnings­till­fäl­len på och mel­lan kurs­da­gar­na är utveck­lan­de och ska­par en bra själv­käns­la. Bland­ning­en av teo­ri och prak­tik är väl­digt bra /Monica Johnsson

En myc­ket intres­sant, givan­de och utveck­lan­de kurs. Jag har lärt mig så otro­ligt myc­ket om coaching och jag kän­ner mig trygg och säker i rol­len som coach – tack vare den­na kurs. /Sofia

Den resa som jag gjort genom utbild­ning­en har varit otro­ligt givan­de och kom­mer att bety­da myc­ket både i mitt yrkes­liv och pri­vat. Kan varmt rekom­men­de­ra Novus´s kur­ser! /Barbro

Jag har bli­vit mer själv­med­ve­ten och höjt min för­må­ga att kun­na lyss­na aktivt och vara när­va­ran­de. Des­sa kun­ska­per bär jag med mig i både mitt yrkes­mäs­si­ga- och pri­va­ta liv fram­ö­ver /Nöjd kursdeltagare.

Den­na kurs har gett mig en stor kun­skap och ett med­mänsk­ligt bemö­tan­de som med­ve­tan­de­gör- både pri­vat och på arbe­tet. Myc­ket nöjd kurs­del­ta­ga­re / Lena Malm­ros, Mus­kel­bi­ten FRISKVÅRD

Novus  är både en pro­fes­sio­nell och per­son­lig utbild­ning. Lärar­na är peda­go­gis­ka och lär ut med vär­me och humor. Dom delar med sig av sina egna erfa­ren­he­ter och lyc­kas ska­pa en här­lig dyna­mik i grup­pen. Hela utbild­ning­en med dess inne­håll och övning­ar kän­des som en egen coaching pro­cess där jag utveck­la­des både i rol­len som coach och i min per­son­li­ga utveck­ling. Det är med mas­sor av ener­gi och ett sug efter mer, som jag avslu­tar utbild­ning­en. Jag kan varmt rekom­men­de­ra Novus! / Jenny

Kom­pe­ten­ta leda­re med oli­ka bak­grund som kom­plet­te­rar varand­ra myc­ket bra. En per­son­lig käns­la och genu­int enga­ge­mang fort­lö­per genom hela utbild­ning­en. Bra feedback/ åter­kopp­ling ges genom hela utbild­ning­en. Öpp­na för att själ­va få feed­back och för­bätt­ras genom den. Novus leder utbild­ning­en genom hjär­ta och per­son­ligt enga­ge­mang. TACK! / Fri­da, nöjd kursdeltagare

Coaching är för mig ett sätt att lyf­ta män­ni­skors egen för­må­ga till för­änd­ring. I vårt sam­häl­le idag ges ofta för lite tid till per­son­lig utveck­ling och för mig som leda­re och chef är de lång­sik­ti­ga effek­ter­na så posi­ti­va att det för mig är en själv­klar­het att använ­da coaching i mitt dag­li­ga arbe­te. Utbild­ning­en har gett mig fler verk­tyg att använ­da var­je dag i min yrkesroll/ Caro­la Öster­man, Butikschef

Jag skul­le vil­ja rekom­men­de­ra alla att ge sig tid att utbil­da sig själv. Det­ta är den bäs­ta lär­dom jag fått på länge. Ge dig tid med dig själv/ Ann-Sofie

Jag kan varmt rekom­men­de­ra Novus Coach­ut­bild­ning! Myc­ket läro­rikt och bra balans mel­lan teori/praktik. Myc­ket enga­ge­ra­de lära­re mes stor kun­skap inom områ­det som lever som de lär: Coachan­de! Des­sa kom­plet­te­ra­de varand­ra på ett bra sätt och gav myc­ket vär­de­ful­la syn­punk­ter under utbild­nings­ti­den. Kom­bi­na­tio­nen av teo­ri- prak­tik, egna stu­di­er mm var bra! Och ...icke att för­glöm­ma - Jag hade jättekul:)/ Ing­e­la Åberg, Verksamhetsutvecklare

En otro­ligt givan­de utbild­ning med bra balans mel­lan teo­ri och prak­tik i en här­lig atmo­sfär. Kun­ni­ga och inspi­re­ra­de lära­re som kom­plet­te­rar varand­ra väl, och enga­ge­ra­de kurs­del­ta­ga­re. Jag kan varmt rekom­men­de­ra kur­sen till alla som vill arbe­ta med ett coachan­de för­håll­nings­sätt men även för per­son­lig utveck­ling. /Nöjd kursdeltagare

Jag kan varmt rekom­men­de­ra Novus coach­ut­bild­ning! Den har varit myc­ket givan­de och bidra­git till per­son­lig utveck­ling för mig i såväl min yrkes­roll som pri­vat. Jag har fått kun­ska­per om vad som krävs för att star­ta posi­ti­va för­änd­rings­pro­ces­ser och även fått insik­ter om mina egna mål och visio­ner. Utbild­ning­en erbju­der både teo­ri och prak­tis­ka övning­ar som bidrar till öka­de kun­ska­per och fär­dig­he­ter, samt många teo­re­tis­ka verk­tyg att ta med sig i sin fort­sät­ta utveck­ling inom coaching. Utbild­ning­en är myc­ket struk­tu­re­rad med ett tyd­ligt upp­lägg och bra balans mel­lan teo­ri och prak­tik. Var­je kurs­till­fäl­le har, tack vare trev­li­ga och kun­ni­ga lära­re samt enga­ge­ra­de kurs­del­ta­ga­re, bidra­git till en lust­fylld stäm­ning och nya lär­do­mar. Utbild­ning­en upp­fyll­de alla mina höga förväntningar!/ Christi­na, soci­o­nom och nöjd kursdeltagare”

Jag rekom­men­de­rar vart den­na utbild­ning, inte bara till dig som vill arbe­ta som coach. Jag ser att man kom­mer att ha stor nyt­ta av den här meto­den i fle­ra yrken och även i privatlivet/ Anni­ca Stagwall

Mer än en utbild­ning, har fak­tiskt fått med mig ett nytt för­håll­nings­sätt som känns aktu­ellt att tilläm­pa i många av livets hörn och kan­ter. /Laura

Jag är myc­ket nöjd med en utmärkt genom­förd kurs, med bra lära­re, som på ett enga­ge­rat och kom­pe­tent sätt ska­pat för­ut­sätt­ning­ar för att lyc­kas som coach. /Posacki Ric­kard-  nöjd kursdeltagare

En fan­tas­tisk givan­de och intres­sant utbild­ning både ur aspek­ten inne­håll och upp­lägg. Kurs­le­da­re får högs­ta betyg! Kan varmt rekom­men­de­ra den­na utbild­ning även om du inte just tän­ker dig att arbe­ta som coach- då kusen ger myc­ket självin­sikt och möj­lig­het att reflektera./Marie-en myc­ket nöjd kurs­del­ta­ga­re hös­ten 2016

Utbild­ning­en har gett mig tro­ligt myc­ket insikt och tek­ni­ker för att coacha på bäs­ta sätt. Jag kan varmt rekom­men­de­ra utbild­ning­en Diplo­me­rad Coach. En upp­täc­kan­de, kre­a­tiv, myc­ket väl­struk­tu­re­rad och genom­tänkt ”set up” som hål­ler ele­ver­na enga­ge­ra­de, invol­ve­ra­de och fram­för allt moti­ve­ra­de från bör­jan till slut. Dess­utom lärar­na som får 5 stjär­nor av mig för sin kun­skap, pro­fes­sio­na­lism och engagemang/ Cristi­na B

Kur­sen har varit en med­ve­tan­de­hö­ja­re beträf­fan­de kon­struk­ti­va sam­tal, både pro­fes­sio­nellt och privat
/ Rosen­få­gel, Maria

Jag kan varmt rekom­men­de­ra den­na kurs, den är läro­rik, mat­nyt­tig och verk­stäl­lan­de. Med den­na kurs utveck­las man som indi­vid samt i sin yrkesroll./Nadya Andersson

Innan star­ten trod­de jag att kur­sens övnings­pass skul­le vara mer som roll­spel. Men de inne­höll verk­li­gen äkta ange­lä­gen­he­ter från oss ele­ver. Det gjor­de ses­sio­ner­na rea­lis­tis­ka och väl­digt läro­ri­ka, både när jag coacha­de och när jag blev coachad./ Lars Hol­mqvist, Diplo­me­rad coach i mars 2017

Utbild­ning­en var verk­li­gen rik­tigt bra! Den gav så myc­ket mer än fak­ta. Vil­ket väx­an­de, och det är bara bör­jan på resan/Carin Hellquist

Bra sätt att utö­ka ”verk­tygs­lå­dan” obe­ro­en­de om man ska job­ba enbart som coach eller använ­da ett mer coachan­de för­håll­nings­sätt i råd­gi­van­de eller chefs/ledarskapssituationer. Man får nya vän­ner för livet, vid­ga­de per­spek­tiv och nya insik­ter om både sig själv och andra/ Del­ta­ga­re Våren 2017

Jag gick Novus Diplo­me­rad Coach­ut­bild­ning våren 2017. Kur­sen gav mig många verk­tyg i min roll som regi­on­chef på Nor­dic Well­ness. Jag rekom­men­de­rar varmt and­ra che­fer att gå den­na utbild­ning i syf­te att utveck­la sitt ledarskap/ Abra­hams­son Wil­le, Nöjd kurs­del­ta­ga­re; Regi­on­chef Nor­dic Wellness

 Den­na utbild­ning är den mest givan­de som jag gått! Jag har utveck­lats både som män­ni­ska och som yrkes­per­son. Jag kan verk­li­gen rekom­men­de­ra Novus Coach­ut­bild­ning!/ Camil­la Wes­terlund, Socionom 

Jag val­de den här utbild­ning­en för att kän­na mig säk­ra­re i min roll som agil coach. Till dag­lig dags arbe­tar jag näs­tan ute­slu­tan­de med team, och jag behöv­de lära mig mer om och trä­na på att job­ba på indi­vid­ni­vå. Tidi­ga­re har jag tänkt på coaching som en mängd frå­gor jag kan använ­da. Efter kur­sen har jag stöd av ram­ver­ket runt omkring dem. Vad är syf­tet? Hur kan jag hjäl­pa min sam­tals­part­ner att bli med­ve­ten om sina möj­lig­he­ter och direkt hit­ta sätt att job­ba fram­åt? Hur kan jag läsa av ener­gi­er och använ­da dem för att arbe­ta fram­åt? Jag tän­ker att det är en kurs som fler inom IT-bran­schen, men ock­så den agi­la värl­den, direkt kan omsät­ta i sina rol­ler på sina jobb och upp­drag. Att stöt­ta med­ar­be­ta­re i att växa, våga utma­na sig själv, och att få verk­tyg att till­sam­mans loc­ka fram var­je män­niskas potential./Tina Vin­cent, agil coach från One­A­gen­cy, just nu på upp­drag på Com Hem

Jag kan varmt rekom­men­de­ra Diplo­me­rad Coach utbild­ning­en med Marie-Louice Wal­lin. Kur­sen har gett mig insik­ter i livet, nya kom­pe­ten­ser och en möj­lig­het att utveck­la en ny kar­riär / Anders Roma­re Huvud­lä­ra­re KRITA Folkuniversitetet

Struk­tur, fokus och eget företag!Jag tyc­ker att utbild­ning­en har hjälpt mig pri­vat och yrkes­mäs­sigt! Jag är en per­son som är nyfi­ken, brin­ner för att tes­ta nya ideér och att stän­digt utveck­las. Det led­de till att jag inte viss­te rik­tigt vad jag vil­le sat­sa på eller vad jag vil­le job­ba med. Genom kur­sen fick jag möj­lig­het att foku­se­ra och verk­li­gen kom­ma fram till det som är vik­tigt för mig nu och ock­så läng­re fram i tiden. Kur­sen ger bra för­ut­sätt­ning­ar för att genom övningar,metoder och ICF´s kärn­kom­pe­ten­ser kom­ma när­ma­re ditt mål och all­tid hål­la kli­en­tens agen­da i fokus! Kur­sen har gett mig möj­lig­het att ska­pa struk­tur och att ha mod för att star­ta eget  i det jag brin­ner för. Jag kän­ner mig fri. Tack- ni är förebilder!/ Nevin Kristi­na Youssef

Jag rekom­men­de­rar vart att gå utbild­ning­en Diplo­me­rad Coach. Den ger nya insik­ter, per­spek­tiv och verk­tyg som är använd­ba­ra både pri­vat och i yrkes­li­vet. Utbild­ning­en Diplo­me­rad Coach är en inve­ste­ring i sig själv, för res­ten av livet./ Peter The­lan­der, Busi­ness Deve­lo­per Sca­nia CV AB, PT Coaching & Utveckling

Jag anmäl­de mig till kur­sen för att lära mig om coaching som metod eller för­håll­nings­sätt. Men det vik­ti­gas­te jag tar med mig var den egna resan som sat­tes i gång- min egen och kurs­kam­ra­ter­nas utveck­ling, var häf­tigt att vara med om. / Nöjd kurs­del­ta­ga­re Inga Stan­te, Yoga­lä­ra­re och utbildare

 Jag är jät­te­nöjd med Coach­ut­bild­ning­en hos Novus, det har gett mig ett helt nytt språk att använ­da i mötet med män­ni­skor. Det har varit en väl­digt utma­nan­de, posi­tiv, givan­de och rolig kurs. Jag är så glad att jag har gått den och ser fram emot mitt näs­ta steg som cer­ti­fi­e­rad coach./Rut Sem­re, Nöjd kurs­del­ta­ga­re, Coach

Gå den här utbild­ning­en! Per­son­lig utveck­ling och insik­ter som gör för­änd­ring­ar möj­li­ga! Tack för ert enga­ge­mang och för­håll­nings­sätt som kurs­le­da­re /Henrik Nils­son, nöjd kursdeltagare

Utbild­ning­en har givit mig nya kar­riär­möj­lig­he­ter där jag kan på bätt­re sätt ver­ka i min pas­sion, bonu­sen är den egna per­son­lig utveck­ling­en! / Sabi­na Fre­des, Diplo­me­rad Coach

Marie-Louice och Anna är fan­tas­tis­ka lära­re och finns där som hand­le­da­re under hela utbild­ning­en, vil­ket är otro­ligt vär­de­fullt. Under kur­sens gång har jag utveck­lats och är nu när­ma­re mitt eget mål, vil­ket känns spän­nan­de. Kan varmt rekom­men­de­ra kur­sen för den som vill utveck­las och nå sina dröm­mar och mål/ Lin­da Ström, Myc­ket nöjd kursdeltagare

Proffs! Kan varmt rekom­men­de­ra den­na utbild­ning! Har säl­lan skå­dat och del­ta­git i en så väl­pla­ne­rad och väl­struk­tu­re­rad utbild­ning. Enga­ge­ra­de lära­re som vill ditt bäs­ta att lära dig allt om coaching som är värt att veta! Den­na utbild­ning kom­mer lig­ga till grund för mina för­ut­sätt­ning­ar till en utveck­ling av mitt yrkes­val i nära framtid/ Son­ja Österberg

Utbild­ning­en har bredd och djup, och jag kän­ner verk­li­gen att jag efter all trä­ning kan ta emot en kli­ent, kal­la mig diplo­me­rad coach och vara trygg i det./ Kristi­na Karlsson

Per­son­lig utveck­ling: för att bäst kun­na möta kli­en­ten. Coaching av mig själv: för att vara bäs­ta coachen

"Att gå Novus coach­ut­bild­ning har varit bland det roli­gas­te jag gjort. Jag har all­tid job­bat med sam­tal på ett eller annat vis, inom vår­den och som kom­mu­ni­ka­tör. I coaching har jag hit­tat en effek­tiv metod för att ska­pa goda sam­tal som leder till insikt och ska­par hand­ling. Vi har fått både teo­ri och en mas­sa prak­tisk trä­ning. Lärar­na har med vär­me och lyhörd­het inspi­re­rat oss och givit oss återkoppling.Jag kan varmt rekom­men­de­ra utbildningen!"Katarina Johansson