Artiklar - Sida 2 av 3 - Novus Coachutbildning
2019-12-29

Per­son­ligt årsbokslut

Före­tag gör inven­te­ring­ar, ibland fler gång­er per år. Inven­te­ring­ar­na ger en över­blick över före­ta­gets sta­tus och lig­ger till grund för före­ta­gets kom­man­de inve­ste­ring­ar och aktiviteter. Så […]
2019-02-06

Resurs­star­ka människor

Anna Gullstrand, en av våra fan­tas­tis­ka del­ta­ga­re delar sina tan­kar om coaching, faci­li­te­ring och sin star­ka tro på människan! Går just nu en coach-utbild­ning för att […]
2019-01-30

Reflek­tion är en själv­klar ingre­di­ens i coaching – i en värld som snur­rar allt snabbare

Den dans­ke psy­ko­lo­gi­pro­fes­sorn Svend Brink­mann slår fast att utveck­lings­sam­häl­let, där allt stän­digt för­änd­ras, gör att många män­ni­skor rea­ge­rar med stress och depres­sio­ner på den kon­stan­ta för­änd­ringsac­ce­le­ra­tio­nen […]
2018-09-11

Coaching- sät­ta ben på dröm­mar och önskningar

Krok­ben och snubbeltrådar Vi är nog många som kän­ner igen oss med att i våra tan­kar sät­ta krok­ben för oss själ­va, för våra dröm­mar och önskningar. […]
2018-09-04

Bli mera du!

Bli mera Du- För­verk­li­ga dig själv Bli mera du hand­lar om att vara den du är fullt ut. Som män­ni­skor har vi en inne­bo­en­de läng­tan att för­verk­li­ga oss själ­va, […]
2018-08-09

Har vi råd att inte lyss­na på varandra?

Coachan­de för­håll­nings­sätt spar tid och pengar Att lyss­na och stäl­la frå­gor istäl­let för att ge råd är ofta det mest utma­nan­de för våra del­ta­ga­re på coach­ut­bild­ning­en. Vi […]
2018-04-05

Coachan­de ledar­skap- möten som ökar hälsotalet

Sjuk­skriv­ning­ar pga psy­kisk ohäl­sa har ökat med 70% de sista åren. 84 % av med­ar­be­tar­na är inte enga­ge­ra­de i sitt arbete. Stress ger upp­hov till 38% pro­duk­tions­bort­fall, vil­ket […]
2018-02-07

Coachan­de för­håll­nings­sätt och neurovetenskap

Idag är både coaching och neu­ro­ve­ten­skap (kun­skap om hjär­nans funk­tion) aktu­el­la ämnen i många sam­man­hang. Det är intres­sant att se att neu­ro­ve­ten­ska­pen ger för­kla­ring­ar till var­för […]
2017-07-11

Frå­gor och goda råd

Vad tyc­ker du att jag ska göra? Ett coachan­de för­håll­nings­sätt vilar på över­ty­gel­sen om att alla män­ni­skor har sva­ren inom sig. Sva­ren på vad som är vik­tigt […]
2017-05-17

Nyfi­ken­het och en gemen­samt utfors­kan­de miljö

Hur påver­kas du i ett möte med någon som verk­li­gen är intres­se­rad av just dig? De fles­ta av oss upp­le­ver det­ta myc­ket posi­tivt och jag-stärkande Att mötas […]