Coaching- Novus Coachutbildning

Coaching- skapar förutsättningar för utveckling

Coaching är ett effektivt sätt att kommunicera för att optimera människors och gruppers potential

  • stödjer processen för utveckling och förändring genom ökad medvetenhet, ägarskap och tro på individens/gruppens inre potential.
  • skapar förutsättningar för att skapa och hantera förändringar, på såväl individ- som på grupp- och organisationsnivå.
  • innebär en medveten kommunikation som bygger på självkännedom och medvetenhet om hur vi påverkar och påverkas i våra relationer och sociala sammanhang.
  • bygger på en lång kunskapstradition med praktisk tillämpning, när det gäller samtal som leder till förändring och utveckling. Styrkan i detta förhållningssätt är ett stort fokus på vad som sker i mötet mellan människor bortom det rent mentala samtalet.

Ordet coach kommer från ungerskans kocsi, vilket betyder en vagn från byn Kocs. Kocs var på 1500-talet känt för att tillverka speciellt välgjorda vagnar. Dessa vagnar fraktade människor från en plats till en annan – alltså att bära fram en människa från en nuvarande situation till en önskad situation.

Mål och mening

Coaching utgår ifrån människans förmåga att skapa mening i sin personliga värld. Coaching betonar de grundläggande existentiella villkor som är lika för alla människor och lyfter fram viljan och livsgnistans betydelse för mänsklig utveckling och ökad medvetenhet. För att coacha en människa till ett bestämt mål behöver du första finna henne där hon är, hjälpa henne att se sina egna värderingar, drivkrafter och passioner. Annars hamnar hon kanske i “fel” mål.

Vägen till utveckling och växande

Coachen är specialist på den utvecklingsprocess som främjar, frigör och utvecklar människans inre potential. Coachen skapar förutsättningar för klienten att spegla sig i samtalen och ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar och förhållningssätt hos individen. Genom coachningen fördjupar klienten sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar sin livskvalitet. Grundtanken är att det inom människan själv finns en kunskap om vad hon eller han hon bör göra för att lyckas. Coachen hjälper och stöttar klienten att själv finna svaren och vägen till utveckling. Det viktigaste för att en person ska utvecklas är att denne ökar sin kunskap och medvetenhet. Klienten väljer vad samtalet med en coach ska handla om, coachen bidrar genom sin kunskap om utvecklingsprocessen och med sina frågor. Detta skapar tydlighet om att det är klienten som ansvarar för sin process, sina val och sina handlingar

Genuina möten med tydlig kommunikation

Coaching handlar om en tydlig kommunikation och genuina möten mellan människor, en längtan att bli hel i en många gånger splittrad tillvaro. I vår tid med ständiga och ofta snabba förändringar har just detta blivit en brist. Coaching handlar om en kreativ och tydlig kommunikation och genuina dialoger – förutsättningar för utveckling av relationer, grupper och organisationer.

Samtal för växande och utveckling

När vi människor blir sedda, bekräftade, får ta ansvar och använda hela vår potential växer vi och presterat bättre. Ett coachande förhållningssätt handlar om att se din samtalspartner möjligheter genom att stödja processer för utveckling och förändring  genom ökad medvetenhet, tydlig kommunikation, ägarskap och tro på individens/gruppens inre potential.

Ett coachande förhållningssätt innebär ett aktivt lyssnande och förmåga att ställa frågor för att bekräfta, motivera och utveckla individer och grupper. Ett coachande förhållningssätt uppmuntrar det inre ledarskapet genom att motivera, inspirera och stödja, vilket ökar engagemanget hos din samtalspartner.

Det har varit värdefullt för mig att avsätta tid för mig själv, att få prata och tänka till punkt. Blivit lyssnad på/ Johan

Jag har fått  redskap för att fatta beslut.  Du har tillsammans med mig bollat tips och idéer. Dina frågor har gett mig nya infallsvinklar/ Maria S