Coachutbildning- Novus Coachutbildning

Målet med vår coach­ut­bild­ning är att ge dig teo­ri­er, meto­der, verk­tyg och prak­tisk fär­dig­hets­trä­ning för att arbe­ta med coach­ning på ett pro­fes­sio­nellt och kva­li­tets­sä­kert sätt. 

Coach­ut­bild­ning - Mål

Målet  med vår coach­ut­bild­ning är att ge dig teo­ri­er, meto­der, verk­tyg och prak­tisk fär­dig­hets­trä­ning för att arbe­ta med coach­ning på ett pro­fes­sio­nellt och kva­li­tets­sä­kert sätt.

Utbild­ning­en ger dig verk­tyg för att utveck­la din för­må­ga att kom­mu­ni­ce­ra och få en hög­re kva­li­té i mötet med människor.

Du får verk­tyg för att ska­pa goda möten, möten som utveck­lar och moti­ve­rar. Efter utbild­ning­en har du fler verk­tyg för att stöd­ja, moti­ve­ra och inspi­re­ra and­ra sam­ti­digt som du själv får en ökad till­freds­stäl­lel­se i ditt arbete.

Coach­ut­bild­ning- Innehåll

Vår coach­ut­bild­ning byg­ger på teo­ri som var­vas med kon­kre­ta verk­tyg och prak­tisk trä­ning i coachning.

Utbild­ning­en omfat­tar 67.5 tim­mar coach­spe­ci­fik utbild­ning, varav 60 tim­mar är lärar­ledd undervisning.

Utbild­ning­en består av fem oli­ka del­mo­ment som byg­ger på de åtta kärn­kom­pe­ten­ser och etis­ka rikt­lin­jer som ICF (Inter­na­tio­nal Coaching Fede­ra­tion) tagit fram för den pro­fes­sio­nel­le coachens yrkesutövning.

 • Age­ra etiskt
 • Inför­li­var ett coachan­de förhållningssätt
 • Upp­rät­tar och efter­le­ver avtal och överenskommelser
 • Utveck­lar för­tro­en­de och trygghet
 • Bibe­hål­ler närvaro
 • Lyss­nar aktivt
 • Väc­ker medvetenhet
 • Faci­li­te­rar kli­en­tens utveckling

 

Mel­lan var­je kurs­till­fäl­le arbe­tar du med prak­tisk fär­dig­hets­trä­ning i coaching (du ansva­rar själv för att hit­ta per­so­ner att prak­ti­se­ra med) samt skrift­li­ga inläm­nings­upp­gif­ter. Den prak­tis­ka fär­dig­hets­trä­ning­en i coaching under utbild­ning­en sker genom att del­ta­gar­na alter­ne­rar mel­lan att vara coach, kli­ent och obser­va­tör i coach­sam­tal, för att få fler per­spek­tiv på coaching­pro­ces­sen och inlär­ning­en. Coaching­en sker med rik­ti­ga ämnen, som är ange­läg­na för dig, så det är bra att innan utbild­ning­en fun­de­ra över vil­ka områ­den, yrkes­mäs­sigt och/eller pri­vat som du vill utveckla/förändra. Det­ta gör att du får egen per­son­lig utveck­ling med dig under utbildningen.

Genom hela coach­ut­bild­ning­en får du feed­back på hur du utveck­las i använ­dan­det av coach­ning­fär­dig­he­ter­na och stöd i att utveck­la ditt per­son­li­ga sätt att använ­da coaching.

Grun­den

Det är vik­tigt att coachen har god kän­ne­dom om coaching som metod. I det­ta del­mo­ment tar vi del av coaching­ens histo­ria, filo­so­fi och vär­de­grund. Vi går ock­så ige­nom etis­ka frå­ge­ställ­ning­ar, ett pro­fes­sio­nellt förhållningssätt.

Helt avgö­ran­de för hur coachen lyc­kas i sin kom­mu­ni­ka­tion är den­nes för­må­ga att ska­pa en rela­tion med per­so­nen hen ska coacha. Vi går ige­nom teo­ri­er och tan­kar för vår för­må­ga att ska­pa, upp­rätt­hål­la och repa­re­ra för­tro­en­de – vik­ti­ga kom­po­nen­ter i alla mänsk­li­ga möten. Vi  trä­nar prak­tiskt på tyd­lig­het och närvaro.

Coaching är ett lös­nings­fo­ku­se­rat sätt att för­hål­la sig till för­änd­ring­ar och vi går ige­nom verk­tyg för detta.

Effek­tiv kommunikation

Coaching byg­ger till stor del på för­må­gan att kun­na lyss­na aktivt, ska­pa moti­va­tion och att stäl­la kraft­ful­la och utveck­lan­de frå­gor. Frå­gor­na ger den coacha­de till­gång till nya per­spek­tiv och öpp­nar upp för utveckling.

För att verk­li­gen mötas och inspi­re­ra mås­te både coach och kli­ent ibland kun­na läm­na sin respek­ti­ve trygghetszoner.

Coachens för­må­ga att ska­pa kom­mu­ni­ka­tion med kva­li­tet är avgö­ran­de för coaching­ens utgång. Här får del­ta­ga­ren möj­lig­het att trä­na på just detta.

För­änd­ring och utveckling

Utveck­ling och för­änd­ring är levan­de pro­ces­ser som med hjälp av coaching kan ske på ett med­ve­tet sätt.

Kun­skap om utveck­ling och för­änd­ring är vik­ti­ga kom­po­nen­ter för att coachen ska kun­na stöd­ja pro­ces­sen. Här prak­ti­se­rar vi verk­tyg för att stöd­ja en håll­bar förändring.

Nya per­spek­tiv, nytt läran­de och nytt agerande

Vi trä­nar prak­tiskt på coachens för­må­ga att hål­la fokus på det vik­ti­ga i coaching­pro­ces­sen, näm­li­gen att ska­pa med­ve­ten­het i en direkt kom­mu­ni­ka­tion här och nu och upp­munt­ra kli­en­ten till age­ran­de och eget ansvar.

Att utfor­ma hand­ling­ar, pla­ne­ra och sät­ta mål är coachens kärn­verk­tyg för att föra utveck­ling­en framåt.

Vi går ige­nom och trä­nar på de aspek­ter av coaching­en som leder till läran­de och kon­kre­ta resultat.

Att han­te­ra så väl fram­gång som mot­gång är en del i ett coachmö­te – och det är vik­tigt att coachen har verk­tyg för att han­te­ra detta.

Diplo­me­ring

Som avslut­ning på Diplo­me­rad Coach genom­för del­ta­ga­ren ett examensarbete.

Under exa­mens­ar­be­tet får del­ta­ga­ren till­fäl­le att sam­man­fat­ta och pre­sen­te­ra de teo­ri­er, meto­der och verk­tyg som ingått i utbildningen.

Lära­re på utbildningen

Våra lära­re är utbil­da­de och ICF cer­ti­fi­e­ra­de coacher med egen verk­sam­het inom coach­ning och per­son­lig utveckling.

Våra lära­re har hög­sko­le­ut­bild­ning inom bla. peda­go­gik och kommunikation.

Utbild­nings­an­sva­rig har många års erfa­ren­het av utbild­ning inom per­son­lig utveck­ling och samtal.

Läs mer om våra lära­re på coachutbildningen.

Inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring hos ICF

Efter avslu­tad utbild­ning har du möj­lig­het att ansö­ka om inter­na­tio­nell cer­ti­fi­e­ring hos ICF.
Novus coach­ut­bild­ning upp­fyl­ler ICF´s utbild­nings­krav för cer­ti­fi­e­ring på ACC- nivå.

För cer­ti­fi­e­ring behö­ver du utö­ver din grundutbildning

 • 100 tim­mar klientcoachning
 • 10 tim­mar mentorcoachning
 • Inspe­lat och tran­skri­be­rat coachsamtal
 • Samt bli­vit god­känd på ett kun­skaps­test via ICF

Läs mer på www.icfsverige.se

Öppen utbild­ning i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet

Sedan 2013 sam­ar­be­tar vi med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stock­holm för våra öpp­na utbild­ning­ar till Diplo­me­rad Coach.

Utbild­ning­en star­tar 2 ggr/ termin.

För näs­ta start se vårt kalen­da­ri­um. 

Före­tags­an­pas­sad coachutbildning

Behö­ver ni utbil­da fle­ra med­ar­be­ta­re på er arbetsplats?
Öns­kar ni imple­men­te­ra en coachan­de kul­tur inom hela organisationen?

Kon­tak­ta oss så skräd­dar­syr vi en utbild­ning uti­från era behov.

Jag är jät­te­nöjd med Coach­ut­bild­ning­en hos Novus, det har gett mig ett helt nytt språk att använ­da i mötet med män­ni­skor. Det har varit en väl­digt utma­nan­de, posi­tiv, givan­de och rolig kurs. Jag är så glad att jag har gått den och ser fram emot mitt näs­ta steg som cer­ti­fi­e­rad coach. /Rut Sem­re, Nöjd kurs­del­ta­ga­re, Coach 

Gå den här utbild­ning­en! Per­son­lig utveck­ling och insik­ter som gör för­änd­ring­ar möj­li­ga! Tack för ert enga­ge­mang och för­håll­nings­sätt som kurs­le­da­re /Henrik Nils­son, nöjd kursdeltagare 

Jag rekom­men­de­rar vart att gå utbild­ning­en Diplo­me­rad Coach. Den ger nya insik­ter, per­spek­tiv och verk­tyg som är använd­ba­ra både pri­vat och i yrkes­li­vet. Utbild­ning­en Diplo­me­rad Coach är en inve­ste­ring i sig själv, för res­ten av livet. / Peter The­lan­der, Busi­ness Deve­lo­per Sca­nia CV AB, PT Coaching & Utveckling