Rekom­men­da­tio­ner Mentorcoaching

Jag val­de Marie-Louice som men­tor­coach när jag själv skul­le cer­ti­fi­e­ra mig , hon ska­pa­de det tryg­ga utrym­met jag behöv­de för att utma­na mig och upp­täc­ka mina egna blin­da fläc­kar som coach. Med varm hand och hög kom­pe­tens inom De kärn­kom­pe­ten­ser ICF tilläm­par gui­da­de hon mig genom pro­ces­sen som kräv­des för min cer­ti­fi­e­rings­pro­cess , och sist men inte minst så tog jag ytter­li­ga­re någ­ra steg i min resa att bli en tryg­ga­re och bätt­re Coach. Jag kan varmt rekom­men­de­ra Marie-Louice.

Sabi­na Fre­des, Ing­et är omöj­ligt AB

Marie-Louice har på ett enga­ge­rat sätt och med posi­tivt bemö­tan­de bistått med men­torscoaching­en och på så sätt bidra­git till min certifiering

Johan­na Gartz, ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (ACC)

Jag kan varmt rekom­men­de­ra Marie-Louice som är en kom­pe­tent coach men en ock­så peda­go­gisk lärare/mentor. Nog­grann i sitt coachan­de uttryck och en före­bild för hur jag öns­kar bli bätt­re som coach. Hon är genu­in och trygg vil­ket ska­par för­ut­sätt­ning­ar för min egen utveck­lings­re­sa som coach.