Rekommendationer Novus Coachutbildning

Vi kän­ner stor tack­sam­het för de rekom­men­da­tio­ner våra del­ta­ga­re och upp­drags­gi­va­re gett oss under vägen. 

Sedan 2013 sam­ar­be­tar Novus Coach­ut­bild­ning med Folk­u­ni­ver­si­te­tet Stockholm.

Vi har fått det sto­ra för­tro­en­det att lot­sa många del­ta­ga­re, genom före­läs­ning­ar, prak­tisk fär­dig­hets­trä­ning, reflek­tio­ner och feed­back, på resan till diplo­me­rad coach.

Så här säger Frida
Kom­pe­ten­ta leda­re med oli­ka bak­grund som kom­plet­te­rar varand­ra myc­ket bra. En per­son­lig käns­la och genu­int enga­ge­mang fort­lö­per genom hela utbild­ning­en. Bra feedback/ åter­kopp­ling ges genom hela utbild­ning­en. Öpp­na för att själ­va få feed­back och för­bätt­ras genom den. Novus leder utbild­ning­en genom hjär­ta och per­son­ligt enga­ge­mang. TACK! / Frida