Artiklar - Sida 3 av 3 - Novus Coachutbildning
2017-03-09

Coaching – Vad, hur och när?

Coaching- vad, hur och när? Coaching är ett kre­a­tivt och tanke­pro­vo­ce­ran­de sam­ar­be­te för ökad livs­kva­li­tet, mål­fo­ku­se­ring och effek­ti­va­re lärande ICF - Inter­na­tio­na Coaching Federation   Vad? Coaching […]
2016-10-09

Intres­se och nyfi­ken­het – verk­tyg för coachen

  Hur påver­kas du i ett möte med någon som verk­li­gen är intres­se­rad av just dig? De fles­ta av oss upp­le­ver det­ta myc­ket posi­tivt och jag-stär­kan­de. Att […]
2016-02-09

Coaching och hjärnan

Vår hjär­na – inte all­tid så klok och logisk Coaching och hjär­nan är kraft­ful­la till­sam­mans. Det fors­kas i dag myc­ket kring hur vår hjär­na fun­ge­rar. Den […]
2016-01-01

Coachan­de ledar­skap – ett ledar­skap i tiden

 Coachan­de ledar­skap- ett  ledar­skap i tiden. Var­för? För att snab­ba och sto­ra för­änd­ring­ar och val­möj­lig­he­ter stäl­ler tyd­li­ga krav på indi­vi­dens för­må­ga att leda sig själv. Ett coachan­de […]
2015-11-06

För­änd­ring och utveck­ling – Hot eller möjlighet?

För­änd­ring och utveck­ling är led­ord i dagens moder­na sam­häl­le.  För­änd­ring­ar och utveck­ling kan upp­le­vas väl­digt oli­ka av oli­ka per­so­ner – som­li­ga kän­ner inspi­ra­tion medan and­ra kän­ner […]
2015-04-09

Per­son­lig utveck­ling – var­för behö­ver vi det?

Kom­plex­i­tet och förändring I vårt allt mer kom­plexa och snabbt för­än­der­li­ga sam­häl­le har beho­vet av per­son­lig utveck­ling ökat. Alla ställs vi inför ett stör­re ansvar och […]
2015-02-17

Vad gör en coach, egentligen?

Vad gör en coach, egentligen?  Coachens främs­ta upp­gift är att göra kli­en­ten fram­gångs­rik i sin egen för­änd­rings­pro­cess. Coachen hjäl­per och stöt­tar kli­en­ten att själv fin­na sva­ren […]