Del­ta­ga­re berät­tar om hur de använ­der sin coachkompetens

Vi har fått det sto­ra för­tro­en­det att lot­sa många del­ta­ga­re på resan till Diplo­me­rad Coach.

Den gemen­sam­ma näm­na­ren för våra del­ta­ga­re är att de vill arbe­te med mötet och sam­ta­let som verk­tyg för att ska­pa enga­ge­mang och  utveckling.

Bred­den på använd­nings­om­rå­den för coaching bely­ses väl i det våra del­ta­ga­re berät­tar om hur de använ­der sin coach­kom­pe­tens och vil­ken skill­nad det gör.

Lot­ta Pers­son - Districts Con­trol­ler Scan­dic Hotels
Idag använ­der jag min coach­kom­pe­tens när jag har sam­tal med leda­re på min arbets­plats Scan­dic. Genom den verk­tygs­lå­da jag fått till mig i min utbild­ning som Diplo­me­rad Coach läg­ger jag mär­ke till att våra sam­tal bli­vit mer tillå­tan­de och har en hög­re dyna­mik. Det är så fint att kun­na stäl­la frå­gor som gör att våra leda­re fin­ner sva­ren hos sig själ­va istäl­let för att jag skall gå på ”lea­ding”. Jag har även i dia­log med min chef anmält intres­se om att få bli ”men­tor” för nya leda­re i ngt annat disti­rikt, vil­ket jag verk­li­gen ser fram mot nu när hös­ten sät­ter fart. Är oer­hört tack­sam över kom­pe­ten­sen som Diplo­me­rad Coach.

Sebasti­an Lifvin - Startupcoach
Jag arbe­tar som coach där jag hjäl­per per­so­ner star­ta och växa bolag. Att kun­na möta och för­stå män­ni­skor och deras utma­ning­ar och för­ut­sätt­ning­ar A och O i min roll för att kun­na hjäl­pa dem fram­åt, vil­ket coach­ut­bild­ning­en verk­li­gen har stärkt mig i. Att se per­so­ner hit­ta sina kall, få nya insik­ter och hit­ta en fram­å­tan­da är något av det mest menings­ful­la jag vet - och att få job­ba med det gör jag helt tack vare utbild­ning­en hos Novus.
Star­tupcoachen, www.startupcoachen.io

Lii­sa Luon­si - Projektledare/Coach
Genom att stäl­la frå­gor, lyss­na och ska­pa utrym­me för en indi­vid att tän­ka och reflek­te­ra ska­pas för­ut­sätt­ning­ar för nya tan­kar och insik­ter som leder till att indi­vi­den själv kom­mer fram till svar och lös­ning­ar. Det­ta ska­par i sin enkel­het enga­ge­mang hos indi­vi­den att genom­fö­ra det som behövs att kom­ma fram­åt och ska­pa för­änd­ring. För mig som pro­jekt­le­da­re är coaching ett natur­ligt och givan­de sätt att sam­ar­be­ta, leda och dela ansvar, vil­ket bidrar till kon­ti­nu­er­lig utveck­ling hos indi­vi­der och hos team.

Åsa - Verksamhetsutvecklare/förändringsledare
Coach­ut­bild­ning­en är både prak­tisk och teo­re­tisk. Jag har fått trä­na på fär­dig­he­ter som jag har direkt nyt­ta av t ex när jag faci­li­te­rar works­hops. Det gäl­ler bland annat hur jag for­mu­le­rar frå­gor, byg­ger trygg­het i rum­met eller speg­lar och sam­man­fat­tar dis­kus­sio­ner. Jag kan varmt rekom­men­de­ra Marie-Lou­i­se som kursledare.

Jose­fi­ne Rosén - Verk­sam­hets­ut­veck­la­re och Projektledare

För 4 år sedan utbil­da­de jag mig till coach och jag tän­ker på tek­ni­ker­na som vi lär­de oss och att ha ett coachan­de för­håll­nings­sätt var­je dag fortfarande.

I mitt jobb som pro­jekt­le­da­re är det vär­de­fullt att lyss­na aktivt och få and­ra att kän­na ägan­de­skap så att vi lät­ta­re kan ta oss till ett gemen­samt mål.

Jag äls­kar att se män­ni­skor tän­ka sina egna tan­kar om sig själ­va och sina arbets­upp­gif­ter för bäs­ta resultat.

Jan Karls­son - fil.dr i peda­go­gik, inrikt­ning arbetsliv:

Jag har haft så myc­ket nyt­ta av kur­sen i mitt arbe­te både med coaching av che­fer och ock­så ledningsgrupper.
Jag kom­mer ock­så använ­da coaching i kom­bi­na­tion med mitt digi­ta­la ledar­ut­veck­lings verk­tyg Learnflow.
Coach­kom­pe­ten­ser­na har verk­li­gen öpp­nat upp fle­ra och helt nya möjligheter.
Learn­flow https://learnflow.se/

Se vad fle­ra del­ta­ga­re säger om Novus Coachutbildning

Rekom­men­da­tio­ner - Novus Coachutbildning

Coach­kom­pe­tens - gör skillnad