Coaching- ska­par för­ut­sätt­ning­ar för utveckling

Coaching är ett effek­tivt sätt att kom­mu­ni­ce­ra för att opti­me­ra män­ni­skors och grup­pers potential

  • stöd­jer pro­ces­sen för utveck­ling och för­änd­ring genom ökad med­ve­ten­het, ägar­skap och tro på individens/gruppens inre potential.
  • ska­par för­ut­sätt­ning­ar för att ska­pa och han­te­ra för­änd­ring­ar, på såväl indi­vid- som på grupp- och organisationsnivå.
  • inne­bär en med­ve­ten kom­mu­ni­ka­tion som byg­ger på själv­kän­ne­dom och med­ve­ten­het om hur vi påver­kar och påver­kas i våra rela­tio­ner och soci­a­la sammanhang.
  • byg­ger på en lång kun­skaps­tra­di­tion med prak­tisk tillämp­ning, när det gäl­ler sam­tal som leder till för­änd­ring och utveck­ling. Styr­kan i det­ta för­håll­nings­sätt är ett stort fokus på vad som sker i mötet mel­lan män­ni­skor bort­om det rent men­ta­la samtalet.

Ordet coach kom­mer från ungers­kans kocsi, vil­ket bety­der en vagn från byn Kocs.
Des­sa vag­nar frak­ta­de män­ni­skor från en plats till en annan – allt­så att bära fram en män­ni­ska från en nuva­ran­de situ­a­tion till en öns­kad situation.

Sam­tal för väx­an­de och utveckling

När vi män­ni­skor blir sed­da, bekräf­ta­de, får ta ansvar och använ­da hela vår poten­ti­al väx­er vi och pre­ste­rat bättre.
Ett coachan­de för­håll­nings­sätt hand­lar om att se din sam­tals­part­ner möj­lig­he­ter genom att stöd­ja pro­ces­ser för utveck­ling och för­änd­ring  genom ökad med­ve­ten­het, tyd­lig kom­mu­ni­ka­tion, ägar­skap och tro på individens/gruppens inre potential.

Ett coachan­de för­håll­nings­sätt inne­bär ett aktivt lyss­nan­de och för­må­ga att stäl­la frå­gor för att bekräf­ta, moti­ve­ra och utveck­la indi­vi­der och grupper.
Ett coachan­de för­håll­nings­sätt upp­munt­rar det inre ledar­ska­pet genom att moti­ve­ra, inspi­re­ra och stöd­ja, vil­ket ökar enga­ge­mang­et hos din samtalspartner.

Coaching- skapar förutsättningar för utveckling

Vägen till utveck­ling och växande

Coachen är spe­ci­a­list på den utveck­lings­pro­cess som främ­jar, fri­gör och utveck­lar män­ni­skans inre potential.
Coachen ska­par för­ut­sätt­ning­ar för kli­en­ten att speg­la sig i sam­ta­len och stäl­ler frå­gor som ger möj­lig­het till nya tan­kar och för­håll­nings­sätt hos individen.

Genom coach­ning­en för­dju­par kli­en­ten sitt läran­de, för­bätt­rar sina pre­sta­tio­ner och utveck­lar sin livskvalitet.
Grund­tan­ken är att det inom män­ni­skan själv finns en kun­skap om vad hon eller han hon bör göra för att lyckas.
Coachen hjäl­per och stöt­tar kli­en­ten att själv fin­na sva­ren och vägen till utveckling.

Det vik­ti­gas­te för att en per­son ska utveck­las är att den­ne ökar sin kun­skap och medvetenhet.
Kli­en­ten väl­jer vad sam­ta­let med en coach ska hand­la om, coachen bidrar genom sin kun­skap om utveck­lings­pro­ces­sen och med sina frågor.
Det­ta ska­par tyd­lig­het om att det är kli­en­ten som ansva­rar för sin pro­cess, sina val och sina handlingar

Mål och mening

Coaching utgår ifrån män­ni­skans för­må­ga att ska­pa mening i sin per­son­li­ga värld.
Coaching beto­nar de grund­läg­gan­de exi­sten­ti­el­la vill­kor som är lika för alla män­ni­skor och lyf­ter fram vil­jan och livs­gni­stans bety­del­se för mänsk­lig utveck­ling och ökad medvetenhet.

För att coacha en män­ni­ska till ett bestämt mål behö­ver du förs­ta fin­na hen­ne där hon är, hjäl­pa hen­ne att se sina egna vär­de­ring­ar, driv­kraf­ter och pas­sio­ner. Annars ham­nar hon kanske i “fel” mål.

Genu­i­na möten med tyd­lig kommunikation

Coaching hand­lar om en tyd­lig kom­mu­ni­ka­tion och genu­i­na möten mel­lan män­ni­skor, en läng­tan att bli hel i en många gång­er splitt­rad tillvaro.
I vår tid med stän­di­ga och ofta snab­ba för­änd­ring­ar har just det­ta bli­vit en brist.

Coaching hand­lar om en kre­a­tiv och tyd­lig kom­mu­ni­ka­tion och genu­i­na dia­lo­ger – för­ut­sätt­ning­ar för utveck­ling av rela­tio­ner, grup­per och organisationer.